Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/591
Title: GÖLBAŞI (ANKARA) ÇÖMLEKÇİLİĞİ VE KORUMA ÖNERİLERİ
Other Titles: GÖLBAŞI (ANKARA) POTTERY AND PRESERVATION PROPOSALS
Authors: Ay?egül Koyuncu Okca
Buner, Ömer Paşa
Keywords: Kültür, Seramik, Çömlek, Gölba?ı, Koruma
Culture, Ceramics, Pottery, Gölba?ı, Preservation
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: Gölba?ı (Ankara) Çömlekçiliği ve Koruma Önerileri ana ba?lığı altında olu?turulan ve elde edilen bilgiler doğrultusunda ?ekillenen tez iki ana bölümden olu?maktadır. Gölba?ı ve Gölba?ı Çömlekçiliği adı verilen birinci bölüm “Gölba?ı ?lçesi ve Gölba?ı Çömlekçiliği” ?eklinde iki alt ba?lıkta incelenmi?tir. Koruma Kültürü ve Gölba?ı Çömlekçiliğinin Korunması adı verilen ikinci bölüm “Koruma Kültürü, Gölba?ı Çömlekçiliğinin Korunması ?çin Öneriler” ?eklinde iki alt ba?lıkta incelenmi?tir. Sonuç bölümünde ilk olarak geleneksel çömlek üretimi ve sorunları anlatılmı? ve ara?tırma kapsamında elde edilen bilgiler özetlenmi?tir. Koruma dü?üncesinin geleneksel çömlek üretimi üzerindeki nasıl etkili olabileceği konusu üzerinde durularak uygulanan koruma önerilerinin dı?ında alternatiflerden bahsedilmi?tir. The thesis which took shape along the lines of the information formed and obtained under the title of Gölba?ı (Ankara) Pottery and Preservation Proposals consists of two major sections. The first section which is called Gölba?ı and Gölba?ı Pottery was examined under two titles which are “Gölba?ı District” and “Gölba?ı Pottery”. The second section which is called Preservation Culture and Gölba?ı Pottery was examined in two sub titles which are “Preservation Culture” and “Proposals for the Preservation of Gölba?ı Pottery”. In the conclusion section, pottery productions and its problems were discussed in general and the information obtained within the scope of the research are summarised. Having emphasized how the preservation culture could affect the pottery production, the alternative apart from the preservation proposals applied are mentioned.
URI: https://hdl.handle.net/11499/591
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖMER PAŞA BUNER.pdf6.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.