Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1839
Title: Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri (Aydın ili Bozdoğan ilçesi örneği)
Other Titles: Teacher views on the levels of school administrators showing transformative leadership characteristics (Aydın province Bozdoğan county example)
Authors: Göksal, Gülten Yasemin
Kazım Çelik
Keywords: Okul Yöneticisi
Dönüşümcü Liderlik
Öğretmen
School Manager
Transformation Leader
Teacher
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin gösterdikleri dönüşümcü (transformasyonel) liderlik davranışları incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Aydın İli Bozdoğan İlçe merkezinde bulunan tüm ilkokul, ortaokulda ve liselerde görev yapan 100 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik özellikleri içeren ve okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini gösterme düzeyini tespit etmeye yönelik Keleş (2009) tarafından geliştirilen ‘’Dönüşümcü Liderlik Anketi’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde, veri gruplarının türüne göre standart sapma, ortalama, t testi, tekyönlü varyant analizi gibi teknikler uygulanmıştır. Bulgular ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin, yöneticilerini dönüşümcü lider olarak algıladıkları yönündedir. Araştırmada elde edilen bulgular, eğitimsel açıdan değerlendirilmiş, eğitimcilere ve eğitim yönetimi alanında çalışma yapan araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the transformational leadership behaviors of school managers were examined according to the views of primary, secondary and high school teachers. The sample of the research consisted of 100 teachers working in all elementary, secondary and high schools in Aydin Ili Bozdoğan District center. The 'Transformational Leadership Questionnaire' developed by Keleş (2009) was used to determine the level of demographic characteristics of the school managers and to show the transformational leadership characteristics of the school managers. In the analysis of the data, techniques such as standard deviation, mean, t test, one way variant analysis were applied to data groups. Findings suggest that teachers working in elementary school, junior high school and high school have perceived the managers as the leader of the transformation. Findings obtained in the research were evaluated from an educational point of view, and proposals were made to the researchers who work in the field of education and education management.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1839
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülten Yasemin Göksal.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

122
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.