Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/463
Title: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen pseudomonas aeruginosa suşlarında per-1, oxa-10 ve veb-1 tip genişlemiş spektrumlu beta laktamaz enzimlerinin varlığının araştırılması
Other Titles: Investigation of the presence of PER-1, OXA-10 and VEB-1 type extended spectrum beta lactamase in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens
Authors: Acar, Osman
Advisors: Melek Demir
Keywords: P. aeruginosa, antibiyotik direnci, GSBL, RAPD-PCR
P. aeruginosa, antibiotic resistance, ESBL, RAPD-PCR
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: P. aeruginosa, antimikrobiyal ajanlara hızla direnç geli?tirebilen önemli bir hastane enfeksiyonu etkenidir. Özellikle PER-1, OXA-10, ve VEB-1 gibi geni?lemi? spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL), antibiyotik direncinde önemli rol oynayan enzimlerdir. Bu çalı?mada çe?itli klinik örneklerden izole edilen P. aeruginosa su?larında PER-1, OXA-10, ve VEB-1 tip geni?lemi? spektrumlu beta-laktamaz enzimlerinin varlığının fenotipik ve genotipik olarak ara?tırılması amaçlanmı?tır. Ocak 2011–?ubat 2012 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Ara?tırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen çe?itli klinik örneklerden izole edilen 160 P. aeruginosa su?u çalı?maya dahil edildi. Su?ların antibiyotik duyarlılıkları, Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Çift disk sinerji testi, E-Test ve PCR yöntemi kullanılarak GSBL varlığı ara?tırıldı. Su?lar arasındaki klonal ili?kinin belirlenmesi amacıyla RAPD-PCR analizi yapıldı. Sonuç olarak çalı?maya alınan 160 P. aeruginosa su?unun hiçbirinde çift disk sinerji testi ve E-Test yöntemiyle GSBL varlığı saptanmadı. PCR yöntemiyle % 3.75 oranında PER-1, % 5.6 oranında OXA-10 tip GSBL varlığı saptandı. Toplam 2 su?ta (% 1.2) ise PER-1 ve OXA-10 beta laktamaz varlığı aynı anda izlendi. Seftazidim dirençli su?lar arasında PER-1 ve/veya OXA-10 benzeri beta laktamaz pozitifliği %22.5 olarak bulundu. Su?ların hiçbirinde VEB-1 geni saptanmadı. Yapılan RAPD analizine göre GSBL pozitif saptanan su?lar arasında herhangi bir klonal baskınlık izlenmedi. P. aeruginosa is an important cause of nosocomial infections and its ability to rapidly develop resistance to antimicrobial agents. Especially extended spectrum beta lactamases (ESBL) such as PER-1, OXA-10 and VEB-1 enzymes which play an important role in antibiotic resistance. The aim of this study was to investigate presence of PER-1, OXA-10 and VEB-1 type extended spectrum beta lactamase in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens by phenotypic and genotypic assays. Between January 2011 and February 2012, in Pamukkale University Health Research and Practice Center, Laboratory of Medical Microbiology, 160 P. aeruginosa strains isolated from clinical specimens were included in the study. Antibiotic susceptibility was determined by Kirby-Bauer disk diffusion method. Investigated to the presence of ESBL by double disk synergy test, E-Test and PCR method. RAPD-PCR analysis was performed to determine the clonal relationships between the strains. As a result, presence of ESBL was not detected by double disk synergy test and E-Test method in 160 P. aeruginosa strains in the study. PER-1 and OXA-10 type ESBL were detected in 3.75 % and 5.6 % of P. aeruginosa strains, respectively by PCR method. Co-presence of PER-1 and OXA-10 beta lactamase were shown in two isolates. PER-1 and/or OXA-10 like beta lactamase were detected in 22.5 % of cetazidime resistance P. aeruginosa strains. VEB-1 gene was found in any of the strains. Based on the RAPD-PCR analysis, there was not clonal dominance between ESBL positive isolates.
URI: https://hdl.handle.net/11499/463
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OSMAN_TEZ.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on May 27, 2024

Download(s)

38
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.