Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBayram Çırak-
dc.contributor.authorTopcu, Abdullah-
dc.date.accessioned2015-06-29T11:59:28Z-
dc.date.available2015-06-29T11:59:28Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/461-
dc.description.abstractEpilepsi dünyada % 1 prevelansa sahip olduğu öngörülen, yaygın ve ciddi nörolojik bir bozukluktur. Bilindiği üzere epilepsi hastalarının 30%?u mevcut medikal tedaviye yanıt vermemekte bu da yeni terapötik modalitelerin geli?tirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Hipokampal dejenerasyonla karakterize olan temporal lob epilepsi (TLE) epileptik hastaların üçte birinde görülmektedir. TLE sıklıkla ilaca dirençli olan epilepsi tipleri arasındadır. Son yıllarda nöral kök hücre/perekürsör hücrelerin doğal halinin ya da çe?itli büyüme faktörlerini de içeren nöroprotektif potansiyele sahip hallerinin transplantasyonu nörolojik hastalıkların tedavisinde olası bir terapötik stratejiyi ortaya koymaktadır. Biz de çalı?mamızda deneysel temporal lob epilepsi modelinde intrahipokampal ve intravasküler kök hücre kullanımının EEG'de iktal aktivite üzerine etkilerini ara?tırdık. Bu amaçla 7 tane sıçanın femur medullalarından allojenik mezenkimal kök hücreler elde edildi. Ardından 30 sıçanda steriotaksi e?liğinde sağ intrahipokampal kainik asit enjeksiyonuyla deneysel epilepsi modeli olu?turuldu. 10'ar adet sıçandan olu?an 3 grup üzerinde de çalı?malar yapıldı. Grup 1; kontrol grubu, Grup 2; steriotaksi e?liğinde intrahipokampal 106 mezenkimal kök hücre ekilen grup, Grup 3; sağ karotid artere intraarteriyel 106 mezenkimal kök hücre enjekte edilen gruptu. Tüm sıçanlarda kainik asit enjeksiyonu sonrası epileptik aktivite gözlendi ve EEG'leri çekildi. Kök hücrelerin ekilmesinden 4. hafta ve 8. hafta sonra 3 grubun EEG? leri yeniden çekilerek kar?ıla?tırmalar yapıldı. Çalı?mamızda intrahipokampal mezenkimal kök hücre ekilen grubun, 4.hafta sonu ve 8. hafta sonunda çekilen EEG'lerinin ortalama spike frekanslarında ve amplitüd düzeylerinde kontrol grubuna ve intravasküler kök hücre enjekte edilen gruba göre dü?üklük saptandı. ?ntravasküler mezenkimal kök hücre enjekte edilen grupta ise kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Grupların kendi içinde 4. hafta ve 8. hafta sonundaki EEG'lerinin ortalama spike frekanslarında ve amplitüd düzeylerinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Çalı?mamız intrahipokampal kök hücre implantasyonunun ilaca dirençli temporal lob epilepsi vakalarında medikal tedaviye bir alternatif olabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Epilepsy is a common and important neurological disorder which is thought to have 1% prevalance. As far as we know, 30% of epilepsy patients does not respond to medical treatment and that grows the need on development of new therapeutic modalities. Temporal lobe epilepsy(TLE) which is characterized with hippocampal degeneration is seen at one third of the patients. TLE is usually amongst the drug resistant epilepsy types. Recently, transplantation of neural stem cell/precursor cells or aspects including their growth factors with neuroprotective properties has presented a possible therapeutic strategy at the treatment of neurological disorders. We, in an experimental temporal lobe epilepsy model, demonstrated the effects of intrahippocampal and intravaskular stem cell usage on ictal activity. In this context, we obtained allogenic mesenchymal stem cells from the femur medullas of seven rats. Subsequently, experimental epilepsy model was created in 30 rats with right intrahippocampal kainik asid injection accompanied by stereotaxy. Rats were randomized into 3 different groups containing 10 rats each. Group 1; control group, Group 2; group which intrahippocampal 106 mesenchymal stem cell were planted, Group 3; group in which intraarterial 106 mesenchymal stem cell injection was made into right carotid artery. After kainik asid injection at all groups, epileptic aktivity was monitored and EEG assessment was made. EEGs were repeated 4 and 8 weeks after stem cell plantation and comparisons were made. In our study, EEGs of the group, in which intrahippocampal mesenchymal stem cell plantation was made, at fourth and eighth weeks had lower average spike frequencies and amplitude levels when compared with control group and intravaskular stem cell injection group. Intravascular mesenchymal stem cell xii injection group had no statistically significant difference than control group. There was no statistically significant difference intergroup EEG average spike frequencies and amplitude levels at weeks 4 and 8. Our study is remarkable in means of intrahippocampal stem cell implantation can become an alternative to medical treatment at drug resistant temporal lobe epilepsy cases.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject?ntrahipokampal, intravasküler kök hücre,temporal lob epilepsi,iktal aktiviteen_US
dc.subjectIntrahippocampal, intravascular stem cell, temporal love epilepsy, ictal activityen_US
dc.titleRatlarda deneysel epilepsi modelindeintrahipokampal ve intravasküler allojenik kök hücre uygulamasının iktal aktivite üzerine etkilerinin araştırılması [Specialist Thesis]en_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid369745en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept14.01. Surgical Medicine-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ PDF.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

70
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.