Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/673
Title: Romatoid Artrit ve Osteoporoz hastalarında IL-23 reseptör gen polimorfizm sıklığı ve klinikle ilişkisi
IL-23 receptor gene polymorphisms and clinical relationship in patients with Rheumatoid Arthritis and Osteoporosis
Other Titles: IL-23 receptor gene polymorphisms and clinical relationship in patients with Rheumatoid Arthritis and Osteoporosis
Authors: Soysal, Ergün
Advisors: Veli Çobankara
Keywords: Romatoid Artrit
Osteoporoz
IL-23 Reseptör Polimorfizmi
Sitokin
Rheumatoid Arthritis
Osteoporosis
IL-23 Receptor Polymorphism
Cytokine
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Romatoid Artrit (RA), etyolojisi bilinmeyen, eklem ve çevresindeki dokularda erozyon ve deformitelere yol açabilen kronik, sistemik ve inflamatuar bir hastalıktır. IL-23, IL-12 sitokin ailesinin bir üyesidir. CD4 T hücrelerinin IL-17 üreten T helper (Th) hücrelerine dönüşümünde önemli rol oynar. Th17 hücreleri yüzeylerinde IL-23 reseptörü eksprese ederler. IL-23 reseptör geni dolaylı olarak vücudu enfeksiyona karşı koruyan bir immun sistem genidir. İnflamasyonda rolü vardır. Son yıllarda Th17 hücreler, yeni bir T helper hücre grubu olarak tanımlanmış ve bu hücrelerin IL-17 salgılamak yolu ile özellikle otoimmunite ve enfeksiyonlara karşı bağışık yanıtta rol aldıkları gösterilmiştir. IL-23 birçok inflamatuar hastalıkta incelenmiştir. Bazı inflamatuar hastalıklarla ilişkisi gösterilen IL-23'ün RA ile de ilişkisi olabilir. Çalışmaya yaş ve cinsiyet açısından benzer 100 RA ( yaş 53,48± 1,17, K/E: 78/22), 100 osteoporoz ( yaş 52,98± 1,30 , K/E: 78/22) ve 96 sağlıklı gönüllü ( yaş 52,55± 0,98, K/E: 73/23) alındı. Hasta gruplarından ve sağlıklı gönüllülerden izole edilen genomik DNA kullanılarak IL-23 reseptör genine ait dokuz polimorfik bölge ( rs11805303, rs10889677, rs1004819, rs2201841, rs11209032, rs7530511, rs11209026, rs10489629, rs7517847) PCR yöntemi kullanılarak analiz edildi. Genotipleme '' Melting Curve Genotyping '' analiz ile yapıldı. IL-23 reseptör genine ait polimorfizmler incelendi. Rs11805303 gen polimorfizmi incelendiğinde her 3 grupta da heterozigot (CT) genotipte diğer genotiplere oranla artış izlendi (p<0.001). Rs10889677 gen polimorfizmi incelendiğinde RA grubunda wild (CC) tip diğer genotiplere oranla artmış bulunurken, diğer iki grupta ise heterozigot (CA) genotipin diğer genotiplere oranla artmış olduğu görüldü (p<0.001). Rs1004819 gen polimorfizmi incelendiğinde RA grubunda diğer genotiplere oranla wild (GG), osteoporoz grubunda heterozigot (GA) genotipler daha sık izlendi. Rs2201841 gen polimorfizmi incelendiğinde diğer genotiplere oranla RA grubunda ve osteoporoz grubunda wild (TT) genotip, sağlıklı grupta heterozigot (TC) genotip sık izlendi. Rs11209032 gen polimorfizminde sağlıklı grupta mutant (AA) genotip, osteoporoz grubunda heterozigot (GA) genotip, RA grubunda ise Wild (GG) genotip diğer genotiplere oranla daha sık izlendi. Rs7517847 gen polmorfizmi incelendiğinde RA grubunda wild (TT) genotip, kontrol grubunda ise heterozigot (TG) genotip sıklığı gözlendi (p<0.001). RA ve kontrol gruplarının polimorfizmleri karşılaştırıldığında rs11805303, rs10889677, rs1004819, rs7530511 ve rs11209026 gen polimorfizmlerinde mutant genotipler RA grubunda kontrol grubundan daha yüksek bulundu (p<0,001). Rs2201841, rs11209032, rs10489629 ve rs7517847 gen polmorfizmlerinde wild genotip sıklığı RA grubunda kontrol grubuna oranla artmıştır (p<0.001). Toplumlar arasında genetik ve genotip dağılımı açısından farklılıklar olabilir. IL23-R geninde oluşan polimorfik değişimlerin RA patogenezindeki muhtemel etkilerini görmek, değerlendirmek için daha büyük popülasyonlu ve çok sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.
Rheumatoid Arthritis (RA) of unknown etiology, which can cause chronic erosion and deformity of the joints and surrounding tissue is an systemic and inflammatory disease. IL23, is a member of the IL-12 cytokine family. IL-23 play an important role in transformation of CD4 T cells to IL-17-producing T helper (Th). Th17 cells have IL-23 receptor expression on the surface. IL-23 receptor gene , is a member of immune system and indirectly protects the body against infection. It has a role in the inflammation. Th17 cells which are defined in recent year are a new set of T helper cells and secrete IL-17 has been shown to be involved in autoimmunity and immune responses against infection. IL-23 has been examined in several inflammatory diseases. Because of IL-23 „s relationship with some inflammatory diseases , it may be related with RA. The study included 100 RA similar in terms of age and sex (age 53.48 ± 1.17, F / M: 78/22). 100 patient with osteoporosis (age 52.98 ± 1.30, F / M: 78/22) and 96 healthy volunteers (age 52.55 ± 0.98, F/ M: 73/23) were included. With using genomic DNA isolated from healthy volunteers and patient groups , nine polymorphic sites of IL-23 receptor gene (rs11805303, rs10889677, rs1004819, rs2201841, rs11209032, rs7530511, rs11209026, rs10489629, rs7517847) were analyzed . The analyses were made by using the PCR method. Genotyping 'Melting Curve genotyping' analyse was performed. IL-23 receptor polymorphisms were examined. When Rs11805303 heterozygous gene polymorphisms were examined, in all 3 groups heterozygous (CT) genotype was observed increase compared to the other genotypes (p <0.001). When Rs10889677 gene polymorphisms were examined, in the RA group , wild type (CC) increased compared to the other genotypes, whereas in the other two groups heterozygous (CA) genotype increased compared to the other genotypes (p <0.001). When Rs1004819 gene polymorphisms were studied , in the RA group wild genotype (GG) and in the osteoporosis group heterozygous (D) genotype were observed more frequently. When Rs2201841 gene polymorphism were examined , in the RA group and osteoporosis group (TT) wild genotype,was observed frequently and in the healthy group heterozygous (TC) genotype was observed frequently. When Rs11209032 mutant gene polymorphism was examined , in the healthy group mutant (AA) genotype and in the osteoporosis group heterozygous (D) genotype were observed frequently , while in the RA group wild (GG) genotype was observed more frequently than other genotypes. When Rs7517847 polmorfisms were examined , in the RA group wild (TT) genotype, in the control group heterozygous (TG) genotype were observed frequently. (p <0.001). RA and control groups were compared to polymorphism. Mutant genotypes in rs11805303, rs10889677, rs1004819, rs7530511 and rs11209026 polymorphisms were significantly higher in the RA group than in the control group (p <0.001). Wild genotype frequency in rs2201841, rs11209032, rs10489629 and rs7517847 gene polymorphisms increased in the RA compared to the control group (p <0.001). Societies may differ in genetic and genotype distribution. To see possible effects of olymorphic changes in the IL23-R gene on the pathogenesis of RA, larger populations and large numbers of studied are needed.
URI: http://hdl.handle.net/11499/673
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ergün Soysal.pdf851.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

46
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.