Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/690
Title: Behçet hastalarında IL-1 gen ailesi (Cluster) Polimorfizm sıklığı ve Behçet hastalığı klinik bulguları ile olan ilişkisi
Other Titles: IL-1 Family gene polymorphisms in patiens with Behçet ' s disease and association with clinical features of the Behçet 's disease
Authors: Özkan, Ümit
Advisors: Veli Çobankara
Keywords: Behçet Hastalığı
IL-1 Gen Polimorfizmi
IL-1R
IL-1A
IL-1B
Behçet Disease
IL-1 Gene Polymorphisms
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Introductıon: Behçet disease (BD) is a chronic systemic autoimmune inflammatory disorder characterized by recurrent oral aphthae, genital ulsers and uveitis. IL-1 which is a proinflammatory agent is a cytokine with various functions almost affect all body cells, such as fever, B and T lymphocyte proliferation, angiogenesis. IL-1 has three types as proinflammatory agent IL-1?, IL-1? and anti-inflammatory agent receptor antagonist IL-1 (IL-1ra). Due to the increase in inflammation in Behcet's disease, polymorphisms or mutations are in genes involved in the inflammatory mechanisms thought to effective in the development of the disease. In our study, to investigate the frequency of polymorphisms of the IL-1 gene family in BD and to investigate the relationship with clinical findings were aimed. Methods: Case group of 110 BD patients and control group of 120 healthy volunteers were included to our study. Genomic DNA isolation from blood samples of the control and case groups was performed by commercial kit PCR method. Among the study group and the control group statistical analysis was performed by comparing Allele frequency and the genotypes detected. Conformity test applied to patients and the healty control group. (SPSS version 11.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA). For the results obtained p <0.05 was considered significant. İn our study mutations were studied for IL-1 in the rs 1800587 (IL1A 889 C/T), rs 2234650 (IL1R1), rs 16944 (IL1B 511 C/T), rs 315952 (IL1RN), rs1143634 (IL1B 3954 C/T) gene regions. Conclusion: For studied gene regions statistically significant differences were not found in the types of Mutations compared to the control group and BD. Compared to alcohol use in Behcet's disease, gene rs1143634 showed significant differences in alcohol users compared to not use on the mutant group (p=0,014). Compared neurological involvement in Behcet's disease, gene rs315952 found more significant those with neurological involment compered to without on the mutant group (p =0,003). Compared with those who are not GISinvolvement in Behcet's disease, with who has gastrointestinal involvement rs 1800587 gene region showed significant differences in the mutant group (p=0,011). rs1143634 gene region was significantly difference in patients with gastrointestinal involvement in the mutant group (p = 0.003). Discussion: In our study in accordance with the general literature data, gene polymorphism in patients and control groups were not statistically significant different. Considering the other works in contradiction the literature data IL1b 511 C / T polymorphism is the gene mutation that was found significant with several times. In the majority of studies although gene polymorphisms were not significant, levels of IL-1 whether or not the active disease were higher in the group with BD. Because of the IL-1 gene family pool is very large and for the many gene regions might be associated with BD, studies to be done is important for more allele.
Giriş: Behçet Hastalığı (BH) tekrarlayan oral aft, genital ülser ve üveit ile karakterize kronik sistemik otoimmun inflamatuar bir hastalıktır. Pro-inflamatuar bir ajan olan IL-1 hemen hemen tüm vücut hücrelerini etkileyen ateş, B ve T lenfosit proliferasyonu, anjiogenezis gibi çeşitli fonksiyonlara sahip bir sitokindir. IL-1 proinflamatuar ajan olan IL-1?, IL-1? ve anti inflamatuar ajan olan IL-1 reseptör antagonist (IL-1Ra) olarak üç tiptir. Behçet hastalığında inflamasyondaki artış nedeniyle inflamasyon mekanizmasında rol alangenlerdeki, polimorfizm yada mutasyonların hastalığın gelişmesinde etkiliolabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda da IL-1 gen ailesinin polimorfizminin BH’larında sıklığının araştırılması ve klinik bulgular ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal Metot: Çalışmamıza 110 BH’dan oluşan vaka grubu ve 120 sağlıklı gönüllüden oluşan kontrol grubu dahil edildi. Kontrol ve olgu gruplarına ait kan örneklerinden genomik DNA izolasyonu ticari kit PCR yöntemi ile gerçekleştirildi. Çalışma grubu ve kontrol grubu arasında allel sıklıkları ve saptanan genotipler karşılaştırılarak istatistiksel değerlendirme yapıldı. Hastalara ve sağlıklı kontrol grubuna X2 uygunluk testi uygulandı. (SPSS programı versiyon 11.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA). Elde edilen sonuçlar için p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Çalışmamızda IL-1 için rs 1800587 (IL1A 889 C/T), rs 2234650 (IL1R1), rs 16944 (IL1B 511 C/T), rs 315952 (IL1RN), rs1143634 (IL1B 3954 C/T) gen bölgelerindeki mutasyonlar incelendi. Sonuç: İncelenen gen bölgeleri için BH ve kontrol grubu karşılaştırıldığında mutasyon tiplerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Behçet hastalarında alkol kullanımı karşılaştırıldığında, rs1143634 geni alkol alanlarda almayanlara göre mutant grubunda anlamlı farklılık saptandı (p=0,014). Behçet hastalarında nörolojik tutulum karşılaştırıldığında, rs315952 geni nörolojik tutulumu olanlarda olmayanlara göre mutant grubunda daha anlamlı bulundu (p =0,003).Behçet hastalarında GIS tutulumu olanlar ile olmayanlar karşılaştırıldığında, GIS tutulumu olanlarda rs 1800587 gen bölgesinde mutant grubunda anlamlı farklılık saptandı (p=0,011). rs1143634 gen bölgesinde GIS tutulumu olanlarda mutant grubunda anlamlı farklılık saptandı (p=0,003). Tartışma: Çalışmamızda genel literatür verileri ile uyumlu olarak gen polimorfizminin vaka ve kontrol gruplarında istatiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır. Diğer çalışmalara bakıldığında literatür verilerine aykırı şekilde birkaç kez anlamlı bulunan gen mutasyonu IL1B 511 C/T polimorfizmidir. Çalışmaların büyük kısmında gen polimorfizmlerin anlamlı olmasa da IL-1 seviyelerinin hastalık aktif olsun veya olmasın BH olan gruplarda yüksek bulunmuştur. IL-1 gen ailesi havuzunun çok geniş olması ve birçok gen bölgesinin BH ile ilişkili olabileceği için daha fazla allel için yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir.
Description: Bu çalışmamız Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi?nin 2014 TPF034 nolu projesi ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/690
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ümit Özkan.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

282
checked on May 6, 2024

Download(s)

68
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.