Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1369
Title: Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki okul çalgıları “bağlama” dersi öğretim elemanlarının derse yönelik görüşlerinin incelenmesi
Other Titles: The analysis of ınstruments in school ‘baglama’ class programs in The Branches of Faculty of Education Fine Arts Department Musical Education Chief Department on account of purpose and context
Authors: Karayas, Okan
Advisors: Ufuk Yağcı
Keywords: Bağlama
Bağlama Eğitimi
Okul Çalgıları
Baglama
Baglama Education
School Insruments
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, 2015-2016 öğretim yılında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında uygulanan Okul Çalgıları “Bağlama” dersi programlarının incelenip, ilgili dersin öğretim elemanlarının görüşleri alınarak, beklentilerinin ne ölçüde karşıladığını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma evrenini, AİBÜ, ADÜ, AİÇÜ, BAÜN, CÜ, ÇOMÜ, DEÜ, EÜ, GÜ, HÜ, İÜ, MAKÜ, MSKÜ, MÜ, NÜ ve PAÜ Eğitim Fakültelerinde Okul Çalgıları “bağlama” dersini uygulayan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılabildiğinden ayrıca bir örneklem grubu seçilmemiştir. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanan, farklı üniversitelerde dersi yürüten öğretim elemanlarına uygulanan anket yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi; sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma ve güvenirlik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, okul çalgıları bağlama derslerine ayrılan haftalık ve dönemlik ders saatlerinin yetersiz olduğu, okul çalgıları bağlama derslerinin hedef ve içeriğine uygun metot takibi yapılmasının gerektiği, öğretmen adaylarının mesleki yaşantılarında bağlama derslerine daha çok ihtiyaçları olduğu saptanmıştır.
This research has been done to reveal, by getting opinions of the teachers of the department, to what extent the lesson ‘School Instruments Baglama‘that is applied in the Faculty of Education Fine Arts Department Musical Education Department in 2015-2016 to meet the expectations of the teachers in terms of aim and context. Research space consists of the teachers applying school instruments Baglama’ Classes in AİBU, ADU, AİÇU, BAUN, CU, ÇOMU, DEU, EU, GU, HU, İU, MAKU, MSKU, MU, NU, and PAU. Because the population are met, another sample group was not selected. Data of the research were collected by the survey, prepared by the researcher by getting the opinions of the experts, applied to teachers studying in different schools. The assessment of the data was done by number, percentage , average , standard devaluation , analysis of reliability. In the result of the research, it was concluded that the time given to school instruments baglama classes were inadequate, proper methods for the context and aim of the school instruments bağlama classes was needed, and the teacher candidates need more bağlama classes in their Professional lives.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1369
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okan Karayas.pdf814.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.