Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1855
Title: Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılıklarına ilişkin algıları
Other Titles: Perceptions of teachers and school managers on psychological empowerment and organizational commitment
Authors: Şan, Bahar Çağrı
Advisors: Kazım Çelik
Keywords: Güçlendirme
Psikolojik Güçlendirme
Bağlılık
Örgütsel Bağlılık
Empowerment
Psychological Empowerment
Organizational Commitment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılıklarına ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma verileri, Denizli İli Tavas ve Kale ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 381 öğretmen ve okul yöneticisinden alınan anket ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi için demografik bilgi dağılımı frekans- yüzdelik kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için uygulanan Skewness ve Kurtosis (Basıklık&Çarpıklık) katsayısı sonucunda parametrik Independent Samples T test, One-Way Anova testleri uygulanmıştır. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Katılımcılarda en yüksek algı psikolojik güçlendirmenin anlam boyutu olurken en düşük algı örgütsel bağlılığın devamlılık algısı olmaktadır. Psikolojik güçlendirme ve alt boyutları görev yeri, görev pozisyonu, medeni durum, kıdem, işten alınan doyum ve mesleği isteyerek seçme durumlarına göre farklılık gösterirken; örgütsel bağlılık ve alt boyutları görev yeri, görev pozisyonu, okul türü,eğitim durumu, alan, iştenmemnun olma ve mesleği isteyerek seçme durumlarına göre farklılık göstermektedir. Ölçekler ve alt boyutlar arasındaki ilişki incelendiğinde de, her iki ölçek ve alt boyutları arasında zayıf fakat olumlu bir ili?ki bulunduğu görülmektedir. Bu belirlemeler çerçevesinde de, araştırma kapsamında yer alan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin psikolojik güçlendirme algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü olmakla birlikte zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
The purpose of this study is to reveal the relationship between the perceptions of psychological empowerment and organizational commitment levels of teachers and school managers. The research data were obtained from the questionnaire received from 381 teachers and school managers were working in primary education and secondary education schools in Tavas and Denizli districts depending on the Denizli Province Directorate of National Education. To analyze research data demographic distribution information, frequencypercentage, Skewness and Kurtosis distribution, t-test, one-way factorial ANOVA (analysis of variance) and Pearson correlation (relationship) coefficient statistical analyzes methods were used The study shows that the highest perception is the meaning dimension of psychological empowerment and the lowest perception is the continuity dimension of organizational commitment. While psychological empowerment and its dimensions show differ according to some demographic variations (participant?s? profession place,profession position,marital status, seniority, level of job satisfaction and choosing their professions willingly); organizational commitment and its dimensions show differ according to some demographic variations (participant?s? profession place,profession position, type of schools bachelor?s degree, section, level of job satisfaction and choosing their professions willingly). When the relationship between the scales and subscale are examined, a weak but positive correlation is observed. The results confirm that, teachers and school directors participated in this study have positive but weak relationship level between psychological empowerment and organizational commitment.
Description: Bu çalışma PA BAP Birimi tarafından 2016EĞBE003 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1855
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bahar Çağrı Şan tez.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bahar Çağrı Şan oany formu.pdf309.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 6, 2024

Download(s)

94
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.