Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/713
Title: İlkokul 2. sınıf ingilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirilmesi
Other Titles: An Evaluation of 2nd grade english curriculum within a participant oriented program evaluation approach
Authors: Kandemir, Anıl
Advisors: Şükran Tok
Keywords: İngilizce Öğretim Programı
Program Değerlendirme
Katılımcı Odaklı Program Değerlendirme
2. Sınıf İngilizce Dersi
English Program
Program Evaluation
Participatory Evaluation
2nd Grade English Lesson
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of this study is to evaluate primary second grade English curriculum with a participant oriented program evaluation approach. In this study which was designed with a sequential explanatory design of mixed method research, teacher views survey consisted of 62 items, semi-structured interview form, semi-structured focus group interview form and semi-structured observation form which were developed by the researcher were used as data collection tools. In the quantitative part of the study, the survey was applied to 104 English teachers who are working and teaching second grade English courses in the primary schools of Pamukkale and Merkezefendi districts of Denizli province. In the qualitative part of the study, an interview was conducted with six English teachers, two focus group interviews were conducted with eight students including four students in each, 16 lesson hours of observation notes were taken in four different classes and an interview was conducted with a school principal. In the analysis of quantitative data, percentage, frequency and mean and in the statistical analysis of variables, independent samples t- test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. In the analysis of qualitative data, descriptive analysis was used and as a result of analysis six themes and 18 codes were obtained. According to quantitative findings of the study, it was found that teachers’ general views on the program were gathered in the level of agree, teachers’ views on the objectives of program, content of the program, the teaching and learning process of the program and evaluation part of the programme were gathered in the level of nor agree or disagree. In the results of the study based on qualitative findings, it was found that teachers found the programme good and applicable in general although they requested some arrangements in certain elements of program, and they thought that when their offers were taken into account, the program may be applied more effectively. Likewise, it was also found that the increase in the allocated time of the lesson is needed, an update in textbooks by including and enhancing activities so as to be more effective and enjoyable and attract the attention of students is required. Besides, improving the perceptions and attitudes of primary teachers, parents and school administrators to teaching English in this class level and to this lesson and defining their roles more clearly to support each other may be effective in achieving success of the program were found. Also, it was found that due to the fact that teachers’ practices and teaching approaches are so effective in program’s achieving success, it is needed to improve those practices and design and apply such activities providing to create a consistency between teachers’ practices and the program. Furthermore, it was found that decreasing class sizes and improvement of technological infrastructure and possibilities of access to technology may be effective in application of program. Moreover, based on observations done it was also found that teachers were carrying out teaching activities apart from targeted two skills (listening and speaking) mainly driven by various reasons, and some classroom activities that do not overlap with the program were realised. In scope of the study, in order to implement program more effectively it is recommended that allocated time of lesson should be increased, and textbooks should be updated by making them include various songs, plays and activities that are appropriate for students’ age, interests and levels. It is also recommended that class sizes should be decreased to the level that is suitable for language teaching and learning, and the seating arrangements should be redesigned in classrooms.
Bu çalışmanın amacı ilkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programını katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımı ile değerlendirmektir. Karma yöntem desenlerinden açıklayıcı sıralı desene dayalı olarak yürütülen bu çalışmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ve 62 maddeden oluşan öğretmen görüşleri anketi, yarı yapılandırılmış öğretmen görüşme formu, yarı yapılandırılmış odak grup görüşme formu ve yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında Denizli ili Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki ilkokulların 2. sınıflarında İngilizce derslerini yürüten 104 İngilizce öğretmenine anket uygulanmıştır. Araştırmanın nitel kısmında ise altı İngilizce öğretmeni ile görüşmeler yapılmış ve sekiz öğrenci olmak ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiş, dört farklı sınıfta toplam 16 ders saati süresince gözlem notu tutulmuş ve bir okul müdürü ile görüşme yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalama, değişkenlere ilişkin yapılan istatistiksel analizlerde ise bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmış, analiz sonucunda altı tema ve 18 koda ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel bulgularına göre öğretmenlerin programın geneline ilişkin görüşlerinin katılıyorum düzeyinde olduğu, kazanım, içerik, eğitim durumları ve ölçme ve değerlendirmeyle ilgili görüşlerinin ise kararsızım düzeyinde şekillendiği bulunmuştur. Ayrıca, programın geneline ilişkin olarak ifade edilen altı maddeye yönelik öğretmen görüşlerinin mezun olunan yükseköğretim programına göre farklılık gösterdiği ve İngilizce öğretmenliği programından mezun olmuş olan öğretmenler lehine anlamlı bir farkın ortaya çıktığı bulunmuştur. Bu farklılığın dışında; programa ilişkin görüşlerde cinsiyet, mezun olunan yükseköğretim programı, mesleki kıdem, önceki yıl ders yürütme durumu ve kullanılan ders kitabı değişkenlerinin anlamlı bir farklılığa neden olmadığı görülmüştür. Araştırmanın nitel bulgularına dayalı olarak elde edilen sonuçlarda ise İngilizce öğretmenlerinin programın belli öğelerinde bazı düzenlemeler isteseler bile programı genel anlamda iyi ve uygulanabilir buldukları ve önerileri dikkate alındığında da programın etkili bir şekilde uygulanabileceği görüşünde oldukları, ancak ders saatlerinin artırılması gerektiği, ekinliklerin öğrenci ilgisini çekmeye dönük daha etkili ve keyifli olacak şekilde güncellenerek ve artırılarak ders kitaplarının güncellenmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunun yanısıra, sınıf öğretmeni, veli ve okul yöneticilerinin bu sınıf düzeyinde İngilizce öğretimi ve bu derse ilişkin algı ve tutumlarının iyileştirilerek, birbirlerini desteklemeleri amacıyla rollerinin daha net bir şekilde tanımlanmasının da programın başarıya ulaşmasında etkili olabileceği ve öğretmenlerin sınıf içi uygulama ve öğretim yaklaşımlarının programın başarıya ulaşmasında oldukça etkili olması nedeniyle bu uygulamaların iyileştirilmesini ve program ile örtüşen bir hale getirilmesini sağlayacak çalışmaların tasarlanarak uygulanması gerektiği sonucuna da ulaşılmıştır. Ayrıca, sınıf mevcutlarının azaltılarak sınıflardaki teknolojik altyapı ve teknolojiye erişim imkânlarının arttırılmasının programın uygulanmasında etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte yapılan gözlemlere dayalı olarak öğretmenlerin farklı nedenlerden kaynaklı olmak üzere hedeflenen iki becerinin (dinleme ve konuşma) dışında da öğretim faaliyetlerine giriştikleri ve kimi noktalarda programla örtüşmeyen sınıf içi uygulamaların gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında programın daha etkili uygulanması için ders saatlerinin artırılması, ders kitaplarının güncellenerek öğrencilerin yaş, ilgi alanları ve düzeylerine uygun şarkı, oyun ve farklı eğitici etkinlikleri içerecek hale getirilmesi, sınıf mevcutlarının dil öğretimine elverişli olabilecek sayılara çekilmesi ve sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi önerilmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/713
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anıl Kandemir.pdf2.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

878
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,210
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.