Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/454
Title: Tiroid papiller karsinomlarında ımp3, nükleofosmin ve ki-67 ekspresyonunun önemi
Other Titles: The importance of the expression of IMP3, nucleophosmin and Ki-67 at papillary thyroid carcinoma
Authors: Yörükoğlu, Aygün
Advisors: Nagihan Yalçın
Keywords: Nükleofosmin, IMP3, tiroid, papiller karsinom, immünohistokimya
Nucleophosmin, IMP3, thyroid, papillary carcinoma, immunohistochemistry
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Papiller tiroid karsinomu (PTK) tiroidin en yaygın görülen malign tümörüdür. Patolojik tanısı klasik nükleer özelliklerin varlığına dayanır. PTK ları morfolojik özelliklerine göre tanı almasına rağmen, bazı benign tiroid lezyonları PTK’unun sitolojik özelliklerini, arşitektürünü ve büyüme paternini taklit ederek ayırıcı tanıda problem oluşturabilir. Galektin-3, CK19 ve HBME-1 başta olmak üzere PTK tanısını destekleyen çok sayıda markır bulunmaktadır. Ancak bazı olgularda bu markırlar da ayırıcı tanıda yardımcı olamadığı için daha sensitif ve spesifik markırlara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı tiroid papiller karsinomlarında ve tiroid bezinin benign lezyonlarında IMP3, Nükleofosmin (NPM) ekspresyonunu ve bu markırların Ki-67 proliferasyon indeksi ile korelasyonunu araştırmaktır. Ayrıca papiller ve mikropapiller karsinomlar arasında IMP3, NPM ve Ki-67 proliferasyon indeksi yanısıra klinikopatolojik parametreler açsısından farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Biz 84 klasik ve diğer varyantları içeren papiller karsinom olgusu, 10 multinodüler guatr, 10 kronik lenfositik tiroidit, 10 diffüz hiperplazi, 10 normal tiroid olgusu içeren 124 olgu ile çalıştık. Formalin ile fikse edilmiş dokularda IMP3, NPM ve Ki-67 immünohistokimyasal yöntemle boyandı. IMP3 ile benign lezyonlarda hiç ekspresyon izlenmezken, yalnızca papiller karsinom olgularında boyanma görüldü. Ancak boyanma paterni fokal ve zayıf sitoplazmik idi. Nükleofosmin ile neoplastik ve nonneoplastik tiroid dokusunda diffüz nükleer boyanma, bazı alanlarda sitoplazmik boyanma izlendi. Dolayısıyla sitoplazmik boyanma değerlendirildi ve papiller karsinomlar ile benign lezyonlar arasında sitoplazmik boyanma açısından anlamlı farklılık bulunamadı. IMP3, NPM ile Ki-67 proliferasyon indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmadı. Tümör boyutu, lenfovasküler embolüs ve Ki-67 proliferasyon indeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu. Ayrıca tümör boyutu ve lenfovasküler embolüs arasında da anlamlı korelasyon bulundu. Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common malignant tumor of the thyroid gland. Its pathologic diagnosis is based on classic nuclear features. Although a majority of PTC can be diagnosed on the basis of morphological features, some benign thyroid lesions may pose problems in diagnosis by mimicking cytologic features, architecture or growth patterns of PTC. There are useful markers such as Galectin-3, HBME-1 and CK19 to support the diagnosis of thyroid papillary carcinoma. However these markers are not useful in some cases and therefore more sensitive and spesific markers are needed for differential diagnosis. The purpose of this study was to investigate IMP3 and Nucleophosmin (NPM) expressions in benign thyroid lesions and papilary carcinomas of thyroid and also to determine the correlation of these markers with Ki-67. In addition we compared IMP3, NPM, Ki-67 expressions and any differences in the clinic-pathological parameters between papillary and micropapillary carcinomas. We examined 124 thyroid lesions including 84 classic and other variants of PTK, 10 multinodular goiters, 10 chronic lymphocytic thyroiditis, 10 diffuse hyperplasia, and 10 normal thyroid tissues. Immunohistochemistry was performed on formalin fixed sections using antibody to IMP3, NPM and Ki-67. The results showed that only papillary thyroid carcinomas stained with IMP3 and there was no staining in benign thyroid lesions. However, only focal and slight IMP3 staining pattern was observed. Diffuse nuclear staining and in some areas cytoplasmic staining with nucleophosmin were observed in neoplastic and non-neoplastic thyroid tissues. So, cytoplasmic staining was evaluated and no significantly differences were found between papillary thyroid carcinomas and benign thyroid lesions. No significant correlation was found between IMP3, NPM and Ki-67 proliferation index. There was statistically significant correlation between tumor size, lenfovascular embolus and Ki-67 proliferation index. Also, significant correlation was found between tumor size and lenfovascular embolus.
URI: https://hdl.handle.net/11499/454
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez1.pdf2.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

52
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.