Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/751
Title: Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık ile ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Other Titles: A Research intended for determining the correlation between organizational trust and organizational loyalty
Authors: Sancak, Özlem
Keywords: Güven
Örgütsel Güven
Örgütsel Bağlılık
Örgütsel Bağlılık Boyutları
Örgütsel Güven Örgütsel Bağlılık İlişkisi
Confidence
Organizational Confidence
Organizational Loyalty
Cales of Organizational Loyalty
The Relationship Between Organizational Confidence and Organizational Loyalty
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The purpose of this study is to define the organizational confidence, which has an important part in organizational literature, andthe relationship between organizational confidence and loyalty. Within this scope, the participants of the study are 95 (53, 4) women and 83 (46,6) men, in total 178 administrative employees of Denizli Metropolitan Municipality. The scales used in this study are as follows : to measure the employees’ confidence in their administrator, the scale developed by Nyhan and Marlowe (1997); to measure their confidence in colleagues, the scale developed by Cook and Wall (1980); to measure their organizational loyalty, the scale developed by Allen and Mayer (1990). Beside these scales, some questions concerning their demographic qualities were directed. The attained data has been analysed with the SPSS 15 Packet Programme. It has been concluded that there is a positive, meaningful relationship between the employees’ confidence in the administrator and their emotional loyalty, between their confidence in the administrator and loyalty of persistence, between confidence in the administrator and normative loyalty, between confidence in their colleagues and emotional loyalty, between their confidence in colleagues and loyalty of persistence and between their confidence in colleagues and normative loyalty. The obtained conclusions supportthe hypothesis of the research.
Bu çalışmanın amacı, örgütsel literatürde büyük bir yer tutan örgütsel güven kavramı tanımlanması, örgütsel güvenin ve örgütsel bağlılık olan ilişkisi araştırılmıştır. Bu çerçevede, çalışmanın katılımcıları Denizli Büyükşehir Belediyesinde çalışan 95 (53,4) kadın ve 83(46,6) erkek olmak üzere 178 idari personeldir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, çalışanların verileri yöneticiye güven düzeyini ölçmek için Nyhan ve Marlowe (1997) tarafından geliştirilen ölçek, çalışma arkadaşlarına güven düzeyini ölçmek amacıyla Cook ve Wall (1980) tarafından geliştirilen ölçek, çalışanların Örgütsel bağlılıklarını ölçmek için Allen ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen ölçek ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerine ait bazı sorularla elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 15 Paket Programı ile analiz edilmiştir. Sonuçta çalışanların yöneticiye güven ile duygusal bağlılık arasında, yöneticiye güven ile devamlılık bağlılığı arasında, yöneticiye güven ile normatif bağlılık arasında, çalışma arkadaşlarına güven ile duygusal bağlılık arasında, çalışma arkadaşlarına güven ile devamlılık bağlılığı arasında, çalışma arkadaşlarına güven ile normatif bağlılık arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar, araştırmanın hipotezlerini destekler niteliktedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/751
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Sancak.pdf886.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 6, 2024

Download(s)

192
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.