Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2126
Title: An investigation of pre-service english language teachers’ perceptions about their pedagogical content knowledge through their teaching practices
Other Titles: Hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin pedagojik alan bilgilerine yönelik algılarının öğretmenlik uygulamaları yoluyla incelenmesi
Authors: Kanat, Arzu
Advisors: Recep Şahin Arslan
Keywords: Pedagogical Content Knowledge
English Language Teaching
Perceptions of Pre-Service Teachers
Pedagojik Alan Bilgisi
İngiliz Dili Eğitimi
Hizmet Öncesi Öğretmenlerin Algıları
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Teaching profession requires the existence of crucial knowledge domains and teaching skills. One of the knowledge domains in literature is identified as pedagogical content knowledge (PCK), which is based on managing the learners, planning lessons, allocating time, assessing comprehension along with majoring in the field having the qualified knowledge according to Shulman (1986). In order to clarify the development process of PCK and its use in practices, this study focused on the perceptions of pre-service English language teachers in the ELT program of Pamukkale University about their PCK in accordance with their teaching practices. It also intended to reveal pre-service English language teachers’ perceptions about the courses they had in the ELT program in terms of their impressiveness on the development of PCK. The mixed method sequential explanatory design was adopted for the data collection and analysis. The quantitative data were obtained from 69 pre-service teachers taking the course, “Practice Teaching” and was collected through a questionnaire. In the qualitative phase of the study data were collected via interviews, observation sessions and post-lesson reflection forms from three pre-service teachers. The findings of the study indicated that the pre-service English language teachers had positive perceptions about their PCK. In general, their practices generally matched with their perceptions. The findings also suggested that they had positive perceptions of the influence of the courses on their PCK.
Öğretmenlik mesleği önemli bilgi alanlarının ve öğretme becerilerinin var olmasını gerektirir. Bu bilgi alanlarından birisi olarak alan yazında, gerekli bilgilere sahip olarak alanda uzmanlaşmayla beraber öğrenenlerin kontrolünü, derslerin planlanmasını, zamanın ayarlanmasını, öğrenimin değerlendirilmesini içeren pedagojik alan bilgisi (PAB) olarak belirtilmiştir (Shulman, 1986). PAB’ın gelişim sürecini ve uygulamalarda yer alma durumunu açıklamak için, bu çalışma Pamukkale Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam eden hizmet öncesi öğretmenlerinin, kendi PAB’ne yönelik algıları ile öğretmenlik uygulamaları arasındaki uyum üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda bu çalışma, hizmet öncesi öğretmenlerinin bölümde aldıkları derslerin, kendi PAB gelişimleri üzerindeki etkilerine yönelik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Karma aşamalı açıklayıcı araştırma deseni veri toplama yöntemi ve analiz aracı olarak benimsenmiştir. Nicel veriler ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersini alan, 69 hizmet öncesi öğretmenden anket aracılığıyla elde edilmiştir. Nitel veriler ise görüşme, gözlem ve ders sonrası görüş formları aracılığıyla üç hizmet öncesi öğretmenin katılımıyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin kendi PAB seviyelerine yönelik olumlu algılarının olduğunu göstermektedir. Derslerdeki uygulamaları genel olarak algılarıyla eşlemektedir. Bulgular aynı zamanda katılımcıların, derslerin pedagojik alan bilgisi üzerindeki katkıları konusunda olumlu algıya sahip olduklarını ortaya koymaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2126
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arzu KANAT YL.pdf2.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

96
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.