Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/641
Title: Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationships between computer game addiction level of junior high school students and their’s communication skills
Authors: Bilgin, Hacer Can
Advisors: Kazım Çelik
Keywords: İletişim Becerileri
Bilgisayar Oyun Bağımlılığı
Ortaokul Öğrencileri
Communication Skills
Computer Game Addiction
Junior High School Students
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The purpose of this study is to determine relationship between computer game addiction level of junior high school students and theirs communication skills. The sample of the study consists of 678 students attending junior high schools in Denizli. İn the research, Computer Game Addiction Scale for Children developed by Horzum, Ayas ve Balta (2008), Evaluation of Communication Skills Scale developed by Korkut (1996) and the social economic level is indicated by a questionnaire developed by Bacanlı (1997) are used. Mean, Kruskal Wallis analyse, Mann- Whitney U test, correlation and linear regression were used to analyze data. İn results of research, it’s founded that computer game addition of junior high school’s students is at risk. There were significant difference among social economic level and male; no significant difference among age, class, having computer and internet connection from the computer game addition point of views. Communication skills levels of students are high. There were significant difference among male, age, class and social economic level from the communication skills scores. There was a signficantly negatives correlations between computer game addiction and communication skills scores. Computer game addiction predicted communication skills point of %6.
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Denizli merkez ortaokullarında 5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören 678 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği (Horzum, Ayas ve Balta 2008), İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Sosyo-Ekonomik Düzey Ölçeği (SEDÖ; Bacanlı, 1997) uygulanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, Kruskal Wallis analizi, Mann-Whitney U testi, korelasyon analizi, doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin riskli olduğu görülmüştür. Bilgisayar oyun bağımlılığı ile sosyoekonomik düzey (SED) ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olduğu; yaş, sınıf düzeyi, bilgisayarı olma ve internet bağlantısına sahip olma bakımından anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ortaokul öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin ise yüksek olduğu; iletişim becerileri ile cinsiyet, yaş, sınıf ve SED arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Bilgisayar oyun bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki korelasyonun negatif yönlü ve anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca regresyon analizi sonucunda bilgisayar oyun bağımlılığının iletişim beceri puanlarını yordama gücünün % 6 olduğu bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/641
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hacer Can Bilgin.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,064
checked on May 27, 2024

Download(s)

992
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.