Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/575
Title: Diz ekleminde kronik ortopedik problemi olan hastalarda nintendo wii® ile yapılan eğitimin dengeye etkisinin incelenmesi.
Determining the efficiency of nintendo wii® balance training in patients with chronic orthopaedic problem in knee joint
Other Titles: Determining the efficiency of nintendo wii® balance training in patients with chronic orthopaedic problem in knee joint
Authors: Aksoy, Cihan Caner
Ummuhan Baş Aslan, Ferruh Taşpınar
Keywords: Sanal Gerçeklik, Denge, Diz Yaralanması.
Virtual Reality, Balance, Knee Injury.
Issue Date: May-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Nintendo Wii® (NW) bir video oyun sistemidir. Son yıllarda rehabilitasyon alanında video oyunu sistemleri ile tedavi metodu giderek artmaktadır. Çalışmamızın birinci amacı kronik ortopedik diz problemi olan hastalarda NW ile yapılan denge eğitiminin denge ve kas kuvveti üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmamızın ikinci amacı NW sisteminden elde edilen denge sonuçları ile stabilometre ve Tek Ayak Üstünde Durma Testi (TAÜD) sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yaş ortalaması 23.85±4.62 yıl olan 33 gönüllü, kontrol (n=18) ve çalışma (n=15) gruplarına rastgele ayrılmıştır. Kontrol grubundaki katılımcılara 6 hafta ara ile değerlendirmeler yapılırken çalışma grubuna 6 hafta süreyle haftada 3 gün NW denge eğitimi verilmiştir. Eğitimlerde NW ‘Table Tilt’ oyunu kullanılmıştır. Katılımcıların alt ekstremite kas kuvveti hand-held dinamometre, dengesi NW, Kinesthetic Ability Trainer® (KAT) ve TAÜD testleri ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler, eğitimden önce ve sonra yapılmıştır. Çalışma grubunda alt ekstremitede değerlendirlen tüm kasların kuvvetinde (p<0.01), TAÜD testi (p<0.01), KAT parametrelerinde (p<0.05) anlamlı değişiklik olduğu görülmüştür. Kontrol grubu denge parametrelerinde anlamlı gelişme gözlenmemiştir. NW denge değerlendirmeleri ile diğer denge testleri arasındaki ilişkiye bakıldığında TAÜD testi sonuçları ile hem tek hem çift ayak NW alan sonuçları arasında anlamlı, ancak düşük düzeyde (r=0.35, r=0.36) bir ilişki görülmektedir. KAT ve NW denge sonuçları arasında ise anlamlı bir ilişki görülmemiştir (p>0.05). Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar kronik ortopedik diz problemi olan hastalarda NW ile yapılan denge eğitiminin kas kuvveti ve denge üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Bunun yanısıra NW ve KAT denge değerlendirme sistemi arasında ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nintendo Wii® (NW) is a video game system. In the field of rehabilitation the frequency of treatment via video game systems, has steadily increased in recent years. Our primary aim was to investigate the effects of NW-mediated balance training on balance and muscle strength in patients with chronic orthopedic knee problems. Our second aim was to evaluate the correlation between balance results obtained from the NW system and the results of stabilometry and the Single-Leg Balance Test. Thirty-three volunteers (mean age 23.85±4.62 years) were randomly divided into the control group (n=18) and the study group (n=15). For the control group, evaluations were performed every six weeks, whereas NW balance training was given to the study group three days/week for a period of six weeks. NW ‘Table Tilt’ game was used during the training sessions. A hand-held dynamometer was used to evaluate lower extremity muscle strength. Balance was evaluated by using NW, Kinesthetic Ability Trainer® (KAT) and Single-Leg Balance Tests. Evaluations were performed before and after training. In the study group, significant changes were seen in the strength of all muscles in the lower extremity (p<0.01), single-leg balance test (p<0.01), and KAT parameters (p<0.05). There was no signficant change in the control group’s balance parameters. When we evaluated the correlation between the results of NW balance test and other balance tests, there was a weak but significant correlation between the results of Single-Leg Balance Test and both single-leg and double-leg NW area results (r=0.35, r=0.36, respectively). However, there was no significant correlation between KAT and NW balance results (p>0.05). Our results show that NW-mediated balance training is effective on muscle strength and balance in patients with chronic orthopedic knee problems. In addition, our results indicate that there was no correlation between NW and KAT balance evaluation system.
URI: http://hdl.handle.net/11499/575
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cihan Caner Aksoy.pdf3.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.