Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/915
Title: Öğretmenlerin özyeterlik algıları ile yaşam doyumları arasındaki ilişki
Other Titles: Relation between the teachers’ perception of self efficiency and their life satisfaction
Authors: Okursoy, Fatma Tülay
Keywords: Eğitim Yönetimi
Okul Yönetimi
Yaşam Doyumu
İş Doyumu
Öz-yeterlik Algısı
Öz-yeterlik
Educational Administration
School Administrator
Life Satisfaction
Job satisfaction
Perception of Self-Efficacy
Self- Efficacy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Today the importance of teachers in the process of education are constantly increasing in this study, in Denizli province in 2015-2016 school year the teacher's life satisfaction and self serving 298- qualification will be explored perceptions of sizes. In this study, teacher self-efficacy beliefs in order to be able to used and Dellinger, Bobbett, Olivier and Ellet (2008) developed by Tan & H (2010) by Turkish Teachers ' self efficacy Belief Scale and Orphan made adaptation of the (1993) by "life satisfaction Scale" will be used.The evaluation of the data obtained will explore the relationships between variables and the average differences between independent sample t-test will be examined.According to the results of the research, the life satisfaction of teachers by gender and self-efficacy are explored perceptions of sizes. Life satisfaction life satisfaction than men women are at a scale of higher. Self-efficacy are lower dimension institutional child-size male teachers ' self-efficacy according to the perception of female teachers is higher. According to the teachers did not show differences in the marital status of life satisfaction. Create positive class atmosphere according to marital status and effective learning and teaching self-efficacy of child-size married teacher perceptions is at a higher level compared to single teacher.Teachers ' self-efficacy according to the size of the institution and for working in elementary, middle school teacher self-efficacy perceptions of employees and self-efficacy of teachers working in secondary education according to higher perception. According to social studies prefered Penicillins more compering internists branch self-efficacy perception of teachers in other disciplines of lower than to teachers. Graduated from the training school graduation status of self-efficacy perception of teachers who graduated from the Training Institute for teachers is higher than was observed. Kıdemlerine 16-20 years, 21 years and higher self-efficacy perception of teachers with seniority of 0-5 years, 6-10 years 11-15 years higher than for teachers with seniority.
Bu çalışmada 2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli İlinde görev yapan 298 öğretmenin yaşam doyumları ve öz-yeterlilik algıları incelenmiştir. Bu çalışmada veriler Dellinger, Bobbett, Olivier ve Ellet (2008) tarafından geliştirilen ve Taşkın&Hacıömeroğlu (2010) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Öğretmen Öz-yeterlik İnanç Ölçeği ile Yetim (1993) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu Ölçeği “ kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde değişkenler arası ilişkiler araştırılacak ve ortalamalar arası farklar bağımsız örneklem t-testi ile incelenmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin yaşam doyumları ve öz-yeterlilik algılarının değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kadınların erkeklere oranla yaşam doyumlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öz-yeterlik alt boyutlarından akademik gelişim alt boyutunda erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre öz-yeterlik algılarının daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yaşam doyumları medeni durumlarına göre farklılık göstermemiştir. Medeni durumlarına göre olumlu sınıf atmosferi oluşturma ve etkili öğrenme öğretme alt boyutunda evli öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının bekâr öğretmenlere oranla daha yüksek düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çalıştıkları kuruma göre öz-yeterlik boyutlarında ilkokulda çalışan öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ortaokul ve orta öğretimde çalışan öğretmenlerin öz- yeterlik algılarına göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Branşlarına göre sosyal bilgiler branşındaki öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının diğer branşlardaki öğretmenlere göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Mezuniyet durumlarına eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının eğitim enstitüsünden mezun olan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Kıdemlerine göre 16-20 yıl, 21 yıl ve üstü kıdeme sahip olan öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının 0-5 yıl, 6-10 yıl ve 11-15 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/915
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Tülay Okursoy.pdf729.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf332.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

182
checked on May 6, 2024

Download(s)

308
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.