Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/930
Title: Sınıf dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğretim uygulamalarının 5. sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerinin akademik başarı, yaratıcılık ve motivasyonlarına etkisi
Other Titles: The Effect of teaching practices occurring in out-of-class teaching environments on academic success, creativity and motivation of fifth grade science class students
Authors: Kulalıgil, Armağan
Advisors: Hüseyin Bağ
Keywords: Non-Formal Eğitim
Sınıf Dışı Öğrenme
Sınıf Dışı Öğrenme Ortamları
Yaratıcılık
Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon
Fen Öğretimi
Non-Formal Education
Out-of-Class Learning
Out-of-Class Learning Environments
Creativity
Motivation Levels Towards Science Learning
Science Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada; sınıf dışı öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğretim uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı, yaratıcılık ve fen öğrenimine yönelik motivasyonları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada bir deney ve bir kontrol grubu ile çalışılmıştır. Deney grubunda 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesinde yer alan kazanımlar temele alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nın (2005) desteklediği öğretim uygulamalarının tümü sınıf dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesinde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nın (2005) önerdiği öğretim uygulamalarının tümü sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu, Denizli il merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 2012-2013 öğretim yılında öğrenim gören 43, 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma nicel bir araştırma olup, araştırmada denkleştirilmemiş kontrol gruplu ön test-son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “Ne Kadar Yaratıcısınız?” ölçeği (Aksoy, 2004), “Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeği” (Yılmaz ve Huyugüzel Çavaş, 2007) ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünitesi Akademik Başarı Testi” aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde “Shapiro-Wilks Analizi”, “Bağımsız Örneklem T-Testi” ve “Mann Whitney U-Testi”nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretim Programına (2005) dayalı “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım” ünitesi kapsamındaki konuların öğrenilmesinde, öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesinde ve fen öğrenimine yönelik motivasyonlarının artmasında sınıf dışı öğrenme ortamlarında uygulanan öğretim uygulamalarının, sınıf ortamında uygulanan öğretim uygulamalarına göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, it is aimed to investigation of the effect of teaching practices occurring in out-of-class teaching environments on academic success, creativity and motivation of students against to science lesson. For this reason, an experimental group and a control group has been studied with. In the experimental group, all of the teaching practices prepared by a researcher on the basis of the gains that is in the unit of fifth grade Science and Technology lesson "Let’s Know and Travel in Livings World" and supported by National Education Ministry of Science and Technology Education Program (2005) are conducted in out-of-class teaching environments. In the control group, all of the teaching practices prepared by a researcher on the basis of the gains that is in the unit of fifth grade Science and Technology lesson ‘Let’s Know and Travel in Living Creature’s World’ and supported by National Education Ministry of Science and Technology Education Program (2005) are conducted in the class. 43 fifth grade students, from a primary school located in Denizli in 2012-2013 academic year, constitutes the study group of the investigation. This research is a quantitative research and it is used pretest-posttest quasi-experimental design with non-equalized control group in the research. The data of the research are gathered through "How Much Creative You Are?" scale (Aksoy, 2004), "Motivation Scale towards Science Learning" (Yilmaz and Huyugüzel Çavaş, 2007) and "Let’s Know and Travel in Livings World Unit Academic Achievement Test" prepared by the researcher. It is benefitted from "Shapiro-Wilks Analysis", "Independent Sample T-Test" and "Mann-Whitney U-Test" for the analysis of the data obtained. Research result shows that teaching practices conducted in out-of-class teaching environments are more effective than teaching practices conducted in the class at teaching the topics of "Let’s Know and Travel in Livings World" unit based on National Education Ministry of Science and Technology Education Program (2005), development of creativity and motivation levels towards science learning.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2013EĞBE001 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/930
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Armağan Kulalıgil.pdf3.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

384
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

554
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.