Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/57373
Title: Meme kanseri cerrahisi geçiren hastalarda ultrason kılavuzluğunda yapılan pektoral sinir ( PECS II ) bloğunun analjezik etkinliği ve güvenilirliği
Other Titles: Analgesic efficacy and safety of ultrasound-guided pectoral nerve (PECS II) block in patients undergoing breast cancer surgery
Authors: Ağırbaş, Buse
Keywords: PECS II blok
Pektoral sinir bloğu
mastektomi
meme koruyucu cerrahi
postoperatif ağrı
tramadol
Pectoral nerve block
mastectomy
breast-conserving surgery
postoperative pain
tramadol
Abstract: Çalışmamızda tek taraflı meme kanseri cerrahisi geçirecek hastalarda preoperatif olarak yapılan PECS II bloğun perioperatif opioid tüketimi, postoperatif ağrı skorları, postoperatif 3.aydaki kronik ağrı, hasta ve operatör memnuniyeti üzerine etkisini bulmayı amaçladık.Etik Kurul onamı alındıktan sonra tek taraflı meme kanseri cerrahisi planlanan 18-75 yaş arası , ASA I-II-III toplamda 68 hastaya yazılı onamları alınarak kapalı zarf yöntemi ile iki gruba ayrıldı. PECS II blok grubundaki hastalara preoperatif olarak USG eşliğinde PECS II blok uygulandı. Kontrol grubundaki hastalara herhangi bir blok uygulanmadı. Hastalara remifentanil infüzyonu ile standart anestezi yöntemi uygulandı. Her 15 dakikada bir hemodinamik değerler ölçülerek ilaç dozları ayarlandı. Postoperatif analjezi amaçlı her iki gruba da 8 saatte bir 1 gram parasetamol IV olarak verildi. Postoperatif 0,1,2,6,12,24. saatlerde NRS skalası kullanılarak ağrı değerlendirmesi yapıldı. 4 ve üzeri değerlere ek analjezik olarak 100 mg tramadol uygulandı. Hasta ve operatör memnuniyeti 5’li Likert ölçeği ile sorgulandı. Hastalar postoperatif 3.ayda telefon ile aranarak KMSA tablosu ile kronik ağrı değerlendirmesi yapıldı. PECS II blok grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük intraoperatif remifentanil (p<0,001), postoperatif tramadol kullanımı (p<0,001) saptandı. Postoperatif NRS skorları tüm saatlerde PECS II blok grubunda anlamlı derece düşük bulundu (p<0,001). Postoperatif ek analjezik ihtiyacı PECS II blok grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde geç saptandı (p=0,002). Kronik ağrı PECS II blok grubunda daha düşük saptansa da istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşamadı (p=0,056). Hasta ve operatör memnuniyeti PECS II blok grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p<0,001). Blok grubunda herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.Sonuç olarak; PECS II blok meme kanseri cerrahisinde perioperatif analjezide kullanılanabilir, güvenli ve etkili bir bloktur. Kronik ağrı üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
In our study, we aimed to find out the effect of preoperative PECS II block on perioperative opioid consumption, postoperative pain scores, chronic pain in the 3rd postoperative month, and patient and operator satisfaction in patients undergoing unilateral breast cancer surgery.After obtaining Ethics Committee approval, a total of 68 ASA I-II-III patients between the ages of 18-75, who were planned to undergo unilateral breast cancer surgery, were divided into two groups by the sealed envelope method, after their written consent was obtained. Patients in the PECS II block group underwent PECS II block preoperatively under USG guidance. No block was applied to the patients in the control group. Standard anesthesia method was applied to the patients with remifentanil infusion. Drug doses were adjusted by measuring hemodynamic values every 15 minutes. For postoperative analgesia, 1 gram of paracetamol was given IV every 8 hours to both groups. Pain assessment was made using the NRS scale at 0, 1, 2, 6, 12, and 24 hours postoperatively. For values of 4 and above, 100 mg tramadol was administered as an additional analgesic. Patient and operator satisfaction was questioned with a 5-point Likert scale. The patients were called by phone at the 3rd postoperative month and chronic pain evaluation was performed using the KMSA table.Statistically significantly lower levels of intraoperative remifentanil (p<0.001) and postoperative tramadol use (p<0.001) were detected in the PECS II block group compared to the control group. Postoperative NRS scores were found to be significantly lower in the PECS II block group at all hours (p<0.001). Postoperative additional analgesic need was detected statistically significantly later in the PECS II block group compared to the control group (p = 0.002). Although chronic pain was found to be lower in the PECS II block group, it did not reach statistical significance (p = 0.056). Patient and operator satisfaction was found to be statistically significantly higher in the PECS II block group (p<0.001). No complications were encountered in the block group.In conclusion; PECS II block can be used in perioperative analgesia in breast cancer surgery and is a safe and effective block. More comprehensive studies are needed to evaluate its effect on chronic pain.
URI: https://hdl.handle.net/11499/57373
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
buse_agirbas_tez.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.