Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/917
Title: Konjestif kalp yetmezliği ile kitotriozidaz enzimi arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between congestive heart failure and chitotriosidase enzyme
Authors: Şanlıalp, Sara Çetin
Advisors: B. Serhat Yıldız
Keywords: Kitotriozidaz
Kalp Yetmezliği
Sitokinler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Introduction: Heart Failure (HF) is a complex, neurohumoral and inflammatory syndrome. Recent studies show that proinflammatory cytokines contribute heart’s systolic or diastolic dysfunction causing cardiac depression. Chitotriosidase (CHIT), an enzyme released from active macrophages, plays a role in many diseases involving inflammation (lysosomal storage diseases, sphingolipidoses, sarcoidosis, tuberculosis, thalassemia, multiple sclerosis etc.). Therewithal, it has been observed that CHIT activity in plasma is significantly high in ischemic heart diseases with arterial inflammation and ischemic strokes. This thesis aims to figure out the role of CHIT inHF and the relationship between other cytokines. Method: 43 Newyork Heart Association (NYHA) class III/IV acute heartfailure (AHF) patients who werehospitalizedin the coronary intensive care unit (CICU) between 01.05.2014-01.11.2014, 48 chronic heart failure (CHF) patients and 45 healthy controls (in total 136 people) included in the study. The participants’ clinical features, biochemical and hematological values, and baseline electrocardiograms were recorded. All participants’ detailed echocardiography, doppler and tissue doppler measurements were performed and left ventricular ejection fractions (LVEF) were calculated by Simpson method. All participants’ plasma CHIT IL-1?, TNF-?, IL-6, Hs-CRP and NT-proBNP levels were determined by ELISA method. Results: The highest CHIT activity in plasma (876,937±820,938 ng/ml) is observed among chronic heart failure patients whereas the lowest CHIT activity in plasma (527,876±323,04 ng/ml) is observed among AHF patients. It was observed that when LVEF of acute heart failure patients decrease their CHIT activity levels decrease as well. Also a negative correlation (p=0,038 and r=-0,32) occurred between CHIT activity levels and NYHA class levels. In acute heart failure a negative correlation (p=0,038 and r=-0,32) between plasma hs-CRP levels and CHIT activity occurred. Hs-CRP levels in patients with AHF between IL-6 levels, and between the levels of TNF-? and IL-1? levels was determined a positive correlation. Conclusion: CHIT enzyme may play a role as a negative acute phase protein in AHF. Plasma CHIT value of AHF patients decreases when left ventricular systolic dysfunction increases and it is negatively correlated with NYHA values.
Giriş: Kalp yetmezliği (KY) kompleks nörohumoral ve inflamatuar bir sendromdur. Yapılan çalışmalar proinflamatuar sitokinlerin kardiyak depresyona yol açarak kalbin sistolik ve/veya diyastolik disfonksiyonuna katkıda bulunduklarını göstermiştir. Kitotriozidaz (KİT) aktif makrofajlardan salınan bir enzim olup inflamasyonun yer aldığı birçok hastalıkta (lizozomal depo hastalıkları, sfingolipidoz, sarkoidoz, tüberküloz, talasemi, multiple skleroz vb.) rol aldığı gösterilmekle beraber arteriyel inflamasyonla seyreden iskemik kalp hastalıklarında ve iskemik inmede de plazmada KİT aktivitesinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu çalışma KİT’ ın kalp yetmezliğindeki rolünü belirlemeyi ve diğer sitokinlerle olan ilişkilerini ortaya koymayı hedefleyen ilk çalışmadır. Metod: 01.05.2014 - 01.11.2014 tarihleri arasında Newyork Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıf III/IV olan ve koroner yoğun bakım ünitesine (KYBÜ) yatırılan 43 akut kalp yetmezliği (AKY) hastalarıyla birlikte; kardiyoloji polikliniğine başvuran 48 kronik kalp yetmezliği (KKY) hastası ve 45 sağlıklı kişi olmak üzere çalışma kriterlerini sağlayan toplam 136 kişi çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların klinik özellikleri, biyokimyasal ve hematolojik değerleri ile bazal elektrokardiyogramları (EKG) kaydedildi. Tüm katılımcıların ayrıntılı geleneksel ekokardiyografileriyle (EKO) birlikte doppler ve doku doppler ölçümleri de yapılmış olup; grupların sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SoVEF) Simpson yöntemi ile hesaplandı. Katılımcıların plazma KİT, IL-1?, TNF-?, IL-6, HsCRP ve NT-proBNP düzeyleri ELISA yöntemi ile çalışıldı. Bulgular:Plazma KİT aktivite düzeyi en yüksek KKY (876,937±820,938 ng/ml) hastalarında görülürken, en düşük düzeyler AKY(527,876±323,04 ng/ml) hastalarında görüldü. AKY’ nde hastaların SoVEF’ ları (p=0,022 ve r =0,35) azaldıkça ölçülen KİT aktivite düzeylerinin azaldığı ve hastaların KİT aktivite düzeyleri ile NYHA sınıf düzeyleri arasında negatif korelasyon olduğu gözlendi (p=0,038 ve r =-0,32). AKY’ nde yüksek duyarlıklı C reaktif protein (hs-CRP) ile KİT arasında da ters korelasyon mevcuttu (p=0,038 ve r =-0,32).AKY hastalarınınHsCRP düzeyleri ile IL-6 düzeyleri arasında, IL-1? düzeyleri ile de TNF-? düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: KİT enzimi AKY’ nde negatif akut faz protein olarak rol alıyor olabilir.AKY hastalarında sol ventrikül sistolik disfonksiyonu arttıkça hastaların plazma KİT düzeyleri azalmaktadır ve hastaların plazma KİT düzeyleri hastaların NYHA düzeyleri ile ters koreledir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/917
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sara Çetin Şanlıalp.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 6, 2024

Download(s)

112
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.