Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/710
Title: İskemi modifiye albümin, astım tanısında solunum fonksiyon testinin yerine kullanılabilir mi
Other Titles: Can ischemia modified albumin be used as respiratory function testin diagnosis of asthma
Authors: Gürses, Merve
Advisors: Emin Mete
Keywords: Astım
Çocuk
İskemi Modifiye Albümin
Solunum Fonksiyon Testi
Asthma
Child
Exercise Provocation Test
Ischemia Modified Albumin
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: It is difficult to perform pulmonary function test in children with asthma especially in most of children below the age of 6, in children that cannot be communicated effectively, in children with mental and motor retardation, in severe asthma attacks with silent lung due to limited expiration. There is a need of objective and noninvasive new diagnostic marker in these patients. Albumin that develop after ischemia induced hypoxia, acidosis, free radicals are called “Ischemia modified albumin” (IMA) and used as ischemia marker in recent years. In our study, serum IMA levels were evaluated after ischemia secondary to bronchospasm in patients who perform exercise provocation test. Study included 15 male and 12 female total 29 asthma patients, with the age of 7-16 years and 17 male, 14 female total 34 healthy children, with the age of 6-16 years. In our study pulmonary function test and serum IMA levels were evaluated before and after exercise test. There is not statistically difference between groups in terms of age, gender, weight, height, time to reach maximum heart rate (p>0.05). Statistical significance of family member diagnosed of asthma, atopia history in family and skin prick test positivity in between groups were respectively p: 0.005, p: 0.007, p: 0.007. Eosinophilia and total IgE levels were significantly different in patients with asthma and healthy controls (p<0.001). There is not any significant difference between groups in terms of pulmonary function test, oxygen saturation and mean IMA levels before exercise test (p>0.005). After exercise test, there is significant difference between groups in pulmonary function test, oxygen saturation and serum IMA levels (p<0.001). In the group with mildly decreased FEV1 level, serum IMA levels before and after exercise test were not significantly different (p: 0.739); In the group with moderate and severely decreased FEV1 level there is significant difference in serum IMA levels before and after exercise test (p<0.001). In the group with mildly decreased FEV1/FVC ratio serum IMA levels were not significantly different before and after exercise test (p: 0.482) and in the group with moderate and severely decreased FEV1/FVC ratio serum IMA levels were significantly different before and after exercise test (p<0.001). In terms of MEF 25-75 parameter there is not significant difference between serum IMA levels before and after exercise test. While there is mildly decrease in pulmonary function test, there is not significant difference in serum IMA levels between asthma and healthy controls; however if there is moderate or severely decrease in pulmonary function tests serum IMA levels were significantly increased in asthma group. In these consequences, in moderate or severe bronchospasm, due to prominent hypoxia, increased serum IMA levels could suggest that IMA could be useful as a marker in determination of severity of asthma and/or bronchospasm. As a result, in patients with bronchospasm after exercise provocation test, serum IMA levels were quite high. Also there is positive relationship between serum IMA levels and severity of bronchospasm. Under this circumstance, serum IMA level is not only a marker of bronchial hyperactivity, but also it could be marker of asthma severity. There is need of other studies with more patients.
Astımlı çocuklarda solunum fonksiyon testi, 6 yaş altındaki hastaların çoğunda, etkin iletişimin sağlanamadığı çocuklarda, mental motor retardasyon durumlarında, sessiz akciğer tablosunun oluştuğu, ekspiryumun belirgin kısıtlandığı ağır astım ataklarında yapılamamaktadır. Solunum fonksiyon testi yapılamayan bu hasta grubunda objektif bir noninvaziv yeni tanı yöntemine ihtiyaç vardır. İskemi durumunda ortaya çıkan hipoksi, asidoz, serbest radikal oluşumu nedeniyle yapısında değişiklik meydana gelmiş albumine “iskemi modifiye albumin” (İMA) denilmektedir ve son yıllarda yeni bir iskemi belirteci olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda egzersiz provakasyon testi ile bronkospazm saptanan hastalarda, bronkospazma sekonder oluşan iskemi sonrasında serumda İMA düzeyleri incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 7-16 yaş arası olan 15’i erkek, 12’sı kız toplam 29 astım hastası ile yaşları 6-16 yaş arası 17’si erkek, 14’ü kız olmak üzere toplam 34 sağlıklı çocuk alınmıştır. Araştırmamızda astım ve kontrol hastalarında egzersiz testi öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testi yaptırılıp serum İMA düzeyleri değerlendirildi. Grupların yaş ve cinsiyet, vücut ağırlığı, boy, maksimum kalp atım hızına ulaşma süresi ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Ailede doktor tanılı astım öyküsü, aile atopi öyküsü ve deri prick testi pozitifliği oranlarında astım ve kontrol grubunda (sırasıyla p:0,005,p:0,017, p:0,007), eozinofil yüzde ve total Ig E oranlarında astım ve kontrol grubunda (p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Grupların test öncesi solunum fonksiyon değerleri, oksijen saturasyon, İMA ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Test sonrası solunum fonksiyon testi değerleri, oksijen saturasyon, İMA değerleri açısından astım ile kontrol grupları arasında (p<0,001) istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. FEV1 değeri hafif düzeyde azalan grupta test öncesi ve sonrası İMA değerinde istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p:0,739), FEV1 değeri orta ve ağır düzeyde azalan gruplarında test öncesi ve sonrası İMA değerinde istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,001). Egzersiz testi sonrası FEV1/FVC değeri hafif düzeyde azalan grupta test öncesi ve sonrası İMA değerinde istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p:0,482), FEV1/FVC değeri orta ve ağır düzeyde azalan gruplarında test öncesi ve sonrası İMA değerinde istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,001). MEF 25-75 değerlerinde test öncesi ve sonrası İMA değerlerinde istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. SFT değerlerinde hafif düzeyde azalma olduğunda İMA değerinde anlamlı değişiklik olmazken, orta ve ağır düzeyde azalma olması halinde İMA değerinin astımlı hasta grubunda belirgin yükseldiği saptandı Bu bilgiler ışığında orta ve ağır düzeyde bronkospazm olması durumunda daha belirgin hipoksi gelişmesi nedeniyle İMA değerlerinin daha yüksek saptanması İMA’nın bronkospazm ve/veya astım atağının şiddetinin belirlenmesinde kullanabileceğini düşünülmektedir. Sonuç olarak egzersiz provakasyon testi ile bronkospazm sağlanan hastalarda İMA düzeyleri anlamlı yüksekti, bronkospazmın şiddetiyle İMA değerleri arasında positif korelasyon saptandı. Bu durumda İMA değerinin sadece bronş hiperreaktivitesini değil astımın şiddetini de gösteren bir belirteç olabileceği sonucuna varıldı. Bu konuda daha geniş kapsamlı ve hasta sayısının fazla olduğu çalışmaya gerek vardır.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin 01/10/2014 tarih ve 2014TPF040 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/710
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve Gürses.pdf955.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

156
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.