Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/886
Title: Investigating the impact of blogging and portfolio-keeping on english as a foreign language learners’ level of autonomy, self-assessment and language achievement
Other Titles: Blog ve portfolyo uygulamalarının ingilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin özerklik, öz-değerlendirme ve dil başarı seviyesi üzerine etkileri
Authors: Orhon, Yelda
Advisors: Recep Şahin Arslan
Keywords: Learner Blogging
Portfolio-Keeping
Learner Autonomy
Self-Assessment
Language Achievement
Learner Perceptions
Öğrenci Bloğu
Portfolyo Tutma
Öğrenen Özerkliği
Öz-Değerlendirme
Dil Başarısı
Öğrenen Algısı
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, blog ve portfolyo uygulamalarının, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dil öğrenme süreçlerinde sahip oldukları özerklik seviyelerine ve dil becerilerini öz değerlendirmelerine olan etkilerini araştırmaktır. Ayrıca, blog ve portfolyo kullanımı yoluyla öğrencilerin dil başarılarına katkıda bulunmayı ve blog ve portfolyonun eğitimsel amaçlı kullanımına dair öğrencilerin algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma, blog grubu, portfolyo grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba atanan toplam 60 alt orta seviye öğrencileriyle on hafta sürmüştür. Blog kullanan gruptaki katılımcılar, olağan sınıf uygulamalarının yanı sıra, kişisel çalışmalarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşabildikleri, yaptıkları çalışmalar üzerine hem öğretmenlerinden hem de sınıf arkadaşlarından dönüt alabildikleri ve birbirlerinin çalışmalarına yorum yapabildikleri bir kişisel blog sayfası tutmuşlardır. Yazdıkları makaleleri, hikâye eleştirilerini, yaptıkları kelime çalışmalarını, dil bilgisi çalışmalarını ve sınıf dışında yaptıkları herhangi bir çalışmayı kişisel blog sayfalarında paylaşmışlardır. Portfolyo tutan gruptaki katılımcılar ise olağan sınıf uygulamalarının yanı sıra, geleneksel portfolyolar tutmuştur ve yaptıkları bütün çalışmaları bir dosyada toplamışlardır. Yaptıkları çalışmalarla ilgili hem öğretmenlerinden hem de sınıf arkadaşlarından dönüt almışlardır ve başkalarının çalışmalarına da dönüt vermişlerdir. Portfolyolarına dâhil edecekleri çalışmalar konusunda özgür bırakılmışlardır; bu da kişisel portfolyolarına yazdıkları makaleleri, hikâye eleştirilerini, yaptıkları kelime çalışmalarını, dil bilgisi çalışmalarını ve sınıf dışında yaptıkları herhangi bir çalışmayı dosyalarına ekleyebilecekleri anlamına gelmektedir. Kontrol grubundaki öğrenciler ise herhangi bir uygulamaya tabi tutulmamıştır; sadece olağan sınıf içi uygulamaları takip etmişlerdir. Araştırmanın verileri, Egel (2003) tarafından geliştirilmiş olan Öğrenci Özerklik Anketi, araştırmacı tarafından Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri’nin öz-değerlendirme çizelgesinden adapte edilmiş olan Öz-Değerlendirme Anketi, Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmiş olan dil başarı sınavları ve araştırma sonunda gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, araştırmanın başında ve sonunda her gruptaki öğrencilerin ara sıra özerk davrandığını ortaya koymuştur; bu da her bir gruptaki öğrencilerin ön-test ve son-test özerklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, uygulamanın sonunda üç grup arasında da öğrencilerin özerklik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Buna ek olarak, araştırmanın sonunda öğrencilerin dil başarı puanları üç grup arasında anlamlı bir farklılık göstermemesine rağmen, portfolyo grubundaki ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön-test ve son-test dil başarı puanları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. On haftanın sonunda portfolyo ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin dil başarı puanlarında düşüş gözlemlenmiştir. Son olarak, öğrenci bloğu uygulamasının sonunda blog kullanan öğrencilerin öz-değerlendirme seviyeleri artmıştır ve portfolyo grubu ve kontrol grubundaki öğrencilerin öz-değerlendirme düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur; bu da blog kullanmanın öğrencilerin dil becerileri yönünden kendilerini daha başarılı olarak değerlendirdikleri anlamına gelebilir. Araştırmanın nitel sonuçları ise, blog kullanan öğrencilerin blog uygulamasını genel olarak dil öğrenme süreçlerine, özellikle de yazma becerileri, kelime bilgileri ve iletişim becerilerine, faydalı olarak algıladıklarını işaret etmektedir. Ayrıca, portfolyo kullanan öğrenciler de portfolyonun dil sınıflarına dâhil edilmesinin, dil öğrenme süreçlerine katkıda bulunduğuna, özellikle de yazma becerilerini ve kelime bilgilerini geliştirdiğine inanmaktadırlar. Bu nedenle, bu araştırma, blog ve portfolyo uygulamalarının, dil öğrenimini desteklemek için etkili birer araç olabileceğini ve dil öğretimi uygulamaları içine dâhil edilebileceklerini önermektedir.
This study aims to investigate the effect of blogging and portfolio- keeping on EFL learners’ autonomy levels and self-assessment of their language skills in the process of learning a language. In addition, it aims to contribute to the learners’ language achievement through the application of learner blogs and portfolios and to reveal the perceptions of the learners towards the use of blogs and portfolios as educational tools. The study lasted for ten weeks with 60 pre-intermediate prep-class students assigned to three groups; namely blog group, portfolio group, and control group. The participants in the blog group kept personal blogs where they could share their personal studies regarding their language learning process with their classmates, get feedback both from their course instructor and classmates on their own work and make comments on each other’s works in addition to their usual classroom practices. They shared their essays, story reviews, vocabulary studies, grammar studies, and any extracurricular language activities on their personal blog pages. The participants in the portfolio group kept portfolios and collected all their works in a personal folder in addition to their usual classroom practices; and they received feedback from their course instructor and classmates on their own works and provided feedback to the works of their classmates. They were free to add anything to their portfolios, which meant that they could put their essays, story reviews, vocabulary studies, grammar studies and any extracurricular activities in their personal portfolios. However, there was no implementation in the control group; the participants in the control group had only usual classroom practices. Data were collected through the Learner Autonomy Questionnaire, developed by Egel (2003), the Self-Assessment Checklist, adapted by the researcher from the self-assessment grid of the Common European Framework of Reference for Languages, language proficiency exams prepared and conducted by the School of Foreign Languages, Pamukkale University and post-study semi-structured interviews with the students. The findings of the study revealed that the students in each group sometimes behaved autonomously before and after the study, which means that there were no statistically significant differences in the learners’ pre-test and post-test autonomy levels in each group. In addition, there were not statistically significant differences in the autonomy levels of the learners among the three groups either. Next, although the language achievement scores of the students did not show a significant difference among the three groups after the study, there were meaningful differences in the learners’ pre-study and post-study success scores in the portfolio group and control group. The language achievement scores of the students decreased in the portfolio group and control group at the end of the ten-week implementation period. Finally, the self-assessment levels of the blog users increased after the learner blogging application and were found to be higher than those of the portfolio group and the control group, which could suggest that keeping blogs helped students evaluate themselves as better at language skills. In addition, the qualitative findings of the study indicated that the blog users perceived blogging as beneficial to their language learning process in general and reported that it contributed to their language skills, especially to their writing skills, vocabulary knowledge, and communication skills. Also, the portfolio keepers believed that portfolio integration into language classes contributed to their language learning process, especially to their writing skills and vocabulary knowledge. Therefore, the study suggests that the practice of blogging and portfolio-keeping be an effective tool to foster learners’ language learning and be integrated into the language teaching practices.
URI: https://hdl.handle.net/11499/886
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yelda Orhon.pdf5.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 27, 2024

Download(s)

106
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.