Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/705
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGamze Gököz Doğu-
dc.contributor.authorÖzhan, Nail-
dc.date2016-01-12en_US
dc.date.accessioned2016-01-20T07:01:44Z
dc.date.available2016-01-20T07:01:44Z
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/705-
dc.descriptionBu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 09.07.2014 tarih ve 2014TPF029 nolu kararı ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractAkciğer kanseri en sık görülen 2. ve en çok ölüme neden olan kanser hastalığıdır. Akciğer kanseri gelişiminde diğer tüm kanser hastalıklarında olduğu gibi tümör supresör genlerde oluşan mutasyonlar ve protoonkogenler önemli yer tutarlar. Ayrıca akciğer kanserine bağlı mortatlite ve mortalitenin azaltılması için platin bazlı kemoterapiler ile yeterli sonuçlar alınamaması üzerine hedefe yönelik tedaviler ön plana çıkmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalar miRNA’ların onkogenezde önemli yer tuttuğunu ve yeni bir tedavi hedefi olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada kliniğimize başvuran KHDAK tanılı hastalarda tanı anında ve tedavi sonrası miRNA ekspresyon değişiminin tedavi yanıtı ve sağ kalıma olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza 2013- 2015 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Bölümüne başvuran KHDAK olan 38 hasta alınmıştır. Hastaların tanı anında ve tedavi sonrası daha önceden belirlenmiş olan miRNA’ların(mir-1,mir-9, mir-21, mir-23, mir-25, mir-30, mir-146a, mir146b, mir155, mir192, mir200, mir-205, mir-372, mir-486, mir499, mir-520) ekspresyon düzeylerinin ölçümü yapıldı. Tedavi sonrası kat değişim oranlarının tedavi yanıtı ve sağ kalım üzerine olan etkileri istatistiksel olarak analiz edildi. Çalışmamız sonunda tüm miRNA tiplerinde tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) derecede ekspresyon değişimi gözlendi. Tedavi sonrası ekspresyon kat değişim oranlarının sağ kalım analizlerinde istatistiksel anlamlı sonuç bulunmadı. Sadece miR-486’nın tanı anındaki ekspresyon seviyesi istatistiksel olarak anlamlı olma (p=0.059) eğiliminde idi. Hastaların kilo kaybı, cinsiyet ve tedavi sırasında toksisite gelişmesinin sağ kalım üzerine istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu görüldü. Hastaların patolojik tipleri, sigara kullanımı, evreleri arasında sağ kalım analizlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Literatürde akciğer kanserli hastalarda miRNA’ların tedavi sonrası kat değişim oranlarının tedavi yanıtı ve sağ kalım üzerine olan etkisini araştıran çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda yapılacak daha fazla hasta sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractLung cancer is second most frequent cancer and the most frequent cause of cancer-related death. Proto-oncogenes and mutations in tumor suppressor genes are important in development of lung carcinoma as well as any other tumors. Furthermore, in order to decrease morbidity and mortality in lungcarcinoma, target spesific treatments stood out after experiencing inadequate outcomes with Platin based chemotherapies. Recent studies demonstrate that miRNA takes an important place in oncogenesis and might be a new treatment target. In this study, we investigated patients with non-smal cell lung cancer who cosulted to our clinic to see the change on miRNA expression between diagnosis and after treatment. And we also investigated this change’s effects on treatment response and survival. This study included 38 patients who consult Pamukkale University Hospital Clinic of Onchology with NSCLC between 2014-2015. Sceduled miRNA (mir-1, mir-9, mir-21, mir-23, mir-25, mir-30, mir146a, mir-146b, mir-155, mir-192, mir-200, mir-205, mir-372, mir-486, mir-499, mir-520) expression levels are measured when patients diagnosed and after they treated. Fold changes after treatment and its effect on treatment response and survival statically analysed. As a result of our study, expression changes on all miRNA types were observed statically significant (p<0,001). After treatment fold changes were not significantly related to survival analyses. Expression levels on diagnosis were statically significant for only miR-486 (P:0.059). Factors effecting survival has investigated. Wight loss, gender and developing toxicity during treatment are observed statically significant. Whereas pathological type , smoking and stage weren’t statically significant. There is not a study about miRNA fold changes after treatment and its effect on treatment response and survival. Further studdies with more patients are needed.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMirnaen_US
dc.subjectKüçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserien_US
dc.subjectMir-1en_US
dc.subjectMir-9en_US
dc.subjectMir-21en_US
dc.subjectMir-23en_US
dc.subjectMir-25en_US
dc.subjectMir-30en_US
dc.subjectMir-146aen_US
dc.subjectMir146ben_US
dc.subjectMir155en_US
dc.subjectMir192en_US
dc.subjectMir200en_US
dc.subjectMir-205en_US
dc.subjectMir-372en_US
dc.subjectMir-486en_US
dc.subjectMir499en_US
dc.subjectMir-520en_US
dc.subjectNon-Small-Cell LungCanceren_US
dc.titleLokal ileri ve metastatik küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda tedavi öncesi ve sonrası serum mirna ekspresyon düzeylerinin tedavi yanıtı ve sağkalım üzerine olan etkisinin araştırılmasıen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid412722en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept14.02. Internal Medicine-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nail Özhan.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

38
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.