Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/533
Title: TOTAL PROLAPSUS NEDENİYLE LEFORT OPERASYONU YAPILAN HASTALARIN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF LABORATUAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Authors: Sarıiz, Gülçin
Sarıiz, Gülçin
Advisors: Prof.Dr.N. Başak Yıldırım
Keywords: pelvik organ prolapsusu, lefort, üriner inkontinans
Abstract: Pelvik organ prolapsusu pelvik organların (mesane, rektum, uterus) vagene doğru veya vagenden dışarı sarkmasıdır. POP kadınları etkileyen oldukça önemli bir durumdur. Üriner inkontinans, cinsel işlev bozuklukları, pelvik ağrı gibi sorunlara yol açmaktadır. Gebelik ve doğum, geçirilmiş pelvik cerrahi, yaş en belirgin risk faktörleridir. Cerrahi tekniğin seçiminde birçok faktör rol oynamaktadır (Hastanın yaşı, cinsel hayat, hastanın beklentileri vb.) Lefort operasyonu cinsel olarak aktif olmayan, tıbbi olarak güçsüz ve yaşlı hastalar için uygun bir ameliyattır. Çalışmaya toplam 18 hasta dâhil edildi. Bu çalışmayla prolapsus nedeniyle kliniğimize başvuran hastaların preoperatif ve postoperatif dönemde yapılan rutin muayene, laboratuar, USG, diğer görüntüleme yöntemleri, uygulanan anket ve sorgu formları ile modifiye lefort operasyonundan ne yönde fayda gördükleri ve bu ameliyatın anatomik bozuklukları ne ölçüde düzelttiği belirlendi. Hastaların yaş ortalaması 72,8 yıl (maks.84-min.53 yıl) idi. Hastaların preoperatif anamnezleri alınmıştı. Muayene, ultrasonografi, MRG yapılmış, inkontinans anketleri (UDI-6, IIQ-7) doldurulmuş idi. Hastalara modifiye lefort operasyonu uygulandı. Hastaların iyileşme süreci tamamlandıktan sonra (ortalama 6 ay) tüm tetkikler tekrarlanarak preoperatif parametreler ile karşılaştırıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows v20.0 istatistik paket programı kullanıldı. Karşılaştırmalarda Student’s test, Mann Whitney U Testi, Wilcoxon Rank Test, Fisher Exact ve Ki-kare testleri kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Hastaların %94’ ü tüm doğumlarını vajinal yol ile yapmıştı. Hastaların 3 tanesinde kaff prolapsusu, diğerlerinde ise total pelvik organ prolapsusu mevcuttu. Hastaların hiçbirinde intraoperatif komplikasyon gelişmedi. Ortalama operasyon süresi 54,7 dakika idi. Bunun nedeni de çoğu hastaya ek olarak histerektomi uygulanması idi. Operasyon öncesi ve sonrası hemoglobin değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. MRG ölçümlerinde üretra uzunluklarında anlamlı fark bulunmazken, mesane boynu –pubis ve mesane boynu –pubokoksigeal çizgi (PCL) ölçümlerinde anlamlı düzelme mevcuttu. Yaşam kalitesi değerlendirilmesinde IIQ-7 ve UDI-6 skorlarında istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. Çalışmamız modifiye lefort operasyonunun yüksek objektif ve subjektif başarı sağladığını, yaşam kalitesini iyi yönde etkilediğini göstermiştir. Modifiye Lefort (kolpoklezis) operasyonu yüksek anatomik başarı oranları, artmış hasta memnuniyeti sunmasıyla birlikte; komplikasyon oranının düşük olması sebebiyle POP’ un cerrahi tedavisinde diğer tedavi yaklaşımlarına değerli bir alternatiftir.
Description: total prolapsus
URI: https://hdl.handle.net/11499/533
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gülçin_sarıiz_tez.pdfTez1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

474
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

8,052
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.