Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/513
Title: Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri: Pamukkale Üniversitesi örneği
Other Titles: Time management skills of vocational training school students: Case of Pamukkale University
Authors: Özdemir, Serkan
Utkun, Emine
Yeşil, Erkan
Keywords: Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi Becerisi
Meslek Yüksekokulu Öğrencisi
Publisher: Electronic Journal of Vocational Colleges
Source: ÖZDEMİR S., UTKUN E., YEŞİL, E. “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri: Pamukkale Üniversitesi Örneği”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Cilt: 5, Sayı:1, ISSN: 2146-7684, 82-88, 2015.
Series/Report no.: 5;1
Abstract: Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin demografik özelliklerle olan farklılık ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana kütlesi, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bulunan meslek yüksekokullarında 2014-2015 eğitim döneminde kayıtlı bulunan 15.147 öğrencidir. Belirlenen ana kütleden hareketle hesaplanan %95 güven seviyesinde istatistiksel çıkarımlar yapmak için 375 örneğin yeterli olduğu belirlenmiş ve hazırlanan anket 379 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve daha sonra Alay ve Koçak (2002) ve Başak vd. (2008) tarafından kullanılan Zaman Yönetimi Envanteri (ZYE) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows bilgisayar programından faydalanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde Descriptives ve One-Way ANOVA analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada araştırmaya katılan öğrencilerin, zaman planlaması, zaman tutumları ve zaman harcatıcı faktörler yönünden ortalamanın altında kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin zaman yönetim becerilerinde cinsiyet, mezun olunan lise türü ve öğrenim görülen sınıf bakımından farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/513
ISSN: 2146-7684
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Makale.pdfAna Makale461.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 6, 2024

Download(s)

42
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.