Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/618
Title: SIÇANLARDA, RADYOTERAPİ SONRASI KALDIRILAN TORAKS ARKASI FASYOKUTAN FLEPLERİNİN VASKÜLER STROMAL FRAKSİYON İLE YAŞAYABİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI
Other Titles: Enhancement of Flap Viability in Rat Dorsal Thoracic Fasciocutaneous Flaps After Radiotheraphy by Using Vascular Stromal Fraction ( VSF)
Authors: Yüce, Selçuk
Keywords: Sıçanlarda Toraks Arkası Fasyokutan Flepler
Radyasyon Hasarı
VSF (Vasküler Stromal Fraksiyon)
Abstract: Radyoterapi sonrası radyoterapili alanda yapılacak cerrahi girişim hipovaskülarizasyon ve yetersiz kollajen üretimi nedeniyle yara iyileşmesini geciktirerek komplikasyonlara yol açmaktadır. Radyasyonun bu ağır etkileri nedeniyle birçok malignitenin tedavisinde cerrahi girişim öncesi radyoterapi tercih edilmemektedir. Bu durumda radyoterapi alımı rekonstrüksiyon zamanının gecikmesine veya radyoterapili sahada flep ile rekonstrüksiyondan kaçınılmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle birçok çalışmada flep yaşayabilirliğini arttıran ajanlar ve yöntemler denenmiştir. Adipoz doku kaynaklı stromal vasküler fraksiyon içeriklerindeki çok sayıda büyüme faktörü ve pluripotent hücreler nedeni ile tıbbın her alanında olduğu gibi plastik cerrahide de giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Alternatif olarak radyoterapili alandan aksiyal paternli fasyokutan flep kaldırılarak ve flep pedikül etrafına VSF infiltrasyonu yapılarak neovaskülarizasyon arttırılabilir. Bu da radyoterapiye bağlı komplikasyonların tedavisinde daha basit, daha kullanışlı ve daha başarılı yöntemler ortaya koyarak rekonstrüksiyonda başarı şansını arttırır. Bu amaçla her grupta 250-300 gramlık wistar sıçanlardan oluşmak üzere dokuzarlı 3 grup oluşturuldu. Grup dışında tutalacak on sıçanın her iki taraf inguinal yağ yastıkçıkları yağ grefti olarak alınarak vaskular stromal fraksiyon oluşturmak için kullanıldı ve bu işlem sonrası sıçanlar sakrifiye edildi. 2. ve 3. gruplarda yer alan sıçanların sağ toraks cildine insandaki dozun karşılığı olan, düşük doz tekrarlayan seanslara eş değer gelecek, tek seans 20 Gray (2000 cGy) radyoterapi uygulandı ve 7 gün süreyle beklendi. Her 3 gruptada 4 x7 cm boyutlarında ‘Lateral Torasik Arter pediküllü fasyokutan flepler kaldırıldı. 3. grupta yer alan fleplerin pedikül etrafına subdermal cerrahi sırasında 1 cc vaskular stromal fraksiyon uygulandı. Flepler, nekrotik alanın tüm flep alanına oranı fotoğraflanarak değerlendirildi. transillüminasyonda kapiller damarlanmada artış değerlendirilmesi ve flep etraflarında yer alan cilt ile birlikte total olarak eksize edilecek ve histopatolojik olarak flep nekrozu makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Sonuç olarak 20 Gy radyoterapi uygulanan ciltte VSF’nin etkisini araştıran bu çalışmada fleplerde saptanan ortalama nekroz oranları, grup 1’ de %7.17, grup 2’de %28.45, grup 3’te %9.59 olarak bulundu. Bu da bize VSF’nin endotelyal hücreler üzerine mitojenik etkisiyle, sıçan aksiyel patern deri flepleri üzerine radyasyonun neden olduğu nekroz artışını engellediğini göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/618
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selçuk yüce TEZ444.SONNNNNN.pdftez3.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 6, 2024

Download(s)

66
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.