Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1076
Title: Kamu harcamaları çarpanı üzerine bir inceleme: Türkiye örneği
Other Titles: Government expenditure on a factor analysis: the case of Turkey
Authors: Ergen, Eren
Advisors: Aylin İdikut Özpençe
Keywords: Maliye Politikası
Keynesyen İktisadi Düşünce
Mali Çarpan
Yapısal VAR
Fiscal Policy
Keynesian Theory
Fiscal Multiplier
Structural VAR
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Maliye politikalarının milli gelir üzerinde ki etkinliği süregelen bir tartışma konusudur. Devletin ekonomide varlığını savunan Keynesyen görüş maliye politikalarının etkinliğini çarpan kavramıyla açıklamaktadır. Keynesyen çarpan katsayısının hesaplanmasında marjinal tüketim eğilimi etkinken, günümüzde yapılan çalışmalarda ise maliye politikalarının etkinliğinin ölçülmesinde yapısal vektör otoregresyon (SVAR) yaklaşımı literatüründe etki-tepki fonksiyonlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için 1965-2015 yıllarının verileri ile SVAR yaklaşımı kullanılarak oluşturulan modelde maksimum mali çarpan formülü kullanılarak kamu harcamaları çarpanı hesaplanmaktadır. Çalışmanın bulguları milli gelirin arttırılmasında kamu harcaması çarpanının 0.70 birim ile pozitif bir değer aldığını göstermektedir. Bu sonuca göre kamu harcamalarının bir birim artması milli geliri 0.70 birim kadar arttırmaktadır. Bu bulgular ışığında Türkiye’de milli gelirin arttırılması için kamu harcamalarının arttırılması uygun görülmektedir.
The activity of the fiscal policies on the national income has been ongoing controversial topic. Keynesian theory which defends that a government has an important presence on the economics, explains the activites of the fiscal policies by the concept of multiplier. Whilst the marginal propensity to consume is effective on the calculation of Keynesian multiplier coefficient, the activites of fiscal policies are calculated by the impulse-response functions explained by the literature of vector Auto Regression (SVAR) methodology. In this research, fiscal multiplier is calculated by peak multiplier formula which constructed by the help of the datas from the years from 1965 to 2015 for Turkey economy and SVAR methodology. The findings of this research indicates that the government expenditure gains a positive value on the enhancement of the Gross Domestic Product (GDP). Within this result, a one unit increase on the GDP also increases the government expenditure by 0.70 unit. By this indication, it is seen fit that government expenditure must be increased so that the GDP is enhanced.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1076
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eren Ergen.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

848
checked on May 6, 2024

Download(s)

566
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.