Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/557
Title: İntravitreal ranibizumab tedavisi alan hastalarda vitreoretinal ara yüzey değişikliklerininin değerlendirilmesi ve tedavi sonucu ile ilişkisi
Authors: Özbakış, Nihal Cesur
Advisors: Ebru Nevin Çetin
Keywords: Anti-VEGF ilaçlar, epiretinal membran, diabetik makula ödemi, retinanın vasküler hastalıkları, vitreomaküler ara yüzey.
Anti-VEGF drugs, epiretinal membrane, diabetic macular edema, retinal vascular diseases, vitreomacular interface.
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Source: Denizli
Abstract: Amaç: İntravitreal ranibizumab tedavisi alan hastalarda vitreoretinal ara yüzey değişikliklerinin değerlendirilmesi ve tedavi sonucu ile ilişkisinin saptanması Yöntem: Retrospektif olarak gerçekleştirilen çalışmaya 60 diyabetik hasta dahil edildi. Diyabetik makuler ödem nedeniyle intravitreal ranibizumab enjeksiyonu yapılan 44 göz çalışma grubunu, tedavi endikasyonu bulunmayan 30 göz ise kontrol grubunu oluşturdu. İzlem süresi ortalama 11,65 ay olan çalışmada her iki grubun başlangıç ve sonuç optik koherens tomografileri değerlendirilerek vitreoretinal ara yüzey değişiklikleri ve retinal vasküler referans noktaları arasında kalan makular alan ölçümleri kaydedildi. Makular alanda daralma, kontraksiyon ve epiretinal membran bulgusu olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubunda makular alan ölçümü, başlangıçta 33,89 (mm²), izlem sonunda ise 34,12(mm²) saptandı (p= 0,726). Kontrol grubunda makular alan ölçümü, başlangıçta 31,53(mm²) izlem sonunda ise31,9(mm²)saptandı (p= 0,992). Çalışma ve kontrol grupları başlangıç ve sonuç makular alan ölçümleri açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p= 0,129). Olgular vitreomakuler ara yüzey değişiklikleri açısından incelendiğinde çalışma grubunda 2 (%5,7) olguda yeni ERM gelişti (p= 0,5). Kontrol grubunda ise yeni ERM gelişimi izlenmedi. Sonuç: Diyabetik makular ödem bulunan gözlerde, intravitreal ranibizumab enjeksiyonu ile vitreoretinal yüzey değişiklikleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Purpose: To assess vitreoretinal interface changes and its association with treatment outcome in patients receiving intravitreal ranibizumab treatment Methods: A total of 60 diabetic patients were enrolled in this retrospective study. The study group included 44 eyes which received intravitreal ranibizumab injection for diabetic macular edema whereas the control group comprised 30 eyes without treatment indication. The mean follow-up was 11,65 months. Vitreoretinal interface changes were noted and macular area between retinal vascular reference points were calculated based on optical coherence tomography findings obtained in the first and last visit in both groups. Results: The macular area was 33,89 (mm²) in the first visit and it was 34,12(mm²) in the last visit in the study group (p= 0,726). Whereas the macular area was 31,53(mm²) in the first visit it was 31,9(mm²)in the last visit in the control group (p= 0,992). The difference in the macular area was not significant between the study and the control group in the first and the last visit. The new ERM cases were 2 (%5,7) in the study group and none in the control group. Conclusion: The association between intravitreal ranibizumab injection and vitreoretinal interface changes was not significant in eyes with diabetic macular edema.
URI: https://hdl.handle.net/11499/557
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NİHAL CESUR ÖZBAKIŞ.pdf713.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.