Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1068
Title: Ebeveynlerin çocuk oyunları hakkındaki görüşleri ve çocuklarının oyunlarına katılımları ile ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigating the relationship among parents’ views about child play and participation in child play and parental child-rearing attitudes
Authors: Yayla, Merve
Advisors: Asiye İvrendi
Keywords: Oyun
Ebeveynlerin Oyuna Katılımı
Ebeveynlerin Oyun Görüşleri
Ebeveyn Çocuk Yetiştirme Tutumları
Play
Parent Participation in Play
Parents’ views About Play
Child Rearing Attitudes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin çocukların oyunlarına yönelik görüşleri ve onların oyunlarına katılımları ile sosyo-demografik özellikleri ve çocuk yetiştirme tutumları değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ebeveynlerin sosyo-demografik özelliklerinin etkisinin yanında onların çocuk yetiştirme ile ilgili tutumlarının belirlenmesi ve oyun hakkındaki görüşleri ve katılımları arasındaki ilişkinin saptanması çocukların oyunlarının desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın örneklemini Denizli ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 6 yarı bağımsız anaokulu ve 12 ilkokula bağlı okul öncesi sınıfına çocuklarını gönderen basit yansız örnekleme yöntemi ile seçilmiş 602 (N=602) ebeveyn oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak araştırmada “Ebeveynlerin Çocuk Oyunları Hakkındaki Görüşleri”, “Oyuna Katılım” ve “Ebeveyn Tutum” ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde One-Way ANOVA ve çoklu regresyon analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularının yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır. Analizler SPSS 17.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda çoklu regresyon analizinin doğrusallık, normallik ve çoklu bağlantılılık (multi-colinearity) varsayımları incelendiğinde cinsiyet, yaş ve çocuk sayısı değişkenlerinin normal dağılıma uygun olmadığı, anne eğitim durumu ve ailede çalışan kişiler değişkenlerinin aralarında .80 ve üzeri korelasyon bulunduğu saptanmıştır. Dolayısıyla alt değişkenlerden baba eğitim durumu ve aylık gelir değişkenleri çoklu regresyon analizinin varsayımlarını karşıladığı için regresyon analizine dâhil edilmiştir. Ebeveynlerin çocuk oyunları hakkındaki görüşlerinin ve çocuklarının oyunlarına katılımlarının baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, aylık gelire göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları içinde demokratik tutuma sahip ebeveynlerin çocuk oyunları hakkındaki görüşlerinin olumlu yönde olduğu ve çocuklarının oyunlarına katılım düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin çocuk oyunları hakkındaki görüşlerini baba eğitim durumu değişkeninin yordadığı ve ebeveynlerin çocuk oyunları hakkındaki görüşlerini ve çocuklarının oyunlarına katılımlarını anlamlı bir şekilde yordayan en önemli değişkenin demokratik tutum olduğu, bunu sırasıyla koruyucu tutum ve izin verici tutum değişkenlerinin izlediği görülmektedir.
The aim of this study was to examine the relationship between parent’s views about and participation in children’s play with their socio-demographic characteristics and parental child-rearing attitudes. Another purpose was to determine whether parents’ socio- demographic characteristics and their child’s rearing approaches predict their views about and participation in play. The sampling of the study consisted of randomly chosen 1127 parents whose children were enrolled in six are at 6 semi-independent kindergartens and at 12 kindergarten classes from 12 primary schools of Ministry of National Education. Data were collected by using the the scales of “Parents’ Opinions on Children Play”, “Play Participation” and “Parenting Attitude”. For the data analysis of the study, One-Way ANOVA and multi regression analysis techniques are utilised. 0.05 significance level is used to interpret the results of the research. The analyses are made with SPSS 17.0 programme. Results of examining linearity, normality and multi-collinearity assumptions of multi regression analysis showed that age and number of children variances were not in accordance with the normal distribution and there was .80 and over correlation between the variances of mother educational background and working people in the family. Fathers’ educational background and monthly income variables met the assumptions of multi regression analysis, and therefore they were added into regression analysis. It was also found that while the parents’ views about and their participation in play statistically and significantly differed depending upon fathers’ educational level there was no significant difference depending upon monthly income. It was determined that parents with democratic attitudes had a positive views about and their participation in play was higher than the parents with other child rearing attitudes. According to results of multiple regression analysis, it was found that significant predictors of parents’ views and participation in play were respectively; fathers’ educational level, democratic attitude which is followed by protective and permissive attitudes in order.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1068
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve Yayla.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

202
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,190
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.