Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/600
Title: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Çalışmalarına Yönelik Öz-Yeterlik inançlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of Pre-School Teacher Candidates' Self-Efficacy Beliefs Regarding Parents Participation
Authors: Ateş, Öznur
Advisors: F. Nilgün Cevher Kalburan
Keywords: Okul öncesi
Aile katılımı
Öz-Yeterlik
Öğretmen Öz-Yeterliği
Karma Yöntem
Pre-School
Parents Participation
Self-Efficacy
Teachers' Self-Efficacy
Mixed Methods
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: The aim of this study is to determine preschool teacher candidates' self-efficacy level regarding parents participation and to examine the factors affecting the self-efficacy level. In this study both qualitative and quantitative research methods were used. Totally 121 teacher candidates who were in fourth year in Pamukkale University Preschool Education Program in 2014-2015 academic year participated in the quantitative part of the study. Quantitative data of the study was collected by the researcher through "Preschool Teacher Candidates' Self-Efficacy Belief Scale Regarding Parents Participation Activities" developed by the researchers. As for the qualitative aspect of study, 10 teacher candidates were interviewed. SPSS 15 (Statistical Package for the Social Sciences) packaged software was used in the statistical analysis of the quantitative data of this study. Preschool Teacher Candidates' Self-Efficacy Belief Scale Regarding Parents Participation, teacher candidates' self-efficacy levels were grouped as low-medium and high considering their average scores for the overall scale and the standard deviation. As for the qualitative aspect, data were analysed using content analysis method. At the end of the study, it was determined that pre-school teacher candidates' self-efficacy level regarding parents participation was medium. In addition, the conclusion was reached that the factors affecting teacher candidates' self-efficacy beliefs were divided as external factors including parents, colleagues and school principals and personal factors including university education and personality.
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılımına yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin belirlenmesi ve öz-yeterlik düzeyine ilişkin algıladıkları faktörlerin incelenmesidir. Bu araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı karma yöntem tasarımlarından açıklayıcı tasarım modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi lisans programında öğrenim gören toplam 121 dördüncü sınıf öğretmen adayıyla çalışılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda veriler, araştırmacı tarafından, danışmanın rehberliğinde geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutu ise 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi lisans programı dördüncü sınıfa devam eden 10 öğretmen adayıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu araştırmanın nicel verilerinin istatistiksel analizlerinin gerçekleştirilmesinde SPSS 15 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılımına İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeğinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde, öğretmen adaylarının, ölçeğin geneli üzerinden aldıkları ortalama puanlar ve standart sapma dikkate alınarak öz-yeterlik düzeyleri düşük-orta-yüksek şeklinde gruplandırılmıştır. Nitel boyutta ise görüşmelerden elde edilen ses kayıtları bilgisayar ortamına aktarılarak, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarına ilişkin algıladıkları faktörlerin dışsal faktörler ve kişisel faktörler olarak ayrıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/600
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Öznur Ateş.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

282
checked on May 27, 2024

Download(s)

246
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.