Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/596
Title: Fen Bilimleri Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının 6. Sınıf Öğrenci Başarısı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi.
Other Titles: The Effect of Project Based Learning Method on the 6th Graders’ Achievement and Scientific Process Skills in Science Education.
Authors: Hulusi Çokadar
Yılmaz, Fatıma Nur
Keywords: Fen Bilimleri Öğretimi
6. Sınıf Öğrencileri
Proje Tabanlı Öğrenme
Akademik Başarı
Bilimsel Süreç Becerileri
Science Teaching
6th Grade Student
Project Based Learning
Academic Achievement
Scientific Process Skills
Issue Date: Aug-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: The aim of this study is to determine the effect of Project Based Learning on 6th students’ academic achievement and their scientific process skills in the „Electric in Our Life Unit’ of the Science course. The study group of research is formed by the sixth grade students of a state elementary school in the Center Province of Afyonkarahisar (N=60). In the research, pre- and post-test control group model with quasi-experimental pattern was used. Project based learning was used in the experimental group and existent Science Learning Program was used in the control group. Applications of education in the both groups were made at the same weeks and they were continued in three weeks during the spring semester of 2013-2014 schooling year. In data collection, “Achievement Test of Electric in our Life” which was developed by Gürbüz (2012) and “Scientific Process Skills Test” which was adapted to seven graders level by Aydoğdu (2006) were used. These measurement tools were applied to the both groups as pre- and post-test before and after training. Data were analyzed with related sample dependent t-test and independent sample t- test in significance level 0,05 by using SPSS 15 statistical packet program. According to the findings of this research, the practiced educational methods improved significantly the students’ academic achievement and scientific process skills scores in both groups. However, comparison of posttest revealed that the scores of experimental group students’ academic achievement and scientific process skills significantly favor than control group. It was concluded that Project Based Learning is more effective than existent Science Learning Program.
Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf Fen Bilimleri dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu; Afyonkarahisar ili merkez ilçesindeki bir devlet ortaokulu altıncı sınıfındaki iki şubede öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılının bahar döneminde yapılan çalışmada, öntest-sontest kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Gruplardaki uygulamalar aynı haftalarda yapılmış ve üç hafta sürmüştür. Deney grubunda proje tabanlı öğrenme yöntemi ile kontrol grubunda ise mevcut fen bilimleri programına uygun öğretim yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Gürbüz (2012) tarafından geliştirilen “Yaşamımızdaki Elektrik Başarı Testi” (YEBT) ve Aydoğdu’nun (2006) 7. sınıf seviyesine uyarladığı Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSBT) kullanılmıştır. Ölçme araçları öğretim öncesi ve sonrasında gruplara öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Veriler, SPSS 15 paket programı kullanılarak ilişkili örneklem t-testi ve ilişkisiz örneklem t-testi ile 0,05 anlamlılık düzeyinde çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, uygulanan öğretim yöntemleri her iki gruptaki öğrencilerin akademik başarıları ve bilimsel süreç becerilerini anlamlı düzeyde artırmıştır. Ancak sontest puanları karşılaştırıldığında; proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerini artırmada deney grubu lehine anlamlı düzeyde fark oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Proje tabanlı öğrenme yönteminin mevcut öğrenme yönteminden daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/596
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatıma Nur Yılmaz.pdf2.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

402
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

528
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.