Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2023
Title: Asitler ve bazlar konusunda öğrencilerde var olan alternatif kavramların giderilmesinde kullanılan analoji ve kavramsal değişim metinlerinin kavramsal değişimi sağlamada etkililiğinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effectiveness of the conceptual change of the analogies and conceptual change texts used in the elimination of the alternative concepts of students in terms of acids and bases
Authors: Tarım, Senem Seval
Advisors: Serkan Sevim
Keywords: Fen Eğitimi
Kavramsal Değişim Yaklaşımı
Alternatif Kavram
Analoji
Kavramsal Değişim Metinleri
Asit Baz
Science Education
Conceptual Change
Conceptual Change Text
Alternative Concept
Analogy
Acids and Bases
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma İlköğretim 8.sınıf fen bilimleri dersinde asitler ve bazlar konusunda öğrencilerde var olan alternatif kavramları tespit etme ve gidermede kullanılan analoji ve kavramsal değişim metinlerinin kavramsal değişimi sağlamada etkililiğinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Araştırmada çift deney gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın pilot uygulaması 2014-2015 eğitim öğretim yılında Denizli ili Merkeze bağlı bir ortaokulda 8.sınıfta öğrenim gören toplam 50 öğrenci ile (25’i analoji grubu, 25’i KDM grubu) araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın asıl uygulaması ise 2015-2016 eğitim öğretim yılında Denizli İli Merkezde bir ortaokulda 8.sınıfta öğrenim gören toplam 40 öğrenci ile (20’si analoji grubu, 20’si KDM grubu) yürütülmüştür. Mevcut 8.sınıflar rastgele analoji ve KDM grubu olarak belirlenmiş, asit ve bazlar konusu bir grupta analoji yöntemi kullanılarak işlenirken diğer grupta kavramsal değişim metinleri kullanılarak işlenmiştir. Her iki grupta dersler aynı deneylerle desteklenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Demirci (2011)’in çalışmasında kullanılan, iki aşamalı çoktan seçmeli test formunda hazırlanan Asit Baz Kavram Testi (ABKT) ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Asıl uygulamada ABKT’nin yanı sıra ön test sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra kavramsal değişim performanslarına göre her bir gruptan 3’er öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Verilerin analizi için SPSS 17, paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde her iki grubun ön test ve son test verilerine Shapiro Wilk testi uygulanarak dağılımın normalliği test edilerek normal dağılım göstermekte olduğu kabul edilmiş, parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi (Indepentent Samples T-Test) kullanılmıştır. Pilot uygulamada her iki grupta yer alan öğrencilerin ABKT ön test puanları arasında bağımsız gruplar t testi yapılmış, gruplar arasında ABKT ön test puanları bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (t(48)=1,453 :p>0,05). Uygulamadan bir hafta sonra ABKT son test olarak uygulanmış, gruplar arasında son test puanları bakımından anlamlı bir farklılık oluştuğu görülmüştür (t(48)=5,834 :p<0,05). Asıl uygulamada ise yine her iki grubun ön test ve son test verilerine Shapiro wilk testi uygulanarak dağılımın normalliği test edildikten sonra ABKT ön test puanları arasında bağımsız gruplar t testi yapılmış, gruplar arasında ABKT ön test puanları bakımından anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür (t(38)=-,334:p>0,05). Uygulama sonrası son test puanları arasında bağımsız gruplar t testi yapıldığında her iki grup arasında ABKT son test puanları bakımından anlamlı bir farklılık oluştuğu görülmüştür (t(38) = 2,814: p<0,05). Bu veriler analojilerin ve kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerdeki alternatif kavramlarda kavramsal değişimi sağlamadaki etkili olduğunu gösterirken, asit baz konusunda kavramsal değişimi sağlamada analoji yönteminin kavramsal değişim metinlerine göre daha etkili olduğunu da göstermektedir.
The purpose of this study is to compare the efficiency of conceptual change text and analogy on the determination and remediation of eight grade students ‘alternative concepts of within ‘acids- bases’ topic in ‘particulate structure of matter’ unit. In the study, quasi-experimental design with double experimental group was used. Pilot application was implemented by the researcher with 50 students (25 students as analogy group, 25 students as conceptual change text (CCT) group) who were studying in the 8th class in a secondary school affiliated to the Denizli province center in the academic year 2014-2015. The main application of the study was carried out with a total of 40 students (20 analogical groups and 20 KDM groups) attending the 8th class in a secondary school in Denizli Province in the academic year of 2015-2016. Groups were random determined as analogy and KDM group. Acid and bases were processed using the analogy method in a group and conceptual change texts were processed in the other group. In both groups the lessons were supported with the same experiments. Acid-Base Concept Test (ABCT) comprising of two-tiered multiple choice items was used to collect data which Demirci used in her study in 2011. In the main application, semi-structured interviews were conducted with a total of 6 students, 3 of them from each group, according to their conceptual exchange performances after the evaluation of pre-test results as well as ABCT. SPSS 17, package program was used for the analysis of the data. In the analysis of the data, both groups were accepted to have normal distribution by testing the normality of the distribution by applying the Shapiro Wilk test to the pre-test and post-test data and then independent t-test (Independent Samples T-Test) from parametric tests was used. In the pilot application, independent t test was performed between the ABCT pre-test scores of the students in both groups, and there was no significant difference between the groups in terms of ABCT pre-test scores (t (48) =1,453: p>0,05). One week after application, ABCT was administered as a final test, with a significant difference in post-test scores between groups (t (48) =5,834: p<0,05). In the main application, both groups were tested for normality of distribution by applying Shapiro wilk test to pre-test and post-test data of both groups. Then Independent groups t test was performed between the ABCT pre test scores and there was no significant difference between groups in terms of ABCT pre-test scores (t (38) =-,334: p>0,05). When independent groups t-test was done between post-test, there was a significant difference between the two groups in terms of ABCT post test scores (t (38) = 2,814: p<0,05). These data shows that analogies and conceptual change texts are effective in providing conceptual change, also shows that the analogy method is more effective than the conceptual change texts in providing conceptual change of asid base.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2023
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Senem Seval Tarım.pdf4.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

170
checked on May 6, 2024

Download(s)

480
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.