Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1037
Title: Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunda “tahmin-gözlem-açıklama” stratejisi kullanımının akademik başarı ve kalıcılığa etkisinin incelenmesi
Other Titles: Studying the impact of using “prediction-observation-explanation strategy” in the subject of “physical and chemical changes” on academic achievement and persistency
Authors: Hüseyin Bağ
Yıldırım, Pelin
Keywords: Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisi
Akademik Başarı
Kalıcılık
Fen Eğitimi
Prediction-Observation-Explanation Strategy
Academic Achievement
Persistency
Science Education
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Ortaokul Fen Bilimleri dersi 6.sınıf ‘Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler’ konusunda “Tahmin-Gözlem-Açıklama” (TGA) stratejisine dayalı olarak hazırlanan etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına olan etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, İzmir ili Buca ilçesine bağlı bir devlet okulunda 6. sınıfta öğrenim gören toplam 57 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öntest, sontest ve kalıcılık testi kullanılmıştır. Ayrıca elde edilen sonuçları desteklemek ve verileri çeşitlendirmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiş ve bulgular ortaya koyulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizleri sonucu, TGA stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir. Yarı Yapılandırılmış görüşme sonuçları ise öğrencilerin TGA stratejisine dayalı olarak yapılan etkinliklere olumlu baktıklarını ortaya koymuştur.
The aim of this study is to investigate the impact of the activities based on the strategy of prediction-observation-explanation (POE) in the subject of physical and chemical changes in 6th grade science lesson on academic achievements of students and persistence of learning. The sample of the study consists of 57 students from 6th grade in a public school in Buca, İzmir in fall semester of 2015-2016 academic year. In the study, pretest-posttest control grouped quasi-experimental design was used. Pretest, posttest and persistency test were used as data collection tool. Semi-structured interviews also supported the results and diversified the data. The data obtained were analyzed by SPSS and findings were presented. The results of data analysis showed that the effects of the activities based on POE strategy were significant for academic achievements of the students and persistency. The results of semi-structured interviews also revealed that the students found the activities with POE strategy positive.
Description: Bu çalışma BAP tarafından 2015EĞBE006 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1037
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelin Yıldırım.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

8
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.