Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/697
Title: İlköğretim okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: The Relationship between organizational commitment and running with life satisfaction of teachers in primary schools
Authors: Kuş, Hülya Hoyraz
Keywords: Örgütsel Bağlılık
Yaşam Doyumu
Organizational Commitment
Life Satisfaction
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this study, the teachers working in primary schools in Denizli, Turkey has tried to examine levels of life satisfaction and organizational commitment; the relationship between the teachers age, sex, marital status, seniority, branch and tried to determine what level it is in accordance with the level of education. General screening model was used in the survey. The research group, in the academic year 2011- 2012 Education-formed 694 teachers working in Denizli. These teachers distributed questionnaires to 400, 335 and 329 of them were found to have been appropriate return on their responses to the questionnaire. Teacher assessment tool was applied to three. These are: personal information form, scale and life satisfaction, organizational commitment is Scale. Research: "Introduction", "Literature", "Methods", "Solution and Interpretation of Data," "Results, Conclusions and Recommendations" of the five sections, namely It is formed. In the study; independent samples t-test, one way analysis of variance (ANOVA), Tukey test as post-hoc test, used Pearson correlation test The statistics has been tested in manidarlıg 0.05. According to the findings the following conclusions were reached. 1) The lady teachers to be more organizational commitment and organizational commitment was found to be higher. 2) The study period or age is more than a teacher of life satisfaction and organizational commitment. In addition, teachers at the school, they work on the current operating time increases, school, and dedication to the teaching profession and working groups is increasing. 3) Teachers' level of organizational commitment has a weak positive correlation between levels of life satisfaction.
Bu araştırmada, Denizli il merkezinde ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve yaşam doyumu düzeyleri incelenmeye çalışılmış; aralarındaki ilişkinin öğretmenlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, kıdem, branş ve eğitim düzeylerine göre ne düzeyde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 2011- 2012 Eğitim- Öğretim yılında, Denizli ilinde çalışan 694 öğretmen oluşturmuştur. Bu öğretmenlere 400 anket dağıtılmış, 335 geri dönüş olmuş ve 329 tanesinin ankete verdikleri cevaplar uygun bulunmuştur. Öğretmenlere üç ölçme aracı uygulanmıştır. Bunlar; kişisel bilgi formu, örgütsel bağlılık ölçeği ve yaşam doyum ölçeği’dir. Araştırma: “Giriş”, “Literatür”, “Yöntem”, “Verilerin Çözümü ve Yorumlanması”, “Sonuçlar, Tartışma ve Öneriler” olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Araştırmada; bağımsız grup t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Post-Hoc testi olarak Tukey testi, Pearson korelasyon testi kullanılmış olup istatistiklerin manidarlığı 0.05 düzeyinde sınanmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Bayan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının daha fazla olduğu ve örgütsel 1) Adanmışlıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 2) Çalışma süresi veya yaşı fazla olan öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ve yaşam doyumları daha fazladır. Ayrıca öğretmenlerin şu andaki çalıştıkları okulda çalışma süreleri arttıkça, okula, öğretmenlik mesleğine ve çalışma grubuna adanmışlıkları artmaktadır. 3) Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile yaşam doyum düzeyleri arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/697
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hülya Hoyraz Kuş.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 6, 2024

Download(s)

84
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.