Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2045
Title: The second language writing anxiety: the perceived sources and consequences [Master Thesis]
Other Titles: Ikinci dilde yazma kaygısı: algılanan sebepleri ve sonuçları [Master Thesis]
Authors: Genç, Hamdiye Elif
Advisors: Demet Yaylı
Keywords: Yabancı Dilde Yazma Kaygısı
Yazma Kaygısı Sebepleri
Yazma Kaygısının Sonuçları
Hazırlık Okulu Öğrencileri
Second Language Writing Anxiety
Sources of Writing Anxiety
Consequences of Writing Anxiety
Preparatory School Students
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Duyuşsal değişkenlerin öğrenme sürecini ve ikinci dil edinimini etkilediği ileri sürüldüğünden beri kaygı gözde bir araştırma konusu olmuştur. Çok geçmeden, yabancı dil sınıflarının doğası araştırmacıların, eğitimcilerin ve psikologların ilgisini çekmeye başlamıştır. Dil öğrenen kişilerin, diğer derslerde hissetmedikleri bazı yoğun negatif duygular hissetmeleri muhtemeldir. Bu negatif duygular, çoğu öğrenci için zor olan yabancı dil yazma derslerinde de ortaya çıkmaktadır. İlgili çalışmaların sonuçları yabancı dilde yazma kaygısının öğrencilerin tutumlarını, başarılarını ve performanslarını negatif yönde etkilediğini ve yazma ve öğrenme süreçlerine ket vurduğunu göstermektedir. Negatif etkileri düşünüldüğünde, yabancı dilde yazma kaygısının sebeplerini araştırmak son derece önemlidir. Bu nedenle, bu çalışma bir grup yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencinin yabancı dilde yazma kaygısı seviyelerini ve bu kaygılarının sebeplerini ve sonuçlarını keşfetmeye odaklanmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları İzmir’de bir vakıf üniversitesinde okuyan B2 seviyesi hazırlık okulu öğrencileridir. Öncelikle, 257 öğrenci Cheng’e (2004) ait İkinci Dilde Yazma Kaygı Envanterini (SLWAI) ilk ve son test olarak tamamladılar. Buna ek olarak, 89 öğrenci, sebeplere yönelik kaygı seviyelerini derecelendirerek ve nedenlerini yazarak açık uçlu sorulardan oluşan ölçeğe katıldılar. Bu ölçek öğrencilere her hafta ikinci taslağı yazdıktan hemen sonra beş hafta boyunca verildi. Aynı zamanda, modülün sonunda 9 öğrenci ile görüşlerini ve duygularını derinlemesine anlamak için mülakat yapıldı. Nicel veriler SPSS programı ile betimleyici istatistik yöntemi kullanılarak; nitel veriler ise içerik analizi yapılarak incelendi. Sonuçlar, katılımcıların yüksek ve orta düzeyde yazma kaygısına sahip olduklarını gösterdi. Modülün başlangıcında, en çok fiziksel kaygı hissettikleri gözlemlenirken; modülün sonunda daha çok kaçma davranışı gösterdikleri belirlenmiştir. Katılımcılar sınavlarda, sınıfta ve evde yazdıklarından daha fazla kaygı hissettiklerini belirtmişlerdir. Yardımcı fikir bulma ve yazma konusu seçme en çok kaygı hissettiren adımlar olarak bulunurken bunları dilbilgisi, beyin fırtınası, fikirleri organize etme ve konu cümlesi yazma adımları takip etti. Bunun yanında, mülakat yapılan öğrencilerin eklediği diğer yazma kaygısı sebepleri ise zaman sınırlaması, etkili geri dönüt eksikliği, düşük not/olumsuz değerlendirme ve öğretmenler olmuştur. Katılımcılar, kaygılarının genellikle makalelerini oluşturma, notları ve makalelerinin niteliği ve niceliği üstünde negatif etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler kaygılarını azaltmak için kelime dağarcıklarını geliştirmek, yazılacak konu hakkında araştırma yapmak, alıştırma yapmak ve öğretmen ve arkadaşlarından yardım almak gibi metotlara başvurduklarını söylemişlerdir. Katılımcılar, öğretmenlerin açık ve net geri dönüt vermelerini, yazmaya, yazma dersine ve kelime öğretimine daha çok zaman ayırmalarını önermişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenler yazma kaygısının etkilerini fark etmeli ve bunu azaltmanın yollarını aramalıdırlar.
Anxiety has been a focus of interest since affective variables were first claimed to affect the learning process and second language acquisition. Shortly after, the nature of foreign language classes started to draw attention of researchers, educators, and psychologists. It is possible for language learners to experience some intense negative feelings that they do not feel in other lessons. These negative feelings become also apparent in second language (L2) writing lessons, which are challenging for many learners. The results of related studies show that second language writing anxiety negatively influences the learners’ attitudes, achievement, and performance and hinders their writing and learning process. Considering its negative effects, it is essential to look into the sources of L2 writing anxiety. Thus, this study focused on capturing the anxiety levels of a group of EFL learners, and the sources and consequences of their L2 writing anxiety. The participants in this study were B2 level preparatory school students in a foundation university in İzmir. First of all, 257 students completed the Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) by Cheng (2004) as a pre and post-test. Moreover, 89 students took part in the questionnaire with open-ended questions by rating their anxiety level with regard to the sources of writing anxiety and also by explaining their reasons. This questionnaire was given to the students weekly just after they wrote the second draft of their essays for five weeks. Besides, at the end of the module, 9 students were interviewed to deeply understand their feelings and views. The quantitative data were analysed by using descriptive statistics with the SPSS and the qualitative data were analysed through pattern-coding (Miles & Huberman, 1994) for recurrent themes. The results showed that the participants in this study had high to moderate level of L2 writing anxiety. While in the beginning of the module, they were observed to suffer from somatic anxiety mostly, at the end of the module they experienced avoidance behaviour more. The participants reported to feel more L2 writing anxiety during exams than writing in class or at home. Finding supporting ideas and topic selection were found to be the most anxiety-provoking steps for the participants, which were followed by grammar for writing, brainstorming, idea organization, and writing topic sentence. Furthermore, the other sources of their writing anxiety, the interviewed students added time limitation, lack of effective feedback, fear of low marks/negative evaluation, and teachers. The participants stated that anxiety had negative effects mostly on constructing essays, their grades, and the quality and quantity of the essays they wrote. In order to reduce their anxiety, they reported using some methods such as expanding their vocabulary size, making a search about the writing topic, practicing, and getting help from teachers and peers. The participants recommended that teachers should give clear feedback, allocate more time for writing and writing classes, and spend more time for teaching vocabulary. According to the results of the study, teachers should realize the impact of writing anxiety in their classes and find ways to reduce it.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2045
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hamidiye Elif Genç.docx558.97 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hamidiye Elif Genç onay sayfası.pdf195.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 6, 2024

Download(s)

168
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.