Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/567
Title: Anadili Türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: Issues faced and solution suggestions in elementary literacy teaching to elementary school students whose mother tongue is not Turkish.
Authors: Hüseyin Kıran
Gözüküçük, Meral
Keywords: Anadili, ikidilli eğitim, ilkokuma yazma öğretimi, sorun, çözüm.
Mother tongue, bilingual education, teaching elementary literacy, issue, suggestion.
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Bu çalı?manın amacı, anadili Türkçe olmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma öğretiminde kar?ıla?tıkları sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Ara?tırmanın yürütülmesinde karma yöntem ara?tırması desenlerinden çe?itleme deseni kullanılmı?tır. Nicel ara?tırma modellerinden genel tarama modeli ve nitel ara?tırma desenlerinden durum çalı?ması kullanılmı?tır. Ara?tırmanın örneklemini 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Diyarbakır il merkezi, ilçe merkezleri, beldeleri ve köylerindeki ilkokullarda görev yapan ve oranlı küme örnekleme yoluyla seçilen 705 birinci sınıf öğretmeni olu?turmaktadır. Nicel verileri toplama aracının uygulandığı okullardan maksimum çe?itlilik örneklemesine göre seçilen 40 ilkokul birinci sınıf öğretmeniyle görü?meler yapılmı? olup nitel veriler toplanmı?tır. Ara?tırmanın veri kaynağını ölçekle toplanan veriler ve görü?meler olu?turmaktadır. Ara?tırmanın nicel verileri, ara?tırmacı tarafından geli?tirilen “Anadili Türkçe Olmayan ?lkokul Öğrencilerine ?lkokuma Yazma Öğretiminde Kar?ıla?ılan Sorunlar Ölçeği (ATO?YSÖ)” aracılığıyla toplanmı?tır. Nicel verilerin analizinde, betimsel istatistik teknikleri (frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma) ve nonparametrik istatistik teknikleri (Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis analizi) kullanılmı?tır. Ara?tırmanın nitel verileri, yarı yapılandırılmı? görü?me formu aracılığıyla toplanmı?tır. Nitel verilerin analizinde, içerik analizinden yararlanılmı?tır. Nitel verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde kullanılmı?tır. Ara?tırmanın sonuçlarına bakıldığında, anadili Türkçe olmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimi hazırlık a?amasında, sesi hissetme ve tanıma a?amasında, seslerden heceler, kelimeler, cümleler ve metin olu?turma a?amasında, ileti?im boyutunda kar?ıla?tıkları sorunlara ili?kin görü?leri “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde; okuryazarlığa ula?ma a?amasında kar?ıla?tıkları sorunlara ili?kin görü?leri ise “katılıyorum” düzeyinde çıkmı?tır. Anadili Türkçe olmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazmaya hazırlık a?amasında, sesi hissetme ve tanıma a?amasında, seslerden heceler, kelimeler, cümleler ve metin olu?turma a?amasında, okuryazarlığa ula?ma a?amasında, ileti?im boyutunda kar?ıla?tıkları sorunlara ili?kin görü?lerinin mezun olunan fakülte türü, mesleki kıdem, görev yeri, sınıfın birle?tirilmi? veya bağımsız olma durumu deği?kenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmı?tır. Sınıf öğretmenlerinin görü?lerinin; mezun olunan fakülte türü deği?kenine göre ilkokuma yazmaya hazırlık boyutunda, mesleki kıdem ve görev yeri deği?kenlerine göre ölçeğin tüm alt boyutlarında, sınıfın birle?tirilmi? veya bağımsız olma durumu deği?kenine göre sesi hissetme ve tanıma a?amasında, ileti?im boyutunda farklıla?tığı görülmüştür. The purpose of the current study is to determine the issues in elementary literacy teaching to first grade students whose mother tongue is not Turkish and suggest solutions to these issues. Variational method, a mixed methods design; general screening model from quantitative research models and case study from qualitative research designs were conducted in the current research. The sample of the research consists of 705 first grade teachers who worked in elementary schools in Diyarbakır city center, province centers, towns, and villages in the 2012-2013 academic year. 40 elementary school first grade teachers chosen according to maximum variation sampling from the schools the quantitative data instrument was applied were interviewed and qualitative data was collected. Data collected using a scale and interviews comprise the dataset of the research. The quantitative data of the research was collected using "Issues Faced in Elementary Literacy Teaching to Students whose Mother tongue is not Turkish Scale (EWTSMTS)" developed by the researcher. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) and non-parametric statistics (Mann Whitney U test, Kruskal Wallis analysis) were used in analyzing the quantitative data. The qualitative data of the research was collected via semi-structured interview forms. Content analysis was used to analyze the qualitative data. Frequency and percentage were used in interpreting the qualitative data. When the results of the research are investigated it is seen that the views of the class teachers of elementary school first grade students whose mother tongue is not Turkish the issues they face in the communication dimension in the elementary literacy teaching preparation step, in feeling and recognizing the sound step, in composing syllables from sounds, words, sentences and text step were found to be in the "definitely agree" level; and their views of the issues they face in the reaching literacy step was found to be in the "agree" level. The current research also investigated whether the views of the class teachers of elementary school first grade students whose mother tongue is not Turkish about the issues they face in the communication dimension in the elementary literacy teaching preparation step, in feeling and recognizing the sound step, in composing syllables from sounds, words, sentences and text steps changed according to the variables such as: faculty type graduated, professional seniority, place of duty, whether the class is combined or independent. It was observed that the views of the class teachers differed in the elementary literacy teaching preparation step dimension according to the type of faculty graduated variable, in all the sub-dimensions of the scale according to professional seniority and place of duty variables, in feeling and recognizing the sound step and communication dimension according to whether the class is combined or independent variable.
URI: https://hdl.handle.net/11499/567
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MERAL GÖZÜKÜÇÜK.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 29, 2023

Download(s)

36
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.