Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/45504
Title: Ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algılarinin farklı değişkenlere göre incelenmesi
Authors: Kılıç, Sevgi
Çöğmen, Suna
Keywords: Okul yaşam kalitesi
okul yaşam kalitesi ölçeği
ortaokul öğrencileri
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çocukların yaşamlarının büyük çoğunluğunu okulda geçirdikleri göz önüne alındığında, eğitim kurumlarında verilen hizmetin kalitesi son yıllarda eğitimci ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu araştırmada, öğrencilerin okul yaşam kalitesi algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırmanın için 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan resmi ortaokullarda 6.7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 306 öğrenciye ölçek uygulanmıştır.Bu araştırmada Sarı (2007) tarafından geliştirilen, “Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği” (OYKÖ) ile araştırmacı tarafından uyarlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak veriler toplanmıştır.Verilerin analizinde Jamovi 2.2.3 versiyonlu program kullanılarak betimsel istatistikler incelenmiştir. Öğrencilerin okul yaşam kalitesi ölçeği ve alt boyutlarından aldıkları puanlar tespit edilerek puanların aritmetik ortalama ve standart sapma dağılımları incelenmiştir. Ayrıca verilerin çarpıklık basıklık değerleri incelenmiş ve varsayımları karşıladığı belirlenmiştir. Varsayımları karşılaması sebebiyle parametrik testler uygulanmıştır. Öğrencilerin okul yaşam kalitesi düzeyinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız gruplar t-testi ile sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir.Elde edilen veriler neticesinde cinsiyet değişkeninin ölçek toplam puanları ve “Öğrenci-Öğrenci iletişimi” boyutunda anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna varılırken (p<.05), bu farklılığın erkek öğrenciler lehine olduğu ortaya konmuştur. “Öğretmen- Öğrenci İletişimi”, "Okula Yönelik Duygular”, "Okul Yönetimi” ve “Statü” boyutlarında ise anlamlı bir şekilde farklılaşma olmadığı sonucuna varılmıştır (p>.05). Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyi değişkenine göre “Öğretmen-Öğrenci İletişimi”, “Öğrenci-Öğrenci İletişimi”, “Okula Yönelik Duygular,” Okul Yönetimi”, “Statü” boyutları ve ölçeğin toplamında aldıkları puanlar arasında anlamlı şekilde farklılaşmalar olmadığı sonucuna varılmıştır (p>.05).
URI: https://hdl.handle.net/11499/45504
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevgi Kılıç.pdf2.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

360
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.