Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/584
Title: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin Piyano Performansı Özyeterlik Algıları ile Piyano Öğretim Elemanlarının Öğrencilerin Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri (Ege Bölgesi Örneği)
Other Titles: The Piano Performance Self-Efficacy Perceptions of the Music Education Program 3rd and 4th Year Students and the Opinions of the Music Faculty Members on the Students’ Piano Performances (Aegean Region Sample)
Authors: Pirlibeylioğlu, Bilge
Advisors: Özlem Akın Şişman
Keywords: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Özyeterlik
Piyano Performansı
Piyano Eğitimi
Music Education Program
Self-Efficacy
Piano Performance
Piano Education
Publisher: Pamukkale Üniversiseti Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: The piano class is a compulsory course in all institutions that offer music education, specifically in Music Education Programs. Thus, piano performance is inevitable for music pre-service teachers. Due to the nature of a piano performance that has to be performed in front of an audience, the performance itself is highly affected by affective attributes such as stage fright, self confidence, and self-efficacy. The current research focuses on the self-efficacy perception related to piano performance. The aim of the research is to determine the piano performance self-efficacy perceptions of currently 3rd and 4th year college students in Aegean Region universities, as well as take the opinions of faculty members on the piano performance of the students. The piano performance self-efficacy perceptions of the students were determined by the “Piano Performance Self-efficacy Scale Piyano Performansı Özyeterlik Ölçeği] developed by Gün (2014). The opinions of the faculty members were collected via individual interviews. The quantitative data collected was analyzed using SPSS 20.0 package program and the significance threshold was set at p<.05. The data collected using the scale was explained and interpreted by mean and standard deviation. Moreover, in order to determine whether there are significant differences among groups, independent t-test was performed when two groups were present and one-way analysis of variance (one-way ANOVA) was performed when multiple groups were present. Descriptive analysis method was used to analyze the qualitative data obtained from individual interviews with the faculty members. The findings of the current research indicated that the students’ piano performance self-efficacy perceptions were medium leveled. Faculty members in their opinions on the students’ piano performances indicated that the majority of the students were quite inadequate in terms of technicality and musicality and they avoided piano performance in front of an audience. Moreover, the faculty members who also reported that students feel inadequate in piano performance and fail to display a piano performance as expected form an ideal music teacher most of the time, offered various suggestions to improve the students’ piano performances.
Piyano, müzik eğitimi veren tüm kurumlarda, özellikle Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda zorunlu ders olarak yer almaktadır. Dolayısıyla müzik öğretmeni adaylarının piyano performansı sergilemesi kaçınılmazdır. Piyano performansı topluluk önünde sergilenmek zorunda olan bir olgu olduğundan; sahne kaygısı, özgüven, özyeterlik gibi duyuşsal özelliklerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu araştırmada, piyano performansına ilişkin özyeterlik algısı üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı, Ege Bölgesi’nde yer alan üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarında 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin piyano performansı özyeterlik algılarını belirlemek, aynı zamanda piyano dersi öğretim elemanlarından öğrencilerin piyano performansına yönelik görüş almaktır. Araştırmada öğrencilerin piyano performansı özyeterlik algıları Gün (2014) tarafından geliştirilen “Piyano Performansı Özyeterlik Ölçeği” ile belirlenmiştir. Öğretim elemanlarının görüşlerini ise bireysel görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen nicel veriler SPSS 20.0 paket programında çözümlenmiş ve çözümlemelerde p<.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Anket sonucu elde edilen veriler aritmetik ortalama ve standart sapmalarla açıklanmış ve yorumlanmıştır. Ayrıca, gruplar arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için ikili gruplarda bağımsız t-Testi, ikiden fazla gruplarda Tek Yönlü Varyans Analizi uygulanmıştır. Öğretim elemanlarıyla yapılan bireysel görüşmelerden elde edilen nitel veriler üzerinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda öğrencilerin piyano performansı özyeterlik algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretim elemanları, öğrencilerin piyano performansı hakkındaki görüşlerinde; öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun teknik ve müzikalite açısından oldukça yetersiz olduklarını ve topluluk önünde performans sergilemekten kaçındıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin piyano performansında kendilerini yetersiz gördüklerini, ideal bir müzik öğretmeninden beklenen piyano performansını çoğu kez gerçekleştiremediklerini bildiren öğretim elemanları öğrencilerin piyano performansını geliştirmek adına çeşitli önerilerde bulunmuşlardır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/584
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilge Pirlibeylioğlu.pdf13.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 27, 2024

Download(s)

204
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.