Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/628
Title: 5-HT2A T102C GEN POLİMORFİZMİNİN ALKOL KULLANIM BOZUKLUĞUNDA DÜRTÜSELLİK VE AGRESYONLA İLİŞKİSİ
Other Titles: The relationship between 5-HT2A gene polymorphism and agression and impulsivity in patients with Alcohol Use Disorder
Authors: Hancı, Ezgi
Keywords: Alkol kullanım bozukluğu, dürtüsellik, agresyon, 5-HT T102C polimorfizmi, DEHB, aşerme
Alcohol Use Disorder, impulsivity, agression, 5-HT T102C polimorfism, ADHD,craving
Research Subject Categories
Publisher: Ezgi Hancı
Abstract: Bu çalışmada alkol kullanım bozukluğunda(AKB) dürtüsellik ve agresyonun değerlendirilip, 5-HT2A T102C gen polimorfizmiyle olan ilişkileri araştırılmıştır. Çalışmamız 18-75 yaş arasında AKB tanısı almış 100 hasta ve AKB bulunmayan 100 gönülüden oluşan kontrol grubundan oluşmaktadır. Tüm katılımcılara yapılandırılmış psikiyatrik görüşme (SCID-I), sosyodemografik veri formu, Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BDÖ), Buss Perry Agresyon Ölçeği (BPAÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BeckDÖ), Wender Utah Ölçeği (WUÖ) ayrıca hasta grubuna ek olarak da Alkol kullanım bozukluklarını tarama testi (AKBTT) ve Penn Alkolizm Aşerme Ölçeği (PAAÖ) uygulanmıştır, 5- HT2A T102C gen polimorfizmi genetik olarak incelenmiştir. Çalışmamızda hastalarda BDÖ, BPAÖ, BAÖ, BeckDÖ ve WUÖ puanları kontrollere göre yüksek bulunmuştur. Genotip dağılımları açısından hastalarla kontroller arasında farklılık saptanmamıştır. BDÖ ve BPAÖ toplam ve alt ölçek puanları AKB olan hastalarda CC, TT homozigot ve heterozigot genotiplere göre ayrılarak incelendiğinde anlamlı bir farklılık elde edilememiştir. Kontrol grubunda da aynı ölçek puanları genotipler arasında farklılık göstermemiştir. AKB olan grupta diğer ölçekler puanlarında da genotipler arasında fark bulgulanmamıştır. BDÖ, BPAÖ toplam puanlarıyla PAAÖ arasında diğer genotiplerden farklı olan TT genotipe sahip hastalarda zayıf da olsa ilişki saptanmıştır. Ayrıca AKB ve alkol kullanım süreleri ile BDÖ ve BPAÖ toplam ve alt ölçek puanları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. CC genotipe sahip hastalarda AKB süreleri BDÖ toplam ve tüm alt ölçeklerde ilişki saptanırken, AKB süresi ile bu ilişki heterozigot genotipli hastalarda sadece BDÖ toplam ve dikkat alt ölçeğiyle arasında bulunmuş olup, bu ilişkiye TT genotipe sahip hastalarda rastlanmamaktadır. Bu AKB’da dürtüselliğin 5-HT2A T102C gen polimorfizmindeki C alleliyle ilişkisini saptayan çalışmaları destekler niteklikte olup, diğer bulgumuz olan dürtsellik, agresyonla aşermenin ilişkisi, alkolizmin başka bir boyutu olan aşermede T allelinin etkisinin de araştırılması gereken bir faktör olduğunu düşündürmektedir. Aynı zamanda hem AKB olan grupta hem de kontrol grubunda yüksek DEHB belirtileri olan bireylerle diğer bireyler arasında tüm ölçek skorları açısından anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu da DEHB’nin başlı başına başta dürtüsellik, agresyon olmak üzere birçok psikiyatrik komorbidite de ayrı bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. In this study we investigated the relationship between impulsivity and agression with 5-HT2A T102C gene polimorphism in patients diagnosed with Alcohol Use Disorder(AUD). Our study included 100 patients diagnosed with AUD and 100 volunteer(not ever diagnosed with AUD in any period of their lifes’) in the age period between 18-75. We applied to Structured Clinical İnterview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), socio-demographic data form, Barratt Impulsivity Scale(BIS), Buss Perry Agression Scala(BPAS), Beck Anxiety Inventory(BAI), Beck Depression Inventory(BDI), Wender Utah Scale (WUS) to the all the participants, and also AUDIT and Penn Alcoholism Craving Scale to the group of patients. 5- HT2A T102C gene polimorfism had been examinde genetically. In patients the score of BIS, BPAS, BAI, BDI and WUS has been greater than the control group. There is no dfference in the distribution of genotypes between the controls and the patients. And again there was no significance in the scores of BIS, BPAS total and subscales when we compare between CC, TT, CT genotypes neither in the patients nor in the control group. Patients with TT genotype has a correlation in betwenn the BIS, BPAS and PACS, even it is a wek correlation we could not find that association in the other genotypes. Also there was a significant correlation between the time period of being diagnosed with AUD, the time period of using alcohol and impulsivity. In patients with CC genotype there was an association between BIS total and subscale scores and the time period of being diagnosed with AUD, in patients with heterozygote genotype there was only an association between the total score and the subscale of attention in BIS and the time period of being diagnoes with AUD. There was not any association in patients with TT genotype. This supports the previous studies that suggets the role of impulsivty of C allele in 5-HT T102C polimorphism in patients with AUD. Additionally, we found a correlation between impulsivity,agression and craving in patients with TT genotype. This may be another dimeonsion of craving in alcoholism. Both in the patients’ and in the control group there was a significant difference between the participants who have higher ADHD(Attention deficit and hiperactiviy disorder) symptoms and the others in all the scales. This can be a proof to the role of ADHD in both AUD and the other psychiatric comorbidities.
URI: https://hdl.handle.net/11499/628
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez Dr.EzgiHancı.docx3.31 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 6, 2024

Download(s)

142
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.