Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNural Cevahir-
dc.contributor.authorYarar, Muradiye-
dc.date.accessioned2015-06-29T11:57:06Z
dc.date.available2015-06-29T11:57:06Z
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/460-
dc.description.abstractCandida türleri; normal flora üyesi olmakla birlikte, fırsatçı patojenler olarak çevresel ve bireysel ko?ulların konak aleyhine geli?tiği durumlarda, hafif yüzeyel enfeksiyonlardan ağır sistemik enfeksiyonlara kadar çe?itli klinik tablolara yol açabilmektedirler. Candida enfeksiyonlarının patogenezinde konak savunma sisteminin yanı sıra, patojene ait çe?itli virülans faktörleri de rol almaktadır. Candida türlerine ait virülans faktörleri arasında; hif olu?umu, toksinlerin salınımı, fenotipik ve genotipik deği?im gösterebilmeleri, dimorfizm, adezinler, asit proteinaz gibi enzimlerin üretimi ve biyofilm olu?turması sayılabilir. Candida türleri içersinde en sık izole edilen tür C. albicans türüdür. Bu çalı?mada laboratuvarımızdaki çe?itli klinik örneklerden izole edilen C. albicans su?larında, biyofilm olu?umu ve proteinaz aktivitesinin fenotipik yöntemlerle ara?tırılması, aynı zamanda genotipik yöntemle SAP genlerinin varlığının ortaya konması ve bu virülans faktörleriyle SAP genleri arasındaki bağlantının incelenmesi amaçlanmı?tır. Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ara?tırma ve Uygulama Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda çe?itli klinik örneklerden izole edilmi? ve C. albicans olarak tanımlanmı? 140 C. albicans su?u çalı?maya dahil edilmi?tir. Su?lardaki biyofilm olu?umunun ara?tırılmasında modifiye tüp aderans, Kongo kırmızılı beyin kalp infüzyon agar (KKBKI) ve modifiye mikroplate yöntemi kullanılmı?tır. Candida su?larının salgısal asit proteinaz aktivitelerini saptamak için %1’lik sığır serum albumin agar (SSAA) kullanılmı?tır. SAP1-10 genlerinin varlığı PCR yöntemi kullanılarak ara?tırılmı?tır. Çalı?maya alınan 140 C. albicans su?unda, KKBKI agar yöntemiyle %51.4 oranında, modifiye tüp aderans yöntemiyle %63.6 oranında ve modifiye mikroplate yöntemiyle %87.9 oranında biyofilm varlığı saptanmı?tır. SSAA ile su?ların %92.9’unda asit proteinaz aktivitesi varlığı saptanmı?tır. C. albicans su?larında PCR yöntemiyle ise %65 oranında SAP1, %82.9 oranında SAP2, %77.9 oranında SAP3, %79.3 oranında SAP4, %13.6 oranında SAP5, %81.4 oranında SAP6, %82.9 oranında SAP7, %40 oranında SAP8, %38.6 oranında SAP9 ve %36.4 oranında SAP10 varlığı saptanmı?tır. Toplam 4 su?ta (%2.8) tüm SAP genlerinin varlığı aynı anda izlenmi?tir. 10 su?ta ise (%7.1) hiçbir SAP genine rastlanmamı?tır. Bu çalı?mada en sık SAP1,2,3,4,6 ve SAP7 genlerine rastlanmı?tır. Candida su?larının virülans faktörlerinin ve ilgili virülans genlerinin belirlenmesinin, Candida türleri ile olu?an enfeksiyonların patogenezini açıklamada önemli katkılar sağlayacağı kanısındayız. Although Candida species are a member of the normal flora, they may lead to various clinical conditions as mild superficial infections, and severe systemic infections as opportunistic pathogens when environmental and individual conditions hinder the host. Various virulence factors of the pathogen also play a role in the pathogenesis of Candida infections beside the defense system of the host. The virulence factors of Candida species include hypha formation, toxin release, display of phenotypical and genotypical changes, dimorphism, adesines, production of enzymes like acid proteinase and biofilm formation. C. albicans is the most frequently isolated Candida species. In this study, it was aimed to investigate biofilm formation and proteinase activity using phenotypical methods in C. albicans strains isolated from various clinical samples in our laboratory, in addition to demonstrating the presence of SAP genes using genotypical methods, and to investigate the correlation between these virulence factors and SAP genes. A total of 140 C. albicans strains, which were isolated from various clinical samples in the Microbiology Laboratory of Pamukkale University Medical School Research and Training Center between January 2012 and January 2013, were included in the study. The modified tube adherence, the Congo red brain heart infusion agar (CRBHI) and the modified microplate method were used for the investigation of biofilm formation. 1% bovine serum albumin agar (BSAA) was used to investigate the secretory acid proteinase activities of Candida strains. The presence of SAP1-10 genes was investigated using the PCR method. In 140 C. albicans strains included in the study, the presence of biofilm was detected at a rate of 51.4% with the CRBHI agar method, at a rate of 63.6% with the modified tube adherence method and 87.9% with the modified microplate method. Acid proteinase was detected in 92.9% of the strains with BSAA. SAP1 was detected at a rate of 65%, SAP 2 at a rate of %82.9, SAP3 at a rate of %77.9, SAP4 at a rate of %79.3, SAP5 at a rate of %13.6, SAP6 at a rate of %81.4, SAP7 at a rate of %82.9, SAP8 at a rate of %40, SAP9 at a rate of %38.6, and SAP10 at a rate of %36.4 in C. albicans strains using the PCR method. The presence of all SAP genes was observed concurrently in a total of 4 strains (2.8%). In this study, SAP1, 2, 3, 4, 6 and 7 genes were detected most frequently. We consider that determination of the virulence factors and related virulence genes in Candida species will significantly contribute to explaining the pathogenesis of the infections developing with Candida species.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectC. albicans, SAP, biyofilm, asit proteinazen_US
dc.subjectC.albicans, SAP, biofilm, acid proteinaseen_US
dc.titleKlinik materyallerden izole edilen candida albicans suşlarında sap genlerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of SAP genes in Candida albicans strains isolated from clinicalen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid369765en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept14.03. Basic Medical Sciences-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MURADIYE YARAR_TEZ.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on May 27, 2024

Download(s)

114
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.