Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/781
Title: Pedagojik formasyon öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforik algıları
Other Titles: Metaphoric perception among students at the faculty of education and the students of pedagogical formation program concerning the concept of teacher
Authors: Kart, Mesut
Advisors: Türkay Nuri Tok
Keywords: Pedagojik Formasyon
Eğitim Fakültesi
Metafor
Öğretmen
Öğretmen Adayı
Pedagogical Formation
Faculty of Teaching
Metaphor
Teacher
Teacher Candidates
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: This study compares perception of the students at the Faculty of Education and the students of pedagogical formation program. For this purpose, metaphors of teachers were applied and metaphors formulated were divided into categories. In addition, the reasons of the participants for choosing teaching as a profession were investigated and compared. This study is a qualitative research. The population of the study consists of pedagogical formation students and senior students of the Faculty of Teaching at Pamukkale University. A total of 896 prospective teachers including 302 pedagogical formation students and 594 students from the faculty of education participated to the study. The data were collected with a scale developed by the researcher through a pre-test method. The participants were asked about their gender, educational status and the reason of choosing teaching as a profession. Following this, they were asked to complete prompt of “Teachers are like………….., because……………………….”. The content analysis method was used to analyze and interpret the data. According to the results of the study, perceptions of teacher among the pedagogical formation students and the students of the faculty of education were divided into nine categories and the metaphors not falling into these nine categories were assessed under other category. When reasons for choosing teaching as a profession was considered, it was found that the participants stated that they chose the teaching mostly due to moral values and financial concerns and lastly due to other reasons. The metaphors formulated by the students of the faculty of education and pedagogical formation students were divided into categories and no significant differences were identified. When the reasons for choosing teaching as a profession, it was found that there was a significant difference among the students of the faculty of education and pedagogical formation students.
Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik algılarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla öğretmen metaforlarına başvurulmuş, oluşturulan metaforlar kategorilere ayrılmıştır. Bununla birlikte katılımcıların öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri de araştırılıp karşılaştırılmıştır. Bu çalışma nitel bir durum çalışmasıdır. Çalışma grubu Pamukkale üniversitesinde eğitim görmekte olan pedagojik formasyon öğrencileri ve eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya 302 pedagojik formasyon öğrencisi 594 eğitim fakültesi öğrencisi olmak üzere toplam 896 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacının ön test uygulaması yaparak geliştirdiği bir ölçekle toplanmıştır. Katılımcıların cinsiyeti, eğitim durumları ve öğretmenliği seçme nedenleri sorulduktan sonra “Öğretmen ………. gibidir, çünkü……………………” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre pedagojik formasyon öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik algıları dokuz kategoriye ayrılmış bu dokuz kategoriye girmeyen metaforlarda diğer kategorisi altında değerlendirilmiştir. Öğretmenliği seçme nedenlerine bakıldığında ise en fazla manevi nedenlerle sonra maddi nedenlerle ve son olarak diğer nedenlerle öğretmenlik mesleğini seçtiklerini ifade etmişlerdir. Pedagojik formasyon öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencilerinin oluşturdukları metaforlar kategorilere ayrıldığında aralarında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenliği seçme nedenlerine bakıldığında ise pedagojik formasyon öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencileri arasında anlamlı düzeyde farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/781
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mesut Kart.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

108
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.