Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/998
Title: Statü sembolü olarak konut ve konut kullanımı-Denizli örneği
Authors: İçli, Gönül
Çiçek, Zuhal
Keywords: Sembolik Tüketim
Durum
Şehir
Uzay
Konut
Symbolic Consumption
Status
City
Space
Housing
Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Series/Report no.: Pamukkale Üniversitesi Yayınları;13
Abstract: 1980 sonrasında global düzlemde uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar çerçevesinde kentlerin rol ve işlevlerinde makro ölçekte değişimler yaşanmıştır. Farklı hız ve niteliklerde gerçekleşen bu değişimler, özellikle kentin mekansal formunda yeni oluşumları beraberinde getirmiştir. Kentsel alanlar, bir yandan üretim, tüketim, hizmet, turizm, finans ve ticaret ağlarının yoğunlaştığı diğer yandan sınıfsal ve statüsel farklılaşmaların daha da derinleştiği yerler haline gelmiştir. Yeni ekonomik faaliyetlerden ve olanaklardan yararlanma düzeylerine göre farklılaşan sınıflar, kendilerini belirgin bir biçimde yer seçim davranışlarıyla ve özgün yaşam tarzı stratejileriyle sergilemeye başlamışlardır. Ekonomik kapitale sahip sınıflar, modern ve kent merkezlerinden uzak alanlara taşınırken yoksul sınıflar kent merkezlerinin düşük nitelikli alanlarında yaşamaya devam etmişlerdir. Yükselen duvarlar, güvenlikli, gösterişli konutlar, her türlü sosyal ve kültürel olanağın sağlandığı kapalı yerleşim alanları, toplumsal sınıflar arasındaki ayrışmaların birer simgesi haline gelmiştir. Kullanıcıları açısından önemli bir statü göstergesi olan lüks ve güvenlikli konutlar, sembolik tüketim eksenli yaşam tarzı söylemleriyle desteklenmektedir. Bu tarz bir yaşam tarzının yaygınlaşması ulusal ve uluslar arası alanda rekabet edebilen ve yüksek kar oranına sahip sermaye gruplarının, şirketlerin ve yatırımcıların pazarlama stratejileriyle gerçekleşmiştir. Toplumun farklı kesimlerinin mekansal düzlemde ayrışması, sınıflar arasında yeni kırılmalara ve gerilimlere işaret etmektedir. Bu durum, süreçten farklı boyutlarda etkilenen aktörlerin kent mekanıyla kurdukları ilişkileri bağlamında, zenginlik ve yoksulluk kavramlarının, yeni görünüm biçimleriyle tartışılmasını gerekli kılmaktadır.
After 1980 the global neo-liberal economic policies applied in the plane within the framework of roles and functions of the city has been changes in the macro scale. Different place in the speed and nature of these changes, especially the spatial form of cities brought new formations. Urban areas, on the one hand, production, consumption, services, tourism, financial and trade networks on the other hand, concentration in class and a more profound view of different locations statüsel has become. Advantage of new economic activities and opportunities according to the level of classes has been different, their choices in a clear manner and behavior have begun to exhibit their original life style strategy. Classes of economic capital, modern and urban centers are moved to remote areas of urban centers while the poor classes have continued to live in the area of low quality. Rising walls, security, splendent housing, provided to all kinds of social and cultural facilities closed settlement areas, the separation between social classes has become the one symbol. An important indicator of the status of users and the security of luxury housing, symbolic consumption oriented lifestyle is supported by a discourse. Such a lifestyle promoting the national and international field that can compete and have a high profit rate of capital groups, companies and investors increased their marketing strategy. Different sectors of society in the decomposition of the spatial plane, the class tensions between the new and to break suggests. This process affected in different sizes to establish relationships with actors in the context of urban space, the concept of wealth and poverty, are required to be discussed with a new look format.
URI: https://hdl.handle.net/11499/998
ISBN: 9789756992265
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Statü sembolü olarak konut ve konut kullanımı-Denizli örneği.doc1.34 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 6, 2024

Download(s)

262
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.