Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/916
Title: Ücretli öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri
Authors: Akın, Osman
Keywords: Ücretli Öğretmen
Tükenmişlik
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Denizli’de çalışan ücretli öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeyleri ve tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, algıladıkları ekonomik düzey, mezun oldukları lise türü, yerleştirildikleri bölüm tercih sırası ve öğrenimini devam ettirirken barınma yerine göre aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Ayrıca öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerine etkileyen durumlara ilişkin görüşleri de belirlenmiştir. Araştırma 2014-2015 öğretim yılında Denizli’de ücretli öğretmenlik yapan 78 aday oluşturmuştur. Tükenmişlik düzeylerini belirlemek için “Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu(BMS)”; kişisel bilgiler için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ücretli öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini etkileyen durumları belirlemek için “Görüşme Formu” kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde nicel veriler t-testi ve varyans analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiş, nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adayının %28,2’sinin tükenmişlik düzeylerinin çok düşük olduğu, %42,3’ünün tükenmişlik tehlikesi yaşadığı, %20,5’inin tükenmişlik yaşadığı ve %9,0’unun ciddi düzeyde tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının tükenmişlikleri sosyo ekonomik düzeye göre farklılık gösterirken, cinsiyet, mezun oldukları lise türü, öğrenim gördükleri tercih sırası, ve barınma yerine göre farklılaşmamıştır. Nitel verilerin analizleri sonucunda ise düşük tükenmişlik yaşayan ücretli öğretmen adayları yüksek tükenmişlik yaşayanlardan farklı olarak okudukları bölümden beklentilerinin karşılandığı ve gelecekten umutlu olduklarını ifade etmişlerdir. KPSS, ÖAT, mesleki kaygılar, mesleğe hazır hissetme, mesleğin toplumda algılanan statüsü ve yaşanan problemlere yaklaşım biçimleri konusunda ortak görüş bildirmişlerdir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/916
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Akın.docx268.59 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Onay.pdf283.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 6, 2024

Download(s)

102
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.