Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/52041
Title: Öğretim Elemanlarının Örgütsel Anomiye Yönelik Tutumlarının Araştırılması
Authors: Şenel, Dilek
Kalfa, Veli Rıza
Issue Date: 2023
Abstract: Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, ekonomik, sosyal ve siyasi yapıyı derinden etkileyerek hızlı ve çoğu zaman öngörülemeyen bir değişim sürecinin içine sürüklemektedir. Bu hızlı değişim, sosyal norm ve kuralların geçerliliğini ve anlamını yitirmesine sebebiyet vererek, yeni kurallar ve normlar oluşuncaya dek, bir boşluk yaratmaktadır. Normsuzluk ile oluşan boşluk, örgütleri istenmeyen sonuçlara sürükleyen anomik bir sürecin içerisine itmektedir. Anominin bir örgüt olarak akademiye yansımasının boyutları ise tüm eğitim sistemini, bilimsel çalışma ve öğretileri, ülkelerin akademik vizyonunu ve itibarını derinden etkileyecek sonuçlar doğurabilecektir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, öğretim elemanlarının örgütsel anomiye yönelik tutumlarını normsuzluk, anlamsızlık, yönetsel güvensizlik ve umutsuzluk/çaresizlik boyutları üzerinden demografik değişkenler ile ele alarak analiz etmek ve akademide anominin varlığını test etmektir. Araştırmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bir kamu üniversitesinde görev yapan 270 öğretim elemanından; örneklemi ise 129 kişiden oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre kadın öğretim elemanlarının normsuzluk düzeyleri, erkek öğretim elemanlarına göre daha düşüktür. Bekar öğretim elemanlarının normsuzluk düzeyleri ise evlilere göre daha yüksektir. Katılımcıların yaşları ilerledikçe örgütsel anomi değerleri azalmaktadır. Ayrıca doktor öğretim elemanlarının, normsuzluk, yönetsel güvensizlik ve umutsuzluk/çaresizlik değerleri, yüksek lisans ve lisans mezunlarına göre daha yüksektir. Bulgular, öğretim elemanlarının, görev yaptığı üniversitede yanlış ve eksik olan pek çok uygulama olduğunu düşünmelerine rağmen geleceğe umutla baktıklarını ve kendilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını göstermektedir
URI: https://hdl.handle.net/11499/52041
https://doi.org/10.17065/huniibf.1130032
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1191915
ISSN: 1301-8752
1309-6338
Appears in Collections:Honaz Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
Kale Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.17065-huniibf.1130032-2483470 (1).pdf548.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.