Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/646
Title: İlkokullarda TKY ilkelerinin uygulanmasına ilişkin öğretmen algıları
Other Titles: Perceptions of teachers about implementations of total quality management principles in primary schools
Authors: Yasin, Ufuk
Aydan Ordu
Keywords: Toplam Kalite Yönetimi
İlkokul
Öğretmen Algıları
Total Quality Management
Primary School
Teacher Perceptions
Issue Date: Sep-2015
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Total quality management in education is getting more important and has received a lot of attention in recent years. In quality, expectations and happiness of people are aimed, and development of people is based on quality thought. In this developing environment, being open to changes and following those developments are inevitable for education organizations. The aim of this research is to determine perceptions of teachers about implementations of Total Quality Management Principles in elementary schools. In the first chapter of the study some information has been given with regard to Total Quality Management and TQM implementations in Education. The sample is composed of 120 teachers working in Primary Schools of Denizli City Centre. To gather the data, a questionnaire was used. The questionnaire is composed of two parts including personal information and 42 scale items.To analyze the data SPSS package program was used. To test the data whether the results differ according to variables of gender, service times, educational institutions they graduated from, having Total Quality Management training or not; attending a seminar or conference about TQM or not, t-test was used . To test data whether the results differ according to rank, one way anova test was used. In the research, perceptions of teachers were examined according to variables such as;, gender, , service times, educational institutions they graduated from, having Total Quality Management training or not; attending a seminar or conference about TQM or not and rank and differences among perceptions according to certain variables were found. In the light of findings some suggestions were developed about implementations of TQM principles in Primary schools.
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi; son yıllarda daha önemli hale gelmekte ve dikkat çekmektedir. Kalitede insanların beklentileri ve mutluluğu hedeflenmiştir ve kalite düşüncesi insanların gelişiminde temel alınmıştır. Bu gelişen dünyada, eğitimi kurumları için bu gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda TKY İlkelerinin uygulanmasına ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Araştırmanın ilk bölümünde Toplam Kalite Yönetimi ve eğitimde TKY uygulamaları konularında bilgi verilmiştir. Araştırmanın örneklemi Denizli Merkez ilkokullarında görev yapan 120 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket kişisel bilgiler ve 42 ölçek maddesini içeren iki bölümden oluşmaktadır. Verileri analiz etmek için SPSS paket programı kullanılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, hizmet süreleri, en son bitirdikleri öğretim kurumu, Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili eğitim alıp almama ve Toplam Kalite Yönetimi konulu seminer veya konferansa katılıp katılmama gibi değişkenlere ilişkin verilerin analizinde iki bağımsız örneklemli t-testi; kıdeme ilişkin veri analizinde tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada Öğretmen Algıları cinsiyet, kıdem, hizmet süreleri, en son bitirdikleri öğretim kurumu, Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili eğitim alıp almama ve Toplam Kalite Yönetimi konulu seminer veya konferansa katılıp katılmama gibi değişkenlere göre incelenmiştir ve belirli değişkenlere göre algılar arasında fark bulunmuştur. Bulgular ışığında TKY ilkelerinin İlkokullarda uygulanmasına yönelik geliştirici önerilerde bulunulmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/646
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ufuk Yasin.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.