Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/647
Title: Fazla kilolu ve obez kadınlarda adımsayar ile egzersiz şiddetinin belirlenmesi ve izlenmesi
Other Titles: Overweight and obese women with a pedometer determination and monitoring exercise intensity
Authors: Göçer, Huriye Esra
Advisors: Füsun Ardıç
Keywords: Obezite
Aerobik Egzersiz
Şiddet
Viseral Yağ
EcePedo® Adımsayar
Obesity
Ecepedo® Pedometer
Aerobic Exercise
Intensity
Visceral Fat
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Aerobic exercise has an important place in the obesity treatment and duration, frequency and intensity of aerobic exercise should be planned individually. Physical activity can be monitored with devices pedometer can be used that reach to determined the target level of exercise for person by low cost, but it is important that pedometer is a lack of reflectivity intensity of exercise. In this study, the exercise intensity can be monitoring with a new software EcePedo ® pedometer and aerobic exercise personalized identified at moderate intensity corresponding to walking in the range of the target step on the overweight and obese women were investigated. Mean age 45.82± 9.1, the average of BMI 32.47±3.42, 50 overweight and obese women who agreed to participate in an exercise program for 12-week were included to this study. Women were randomly divided into two groups. 28 women were able to complete the study. As assessment parameters; before exercise and at the end of exercise program for 12 weeks, measurement visceral fat thickness with US and measurement of direct exercise VO2 max by Modified oxygen Bruce protocol during is cardiopulmonary testing using consumption analyzer ergospirometr on the treadmill was made. Women (n=14) in supervised treadmill group were performed 5 days a week,30 minutes a day, the first four weeks 50% of VO2 max, remaining 8 weeks 70 % of VO2 max corresponding to target heart rate aerobic exercise program for 12 weeks totally on the treadmill. Women (n=14) in Ecepedo® pedometer group were performed 5 days a week, 30 minutes a day, the first four weeks 50 % of VO2 max, remaining 8 weeks 70 % of VO2 max corresponding to heart rate in the target range of step aerobic exercise program for 12-week totally. At the end of the 12-week program, in both groups were performed at moderate intensity aeorbic exercise was found reduction of weight, BMI, circumference of waist and hip, also to be effective in enhancing VO2 max. There was no statistically significant difference between the two groups (p> 0.05). At the end of the 12-week exercise program, the visceral fat thickness measured by ultrasound were statistically significant reduction in both exercise group (p <0.05). For reducing at visceral fat thickness was found to be made aerobic exercise with EcePedo® pedometer more effective than performed aerobic exercise with supervised on treadmill (p<0.05). In both exercise group, sub-parameters of the SF-36 as social function, pain and mental health were found significantly increment (p<0.05). In addition, the overall perception of health, physical function, limitation of role due to emotional problems and at the energy sub-parameters in the aerobic exercise group with supervised treadmill, also performed with EcePedo® pedometer in the aerobic exercise group in restricted role due to physical problems was viewed a significant increment (p<0.05). In this study, performing aerobic exercise with supervised on treadmill with EcePedo® pedometer in overweight and obese women as performed aerobic exercise also has been found to be effective on weight, abdominal obesity and cardiopulmonary capacity. It will be possible that make the desired intensity aerobic exercise in personal in all circumstances and everywhere due to intensity of exercise can be monitored with EcePedo® pedometer.
Obezite tedavisinde aerobik egzersizin önemli bir yeri vardır ve uygulanacak aerobik egzersizin süresi, sıklığı ve şiddeti kişiye özel planlanmalıdır. Kişi için belirlenen hedef egzersiz düzeyine ulaşabilmek için düşük maliyetli, fiziksel aktiviteyi objektif olarak monitörize edebilen cihazlar olan adımsayarlar kullanılabilir ancak adımsayarların egzersiz şiddetini yansıtma özelliğinin olmaması önemli bir eksikliktir. Bu çalışmada; egzersiz şiddetinin takip edilebildiği yeni yazılımlı adımsayar EcePedo® ile kişiye özel belirlenen orta şiddette aerobik egzersize karşılık gelen hedef adım aralığındaki yürüyüşün fazla kilolu ve obez kadınlar üzerine etkinliği araştırıldı. Çalışmaya 12 haftalık egzersiz programına katılmayı kabul eden, yaş ortalaması 45,82± 9,1 VKİ ortalaması 32,47±3,42 olan 50 fazla kilolu ve obez kadın dahil edildi. Kadınlar randomize olarak iki gruba ayrıldı. 28 kadın çalışmayı tamamlayabildi. Değerlendirme parametreleri olarak; egzersiz öncesi ve 12 haftalık egzersiz programının bitiminde, USG ile viseral yağ kalınlığı ölçümü ve koşu bandında oksijen tüketim analizörü ergospirometre kullanılarak Modifiye Bruce protokolü ile kardiyopulmoner egzersiz testi sırasında direkt VO2 max ölçümü yapıldı. Gözetimli yürüyüş bandı grubundaki kadınlar (n=14); haftada 5 gün, günde 30 dakika, ilk dört hafta VO2 max’ın % 50 si, kalan 8 hafta VO2 max’ın % 70’ ine karşılık gelen hedef kalp hızında yürüyüş bandında toplam 12 hafta orta şiddette aerobik egzersiz programı uyguladı. EcePedo® adımsayar grubundaki kadınlar (n=14); haftada 5 gün, günde 30 dakika, ilk dört hafta VO2 max’ın % 50’si, kalan 8 hafta % 70’indeki kalp hızına karşılık gelen hedef adım aralığında toplam 12 hafta aerobik egzersiz programı uyguladı. 12 haftalık program sonunda, her iki grupta orta şiddette aerobik egzersizin kilo, VKİ, bel ve kalça çevresini azaltmada, VO2 max’ı artırmada etkili olduğu bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Her iki egzersiz grubunda 12 haftalık egzersiz programı sonunda USG ile ölçülen viseral yağ kalınlığında istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p<0.05). EcePedo® adımsayar ile yapılan aerobik egzersizin viseral yağ kalınlığını azaltmada gözetimli yürüyüş bandında yapılan aerobik egzersizden daha etkin olduğu bulundu. (p<0.05). Her iki egzersiz grubunda SF-36 alt parametrelerinden sosyal fonksiyon, ağrı ve mental sağlık parametrelerinde anlamlı artış bulundu (p<0.05). Ayrıca gözetimli yürüyüş bandı ile aerobik egzersiz grubunda sağlığın genel algılanması, fiziksel fonksiyon, emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılığı ve enerji alt parametrelerinde, EcePedo® adımsayar ile yapılan aerobik egzersiz grubunda ise fiziksel sorunlara bağlı rol kısıtlılığında anlamlı artış izlendi (p<0.05). Bu çalışma ile EcePedo® adımsayar ile yapılan aerobik egzersizin fazla kilolu ve obez kadınlarda gözetimli yürüyüş bandında yapılan aerobik egzersiz kadar kilo, abdominal obezite ve kardiyopulmoner kapasite üzerine etkili olduğu bulunmuştur. Böylece egzersiz şiddetinin izlenebildiği EcePedo® adımsayar ile her koşulda ve her yerde kişiye özel istenen şiddette aerobik egzersiz yapmak mümkün olabilecektir.
Description: Tıpta Uzmanlık Tezi
URI: https://hdl.handle.net/11499/647
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huriye Esra Göçer.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

88
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.