Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/606
Title: İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloji liderliği” düzeylerine ilişkin algıları
Other Titles: Primary and secondary school teachers’ perceptions regarding directors level of technology leadership
Authors: Irmak, Mehmet
Advisors: Gökhan Tuzcu
Keywords: Teknoloji Liderliği
Eğitimde Teknoloji
Eğitim Yönetimi
Technological Leadership
Technology in Education
The Management of Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Source: Denizli
Abstract: The purpose of this research is to find out the perception level of the primary and secondary school teachers regarding the technology leadership of directors and to point out how these technological leadership roles affect the performance of these teachers on education and teaching studies. In this context, 3933 teachers that have been working at 139 primary and secondary schools in the centre of Denizli province consist the sample of the research in 2012-2013 education year. In the design of this study, a survey research model was used. In this research, 29 claused quintet likert-type scale developed by Sincar (2009) has been used. In order the provided data to be solved, independent sample t-test, Mann Whitney-U test, the corelation tests of Spearman have been applied. In the analyzes, the level of significance is at the 0,05 level. According to the research results, the teachers think that the directors show the attitudes of the technology leadership in a medium level. The school directors show the sub-dimensional attitudes of the technology leadership; such as: human-centered, vision, communication and cooperation in a medium level, too. They show the attitudes that the sub-dimension of ‘’support’’ in an ‘’often’’ level. Classroom teachers and primary school teachers; in comparison with the branch teachers and secondary school teachers, think that the school directors show the attitudes of technology leadership in a high level degree. Additionally, as the vocational seniority of the teachers’ increases, their perception to school directors’ ‘’support’’ sub-dimensional leadership attitudes change in a positive way. The level of the school directors’ showing technology leadership attitudes is influential on the performance of teachers about carrying out education and teaching activities. The high level show of the school directors’ technology leadership attitudes have effects on learning atmosphere productivity and the teachers performances are so major. For this reason, school directors have to have a long-term technological development plan. In addition, school directors and teachers, have to get education for the effective usage of technology in education and teaching activities.
Bu araştırmanın amacı, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği düzeylerine ilişkin algılarını belirlemek ve bu teknoloji liderliği rollerinin öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarındaki performanslarını ne kadar etkilediğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Denizli il merkezindeki 139 ilkokul ve ortaokulda görev yapan 3.933 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma “tarama modeli” ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Sincar (2009) tarafından geliştirilmiş olan 29 maddelik 5’li likert tipindeki ölçek kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi için, bağımsız örneklem t testi, Mann Whitney-U testi, Pearson ve Spearman korelasyon testleri uygulanmıştır. Çözümlemelerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarını orta düzeyde sergilediklerini düşünmektedirler. Okul yöneticileri, teknoloji liderliğinin, “insan merkezlilik”, “vizyon”, “iletişim ve işbirliği” alt boyutlarındaki davranışları yine orta düzeyde sergilemektedirler. “Destek” alt boyutundaki davranışları ise “sık sık” düzeyinde (yeterli) göstermektedirler. Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenlerine göre ve ilkokul öğretmenleri, ortaokul öğretmenlerine göre okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarını daha yüksek düzeyde sergilediklerini düşünmektedirler. Ayrıca öğretmenlerin mesleki kıdemleri arttıkça, okul yöneticilerinin “destek” alt boyutundaki liderlik davranışlarına yönelik algıları da olumlu yönde değişmektedir. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarını sergileme düzeyleri, öğretmenlerin eğitim-öğretim etkinliklerini gerçekleştirmeye yönelik performansları üzerinde etkilidir. Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği davranışlarını yüksek düzeyde göstermelerinin, öğrenme ortamlarının verimliliği ve öğretmen performansları üzerinde etkisi büyüktür. Bu nedenle okul yöneticileri, uzun dönemli teknolojik gelişim planına sahip olmalıdırlar. Ayrıca okul yöneticileri ve öğretmenler, eğitim-öğretim etkinliklerinde teknolojinin etkili kullanımı için gerekli eğitimleri almalıdırlar.
URI: https://hdl.handle.net/11499/606
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Irmak.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

302
checked on May 6, 2024

Download(s)

358
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.