Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/876
Title: Sıvı membran tekniği ile bazı ağır metal iyonlarının ekstraksiyonlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of extraction of some heavy metal ions by liquid memrane technique
Authors: Durmaz, Ömür
Keywords: Ağır Metaller
MDLM Sistemi
Ekstraksiyon
Sıvı Membranlar
TNOA
TOPO
D2EHPA
Heavy Metals
MDLM System
Extraction
Liquid Membranes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this PhD thesis, Multi-Dropped Liquid Membrane (MDLM) system is used and parameters that affects the extraction of different types of heavy metal ions from donor phase to organic phase and organic phase to acceptor phase are investigated. Synthetic solutions of Mo(VI), Cu(II), Pb(II) ve Fe(III) ions are used in the study. During the transportation of Mo(VI), Cu(II), Pb(II) and Fe(III) ions from donor phase to acceptor phase, TNOA, TNOA, D2EHPA and TOPO organic ligands are used and reaction mechanism of the extraction is tried to be cleared. Figures of extraction kinetics and concentration versus time of Mo(VI), Cu(II), Pb(II), and Fe(III) ions in three phases are plotted and calculations of extraction kinetics for consecutive first order reactions are made. Additionally, selective transportation of Mo(VI), Cu(II), Pb(II), and Fe(III) ions with alkali, alkaline earth and other heavy metal ions have been achieved one by one and the results are compared with the data obtained at the optimum conditions of the extractions of those heavy metal ions. By the use of exit flux rates of Mo(VI), Cu(II), Pb(II) and Fe(III) ions throughout the phases, activation energies of each transports are calculated as 6.09, 5.22, 7.23 ve 6.66 kcal/mol, respectively. Hence transportation of Mo(VI), Cu(II), Fe(III) ve Pb(II) ions is diffusion controlled process.
Bu doktora tez çalışmasında Çok Damlacıklı Sıvı Membran (MDLM) sistemi kullanılarak, farklı türde ağır metal iyonlarının dönor fazdan organik faza organik fazdan tekrar akseptör faza ekstraksiyonunu etkileyen parametreler incelenmiştir. Çalışmada ağır metal olarak, Mo(VI), Cu(II), Pb(II) ve Fe(III) iyonlarının sentetik çözeltileri kullanılmıştır. Dört farklı Mo(VI), Cu(II), Pb(II), ve Fe(III) iyonlarının dönor fazdan akseptör faza taşınımında sırasıyla TNOA, TNOA, D2EHPA ve TOPO ligantları kullanılarak, ekstraksiyona ait reaksiyon mekaniznasının aydınlatılmasına çalışılmıştır. Fazlardaki Mo(VI), Cu(II), Pb(II), ve Fe(III) iyonlarının zamanla değişim ve eksraksiyon kinetiği grafikleri oluşturulmuş, ard arda gerçekleşen reaksiyonlar için eksraksiyon kinetiği hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca alkali, toprak alkali ve diğer ağır metal iyonlarının varlığında Mo(VI), Cu(II), Pb(II) ve Fe(III) iyonların seçimli eksraksiyon çalışmaları yapılarak, Mo(VI), Cu(II), Pb(II) ve Fe(III) iyonlarının ekstraksiyonunda belirlenen optimum şartlarda elde edilen eksraksiyon verimleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışılan her bir metal iyonlarının fazlar arası taşınımının maksimum membran çıkış hızlarından yararlanarak, aktivasyon enerjileri hesaplanmıştır. Mo(VI), Cu(II), Pb(II) ve Fe(III) iyonlarının MDLM sistemimizde taşınım mekaznizmasın aktivasyon enerji değerleri sırasıyla 6.09, 5.22 7.23 ve 6.66 kkal/mol olarak bulunmuş, bu metal iyonlarının taşınmasının difüzyon kontrollü olduğu saptanmıştır.
Description: Bu tez çalışmı Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından PAÜBAP 2012 FBE077 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/876
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömür Durmaz.pdf5.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

260
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.