Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/653
Title: Burdur fayının paleosismolojik özellikleri
Other Titles: Plaeoseismological characteristics of fault Burdur
Authors: Kaya, Şali
Advisors: Mete Hançer
Keywords: Burdur
Deprem
Paleosismoloji
Fay
Earthquake
Paleoseismology
Fault
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Fethiye-Burdur Fault zone is active and composed of different segments which is NE-SW direction. This zone approximately 300 km in length and has consist of left lateral handed normal faults. This zone is divided 3 section as Yassıgüme-Çendik, Burdur ve Gölbaşı- Gökçebağ segments. Burdur Neogene Basin is NE-SW directed depression Basin which form Plio-Quaternary aged Alluvial and Lacustrinal sediments. Especially big earthquakes in 1914 and 1971 years effected to Burdur City. Earthquake epicentres in historical and instrumental periods are concentrated in SW of Burdur Lake. So that Burdur and Yassıgüme segments are investigated as a paleoseismologically. Detailed fault map is prepared in this region. A trench is open on the Burdur segment. A section of road is benefited in Yassıgüme segment. In trench belong to Burdur fault a fault is determined. This fault may formed by the Burdur earthquake in 1914. This fault is covered a sediment in 1024/-0.3 years aged. Hence, surface rupture in 1914 years can be extended this region. In same trench another two faults can composed by earthquake in B.C. 53 years. A tectonical event which may belong to B.C. 2250 years could be occured in trench. The fault which is located on section of road in Yassıgüme segment may be an earthquake which was occured in B.C. 465-525 and it could be surface rupture.
Fethiye-Burdur fay zonu KD-GB uzanımlı farklı segmentlerden oluşmuş aktif bir zondur. Yaklaşık olarak 300 km'lik bir uzanım gösteren bu zon çoğunlukla sol-oblik atım bileşeni olan normal faylardan meydana gelmiştir. Bu zonun Burdur bölgesindeki parçaları ise Yassıgüme -Çendik, Burdur ve Gölbaşı-Gökçebağ segmentleri olarak üçe ayrılır. Burdur Neojen havzası, büyük bölümü ile Pliyo-Kuvaterner yaşlı alüvyonal ve gölsel tortulların doldurduğu, KD-GB uzanımlı bir çöküntü alanıdır. Özellikle 1914 ve 1971 yıllarında meydana gelen büyük depremler Burdur ilini etkilemiştir. Tarihsel ve aletsel dönemlerde deprem merkez noktaları Burdur gölü GB? kesiminde yoğunlaşır. Bu nedenle Burdur segmenti ve Yassıgüme segmenti paleosismolojik olarak incelenmiştir. Bununla ilgili ayrıntılı fay haritası yapılmıştır. Burdur segmenti üzerinde bir hendek açılmış, Yassıgüme segmenti üzerinde ise yol yarmasından faydalanılmıştır. Burdur fayı üzerinde açılan hendekte 1914 yılı depremine ait olabileceği düşünülen bir kırık tespit edilmiştir. Bu kırık 1024/-0.3 yıl yaşında olan bir tortul tarafından örtülür. Dolayısıyla 1914 yılı depreminin yüzey kırığı bu kesimlere kadar uzanmış olabilir. Yine aynı hendekte bulunan diğer iki fayın ise M.Ö. 53 yılı depremiyle meydana gelmiş olabileceği yorumlanır. Hendekte M.Ö. 2250 yılları civarında da yüzey yırtılması oluşturabilecek bir tektonik olayın meydana gelmiş olabileceği görülür. Yassıgüme segmenti üzerindeki yol yarmasında görülen fayın ise M.Ö 465-525 yılları arasında bir yüzey kırılması oluşturmuş bir depreme ait olabileceği yorumlanır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/653
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şali Kaya.pdf9.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 6, 2024

Download(s)

236
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.