Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/558
Title: İdiopatik parkinson hastalığında stn ve gpi derin beyin stimülasyonunun motor semptomlar, non-motor semptomlar ve denge üzerine etkisinin değerlendirilmesi.
Other Titles: Evaluation of the effects of motor symptoms, non-motor symptoms and balance of stn and gpi deep brain stimulation in the idiopathic parkinson’s disease.
Authors: Feridun Acar
Çeliker, Özkan
Keywords: Parkinson Hastalığı, Subtalamik Çekirdek,Globus Pallidus, Denge, Mobilite, Emosyonel Statü, Günlük Yaşam Aktiviteleri.
Parkinson's Disease, Subtalamic Nucleus, Globus Pallidus, Balance, Mobility, Emotional Status, Daily Living Activities.
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışma İdiopatik Parkinson Hastalığında STN?a veya GPİ?ya uygulanan DBS?in motor semptomlar, non-motor semptomlar ve denge üzerine etkilerinin değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada parkinson dışında herhangi bir nörolojik hastalığı olmayan STN DBS cerrahisi uygulanan 6 hasta ve GPİ DBS cerrahisi uygulanan 6 hasta olmak üzere toplam 12 hasta cerrahi öncesi, cerrahi sonrası 6. ay, 12.ay ve 24.ayda değerlendirilmiştir. Mobilite ve denge yeteneğini değerlendirmek için Süreli Kalk Yürü Testi, 12 m Yürüme Testi, Otur-Kalk Testi, posturografi uygulanmıştır. Emosyonel statüyü değerlendirmek için Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) kullanılmıştır. Parkinson hastalığının klinik şiddetini belirlemek için Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ) kullanılmıştır. Parkinson hastalığının evresini belirlemede ise Hoehn&Yahr Parkinson Hastalığı Düzeyi Ölçeği, günlük yaşam aktivitelerinin (GYA) değerlendirilmesi için Schwab ve England Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda bilateral DBS cerrahisi Parkinson hastalarının fiziksel fonksiyon, emosyonel durum, günlük yaşam aktivite düzeylerinde gelişmeler sağlamaktadır. Kognitif fonksiyonlarda gelişme elde edilmemiştir. DBS cerrahisi hedef seçiminde, Parkinson hastalığında hastanın yaşam kalitesini belirleyen motor ve non-motor semptomların beraber göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seçimin aynı zamanda DBS?in amaçları (örn. İlaç dozunda azalma) doğrultusunda ve hekimin deneyimleri ve preoperatif radyolojik ve intraoperatif elektrofizyolojik hedef lokalizasyonu ile postoperatif programlama ve yönetim doğrultusunda yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. The aim of this study was to descibe evaluation of effects of motor symptoms, non-motor symptoms and balance of STN DBS and GP? DBS in the idiopathic parkinson’s disease. Twelve patients without any other neurological was assesed at before, after sixth months, twelfth months and twentyfourth months after surgery. Six of this patients underwent STN DBS surgery and the other six patients GPI DBS surgery. Time up and go test, a 12 m walking test, chair stand test, posturography were used to asses mobility and balance ability. Hospital anxiety and depression scale (HAD) was applied to detect depressive symptomy and to describe anxiety score. Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) was applied to define severity of Parkinson’s disease. To desribe the stage of Parkinson’s disease, the Hoehn&Yahr Scale was also used. The Schwab and England Test was used to evaluate the daily living activities. The result of this study showed that DBS surgery suplied improvement in the physical function, emotional status and the daily living activities of the parkinson’s disease.we didn’t find improvement in the cognitive functions. We think that while we choose DBS surgery in Parkinson disease, we must to evaluate motor and non-motor symptoms of patients together which establish the patients daily living activity. DBS surgery decision must be also made accordance with the aim of DBS (for ex:decreasing the drug dose), the surgeons experience, preop radiologic and intraoperative electrophysiological target localization and with the postoperative programing and management.
URI: https://hdl.handle.net/11499/558
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

336
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

242
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.