Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/456
Title: Aortoiliak tıkayıcı hastalıklarda cerrahi tedavi uygulanan hastaların erken ve orta dönem sonuçlarının incelenmesi
Other Titles: Early and Mid-term Results of The Surgical Treatment Of The Aortoiliac Occlusive Disease
Authors: Alsalaldeh, Mohammad
Advisors: Bilgin Emrecan
Keywords: median kesi, paramedian kesi, transperitoneal teknik, retroperitoneal teknik, revaskülerizasyon.
median incision, paramedian incision, transperitoneal technique, retroperitoneal technique, revascularization.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Ateroskleroz günümüzde yaygın bir hastalık olması ile beraber ona bağlı gelişen kardiyovasküler hastalıklar hala dünyada en sık görülen ölüm nedenidir. Gelişen teknoloji, ilaç ve cerrahi teknikleri, bu tür hastalıkların tedavisinde büyük bir rol aldığı halde morbidite ve mortalitesi hala yüksek seyretmektedir. Cerrahi girişimler ile birlikte gelişen endovasküler girişimler son zamanlarda daha sık uygulanmaya başlanmıştır. Periferik arter tıkayıcı hastalıkların temel tedavisinde risk faktörlerini düzeltmek ve altta yatan hastalıkların tedavisi söz konusudur. Sigara, hiperlipidemi, diabetus mellitus, hipertansiyon vs. hastalıkların oluşumunu ve seyrini etkileyen faktörleri düzeltmek, kontrollü egzersizler yapmak, medikal tedavi almak ve gerektiğinde cerrahi girişimlerde bulunmak bu hastalığın tedavisini ve seyrini pozitif yönde etkilemektedir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, kalp ve damar cerrahisi kliniğinde Ocak 2005 ile Mayıs 2013 tarihleri arasında ‘ Aortoiliak tıkayıcı hastalıklarda cerrahi tedavi uygulanan hastaların erken ve orta dönem sonuçlarının incelenmesi ’ başlığı altında yaptığımız retrospektif çalışmaya 125 hasta alınmıştır. Transperitoneal ile retroperitoneal cerrahi teknikler, median ve paramedian kesi tipi ile yapılan aortounifemoral ve aortobifemoral revaskülerizasyon açısında hastalar incelenmiştir. Preop ve postop kan değerleri (glukoz, Hb, Htc, Lökosit, kreatinin ve kolesterol), AKİ, morbidite (DM, hipertansiyon, KOAH, KBY), mortalite, cinsiyet, yaş, sigara, revaskülerizasyon tipi, reoperasyon, ek operasyon ihtiyacı ve anestezi tipi incelerken postoperatif dönemde oral alım başlaması, yoğun bakımda ve hastanede kalım süresi ile kan ürünleri transfüzyonu de incelenmiştir. Cerrahi teknik ile cinsiyet, yaş, laboratuvar değerleri, ek operasyon, re-operasyon ihtiyacı, mortalite ve morbidite açısından hastalar arasında anlamlı bir fark izlenmemiştir. X Postoperatif dönemde oral alım başlaması, yoğun bakımda ve hastanede kalma süresi, anestezi tipi, revaskülarizasyon tipi ve kan ürünleri transfüzyonu açısından anlamlı farklıklar izlenmiştir. Retroperitoneal tekniği ile opere edilen hastalar daha erken gastrointestinal normofizyolojisine dönerken hem yoğun bakımda hem de hastanede kalma süreleri daha kısa bulundu. Genel anestezi altında opere olabildikleri gibi epidural anestezi olma şanslarıda mevcuttur. Çalışmamızın sonucunda elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak aortoiliak arter tıkayıcı hastalıklarının cerrahi tedavisinde paramedian retroperitoneal tekniği, hem emniyetli hem de güvenilir bir yöntemdir. Git gide kliniğimizde bu cerrahi teknik kullanılmaya daha geniş bir yer almaya başlamıştır. Atherosclerosis is a common disease all over the world and leads to different types of cardiovascular diseases that cause the most death reason. Modern technology of pharmaceutical manufacturing, surgical equipments and techniques had played a big role in the treatment of this disease;however, the morbidity and mortality rates are still high. Endovascular procedures with the interventional surgical procedures have been more often used in the treatment of peripheral artery occlusive diseases than before. As we know, correction of the risk factors and treatment of the underlying diseases are the cornerstone of all treatment types. Cigarette, hyperlipidemia, diabetus milletus, hypertension.etc directly affect peripheral artery occlusive disease negatively in its pathophysiology and prognosis. Besides correction of the risk factors, controlled exercise, medical drugs and when needed surgical interventions affect the prognosis of this disease positively. At Pamukkale University, Faculty of Medicine Hospital, cardiovascular surgery department, among the period of January 2005 and May 2013 we did a retrospective study under the title of ‘Early and Mid-term Results of The Surgical Treatment Of The Aortoiliac Occlusive Disease‘. 125 patients had included into our study. According to transperitoneal and retroperitoneal surgical techniques, median and paramedian incision, and revascularization type, patients had been classified and investigated. Patients were examined preoperatively and postoperatively for glucose, Hb, Htc, WBC, creatinine and cholesterol, and also were evaluated for DM, hypertension, COPD and CRF. Mortality, sex, age, cigarette, revascularization type, the need for reoperation or extra operation, anesthesia type were also evaluated. Postoperatively oral start time, stay at intensive care unit and stay in hospital time and the amount of blood transfusion were checked out too. 13 As a result there was no significant difference among the groups at the morbidity, mortality, sex, age, lab values,re and extra operations. XII On the other hand, in retroperitoneal technique oral take starting time, time of intensive care unit and hospital stay and the amount of blood transfusion were short and less when compared with transperitoneal technique. Statistics showed significant differences among those two techniques. Also revascularization and anesthesia type hadsignificant differences too among Patients who underwent retroperitoneal technique mainly when revascularized for one side could have epidural anesthesia. As a conclusion, according to the results of this study we can say that in aortoiliac occlusive diseases retroperitoneal surgical technique is safe and can be trusted. In our clinic this technique application had increased rapidly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/456
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mohammad_ALSALALDEH_tez.pdf.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

56
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.