Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1130
Title: Kronik astım modeli oluşturulan farelerde leflunomid’in akciğer histolojisi üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Efficacy of leflunomide on lung histopathology in a murine model of chronic asthma
Authors: Fatih Fırıncı
Sönmez, Gülay
Keywords: Astım
Leflunomid
BALB/c fare
Deksametazon
Asthma
Leflunomide
BALB / c mice
Dexamethasone
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Leflunomid, izoksazol türevi, immunmodülatör, hastalık modifiye edici antiromatizmal bir ilaçtır. Leflunomid pirimidin sentezinde hız sınırlayıcı bir mitokondriyal enzim olan dihidroorotat dehidrojenaz (DHODH) ve tirozin kinaz inhibisyonu yaparak etki gösterir. Leflunomidin bu özelliğinden başka antiinflamatuar, antiproliferatif, immünsupresif etkileri de mevcuttur. Bu çalışmada, kronik astım modeli oluşturulmuş BALB/c farelerde leflunomidin’in akciğerdeki histolojik değişiklikler üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yirmi sekiz BALB/c fare Grup I, II, III ve IV olmak üzere dört gruba ayrıldı. Kontrol grubu (Grup I) dışındaki tüm fareler 14 gün ara ile iki kez 10µg intraperitoneal ovalbumin ile duyarlılaştırıldı. Duyarlılaştırılan farelere son immunizasyondan 7 gün sonra (21. günde) başlamak üzere, günde 1saat süre ile haftanın üç günü, 8 hafta boyunca steril salin içindeki %2.5’lik ovalbumin solüsyonundan oluşan aerol inhale ettirildi. Duyarlılaştırma döneminin son haftasında Grup II’ye (Plasebo) salin, Grup III’e 30 mg/kg dozunda leflunomid ve Grup IV’e 1 mg/kg dozunda dexametazon intraperitoneal yolu ile beş ardışık gün boyunca verildi. Fareler ilaçların son uygulamasından 24 saat sonra sakrifiye edildi. Bütün gruplardan elde edilen akciğer örneklerinin histolojik özellikleri ışık mikroskopisi kullanılarak değerlendirildi. Ayrıca fare serumunda ve akciğer dokusunda IL-4 ve IL-5 düzeyleri ölçüldü. Leflunomid uygulanan grup (Grup III) ile plasebo uygulanan grup (Grup II) karşılaştırıldığında; Grup III de subepitelyal düz kas kalınlığı, epitelyum yüksekliği, mast ve goblet hücre sayılarında istatistiksel olarak anlamlı düzelme gözlenmiştir. Leflunomid (Grup III) ve deksametazon grupları (Grup IV) karşılaştırıldığında ise, tüm bu parametrelerdeki düzelmenin benzer olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, astım modeli oluşturulan farelerde leflunomidin akciğer histolojisi üzerine olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. Leflunomid’in akciğerde inflamasyon ve yeniden yapılanma üzerine etkilerini değerlendirecek daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.
Leflunomide, isoxazole derivative, immunomodulatory, disease modifying antirheumatic drug. Leflunomide acts by inhibition of tyrosine kinases and mitochondrial dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) which is the rate limiting enzyme of pyrimidine synthesis. Leflunomide from this property other anti-inflammatory, antiproliferative, immunosuppressive effects are also available. For this purpose it is used in many rheumatic diseases. In this study, it was aimed to determine the effect of leflunomide on histological changes in lung in a murine model of chronic asthma in BALB/c mice. Twenty-eight BALB / c mice in Group I, II, III and IV were divided into four groups. The control group (Group I) than all mice were sensitized with intraperitoneal 10?g ovalbumin twice in 14 days. 7 days after the last immunization sensitized mice (21 days) to begin three days of the week with 1 hour duration per day, consisting of 2.5% sterile saline solution of ovalbumin it was 8 weeks areola be inhaled. Sensitization period in the last week of Group II (placebo) saline, Group III 30 mg / kg dose of leflunomide and Group IV 1 mg / kg dose of dexamethasone was given for five consecutive days with intraperitoneal route. Mice were sacrificed after 24 hours from the last drug administration. All the histological properties of lung tissue samples from all groups were evaluated with light and electron microscopy. In all groups, lung histology was evaluated by light microscopy. In addition, IL-4 and IL-5 levels of the lung tissue and serum were measured. When Group II and Group III (leflunomide) were compared subepithelial smooth muscle layer, height of epithelium, number of mast and goblet cells were significantly lower in group III. In comparing of Group III (leflunomide) and Group IV (dexamethasone), all the improvement in histologic parameters were similar. We found that leflunomide ameliorated histological changes and cytokine levels in chronic murine model of asthma. Further studies are needed to evaluate the efficacy of leflunomide on lung inflammation and remodeling.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 04.08.2015 tarih ve 2015TPF015 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1130
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülay Sönmez.docx7.63 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Onay.pdf216.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.